Յար­գե­լի հայ­րե­նա­կից­ներ,
Ս.թ. Մա­յի­սի 7ից Յու­նաս­տա­նում Հ.Հ. դես­պա­նու­թիւ­նը վերսկ­սում է քա­ղա­քա­ցի­նե­րի հիւ­պա­տո­սա­կան ըն­դու­նե­լու­թիւ­նը:
Հա­շո­ւի առ­նե­լով Յու­նաս­տա­նում կո­րո­նա­վի­րու­սի (COVID-19) տա­րած­ման հետ կա­պո­ւած սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ քա­ղա­քա­ցի­նե­րին ռիս­կա­յին շփում­նե­րից պաշտ­պա­նե­լու անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը՝ հիւ­պա­տո­սա­կան ըն­դու­նե­լու­թիւ­նը ի­րա­կա­նա­ցո­ւե­լու է միայն նախ­նա­կան գրանց­ման (ժա­մադ­րու­թեան) դէպ­քում։
Այդ իսկ պատ­ճա­ռով խնդրում ենք նա­խա­պէս կապ հաս­տա­տել դես­պա­նու­թեան հետ+302106831145 հե­ռա­խօ­սա­հա­մա­րով կամ ու­ղար­կել Ձեզ անհ­րա­ժեշտ ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րի մա­սին հար­ցու­մը էլ-փոս­տի հե­տե­ւեալ հաս­ցէին armgreeceembassy@mfa.am եւ նշել Ձեր բջջա­յին հա­մա­րը։ Ձեր նա­մա­կը կ­‘ու­սում­նա­սի­րո­ւի դես­պա­նու­թեան կող­մից եւ յե­տա­դարձ կապ կը հաս­տա­տո­ւի ե­լեկտ­րո­նա­յին նա­մա­կի կամ զան­գի մի­ջո­ցով։ Դես­պա­նու­թիւն այ­ցե­լե­լու մա­սին նախ­նա­կան ժա­մադ­րու­թիւն ու­նե­նա­լուց յե­տոյ, քա­ղա­քա­ցի­նե­րը դես­պա­նու­թիւն այ­ցե­լե­լիս ան­պայ­ման ի­րենց հետ պէտք է ու­նե­նան դի­մակ­ներ եւ ձեռ­նոց­ներ: Յի­շեց­նում ենք, որ ներ­կա­յա­ցո­ւած փո­փո­խու­թիւն­նե­րը մի­տո­ւած են քա­ղա­քա­ցի­նե­րի ա­ռող­ջու­թեան պահ­պա­նու­թեա­նը եւ կրե­լու են ժա­մա­նա­կա­ւոր բնոյթ։

Յար­գան­քով
Յու­նաս­տա­նում ՀՀ դես­պա­նու­թիւն