Յայ­տա­րա­րու­թիւն

0
85

­­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի խոր­հուր­դը այ­սու կը տե­ղե­կաց­նէ բո­լոր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն, թէ «­Քո­րո­նա» ժահ­րի պատ­ճա­ռով եւ հե­տե­ւե­լով ա­ռող­ջա­պա­հութեան սպա­սար­կու­թիւն­նե­րու կա­նոն­նե­րուն, յա­ջորդ եր­կու շաբ­թո­ւան հա­մար «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նին մէջ տե­ղի պի­տի չու­նե­նան հա­ւաք­ներ՝ յատ­կա­պէս մար­զա­կան ե­լոյթ­ներ, պա­րա­խում­բե­րու փոր­ձեր, պա­տա­նե­կան, ե­րի­տա­սար­դա­կան ու սկաու­տա­կան հա­մախմ­բում­ներ, ինչ­պէս նաեւ՝ ըն­կե­րա­յին ու ըն­տա­նե­կան հա­ւաք­ներ։
­Կեդ­րո­նը պի­տի շա­րու­նա­կէ իր աշ­խա­տանք­նե­րը եւ բաց պի­տի մնայ փոք­րա­թիւ անհ­րա­ժեշտ ժո­ղով­նե­րու հա­մար։

«­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի խոր­հուրդ