ԴԻՄՈՒՄԻ ԿՈՉ

«ԽՕՍՔ ԱՌ» մրցա­նա­կը աշ­խար­հաս­փիւռ հա­յա­խօս­նե­րուն ա­ռի­թը կ­՚ըն­ծա­յէ հա­յե­րէ­նով ար­ծար­ծե­լու այն հիմ­նա­հար­ցե­րը, ո­րոնց դէմ յան­դի­ման կը գտնուի մարդ­կու­թիւ­նը այ­սօր։
Պ­սա­կա­ձեւ ժահ­րը կը ստի­պէ որ մի­լիո­նա­ւոր ­հա­յեր մե­կու­սա­նան։ Այս պայ­ման­նե­րուն մէջ, հա­մա­ցան­ցը եւ տար­բեր ըն­կե­րա­յին առ­ցանց հար­թակ­ներ հա­ղոր­դակ­ցու­թեան ազ­դե­ցիկ մի­ջոց­ներ դար­ձած են։ ­Շա­տեր կը դի­մեն այս ձե­ւե­րուն՝ ստեղ­ծե­լով ար­տա­յայտ­չա­կան նոր մշա­կոյթ մը։ Այս շրջար­կին մէջ, ­Հայ­կա­կան բա­ժան­մուն­քը կը յայ­տա­րա­րէ լսա­տե­սո­ղա­կան եւ գրա­կան ար­տադ­րու­թեան մրցա­նակ մը՝ ԽՕՍՔ ԱՌ, հրա­ւի­րե­լով բո­լո­րը ստեղ­ծե­լու նիւ­թեր, ո­րոնք կ­՚անդ­րա­դառ­նան աշ­խար­հին վե­րա­բե­րող հիմ­նա­հար­ցե­րու, ինչ­պէս նաեւ կը մի­տին հա­սա­րա­կու­թիւ­նը ի­րա­զե­կե­լու եւ քա­ջա­լե­րե­լու որ այս նիւ­թե­րուն մա­սին ար­տա­յայ­տո­ւին ու լու­ծում­նե­րու շուրջ մտա­ծեն:
­Հայ­կա­կան բա­ժան­մուն­քի տնօ­րէն ­Ռազ­միկ ­Փա­նո­սեա­նի խօս­քե­րով՝ «­Հար­կա­ւոր է խօ­սիլ մարդ­կու­թեան վե­րա­բե­րող ժա­մա­նա­կա­կից հիմ­նա­հար­ցե­րու մա­սին, ո­րոնք ան­յա­պաղ ի­րենց անդ­րա­դար­ձը կ­՚ու­նե­նան նաեւ աշ­խար­հաս­փիւռ ­հա­յուն վրայ. օ­րի­նակ՝ կեն­սո­լոր­տի ա­ղէ­տը, գաղ­թա­կան­նե­րու ճգնա­ժա­մը, յա­րա­տեւ պա­տե­րազմ­նե­րը, հա­մայն­քա­յին մար­տահ­րա­ւէր­նե­րը եւ այլն։ Այս մրցա­նա­կով կը հե­տապն­դենք եր­կու նպա­տակ. նախ՝ քա­ջա­լե­րել որ իբր հա­մայնք խօ­սիլ մարդ­կու­թեան դի­մա­կա­յած դժո­ւա­րու­թիւն­նե­րուն մա­սին, ա­պա խթա­նել, որ այս քննար­կում­նե­րը տե­ղի ու­նե­նան հա­յե­րէ­նով, եւ զա­նա­զան առ­կայ մի­ջոց­նե­րով»։
Ե­թէ կ­՚ու­զէք աշ­խար­հին դի­մել հա­յե­րէ­նով, անդ­րա­դառ­նալ հիմ­նա­հար­ցի մը, ա­պա ա­սի­կա լա­ւա­գոյն ա­ռիթն է. կը հրա­ւի­րենք ձեզ ներ­կա­յաց­նե­լու լսո­ղա­կան, տե­սո­ղա­կան, գրա­ւոր, կամ գծան­կար­չա­կան նիւ­թեր։
Մր­ցա­նա­կա­ռու­նե­րը պի­տի ստա­նան 500 տո­լար ար­ժո­ղու­թեամբ պար­գեւ մը։ ­Պի­տի յատ­կա­ցո­ւի ընդ­հա­նուր 50 մրցա­նակ։


­Դի­մում­նե­րը եւ հար­ցում­նե­րը պէտք է ուղ­ղո­ւին՝ ArmCurrentIssuesPrize@gulbenkian.pt հաս­ցէին,
մին­չեւ 8 ­Յու­նիս 2020։
­Յա­ւե­լեալ տե­ղե­կու­թիւն­նե­րու հա­մար այ­ցե­լել՝
https://gulbenkian.pt/armenian-communities/ կայ­քէ­ջը։