­­Հինգ­շաբ­թի՝ 12 ­­Դեկ­տեմ­բե­րին, ­­Միա­ցեալ ­­Նա­հանգ­նե­րու ­­Ծե­րա­կոյ­տին կող­մէ թիւ 150 բա­նա­ձե­ւի քո­ւէար­կու­թիւ­նը եւ ­­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան ըն­դուն­ման ստեղ­ծած ար­ձա­գան­գը լայն տեղ գտաւ յու­նա­կան մա­մու­լին մէջ, յատ­կա­պէս հա­մա­ցան­ցին վրայ լոյս տես­նող ա­ռաջ­նա­կարգ մա­մու­լի կայ­քէջե­րուն մէջ։ ­­Բա­նա­ձե­ւի քո­ւէար­կու­թե­նէն ետք, ա­նոնք ան­մի­ջա­պէս հրա­տա­րա­կե­ցին այս կա­րե­ւոր ի­րա­դար­ձու­թիւ­նը, մաս­նա­ւո­րա­պէս շեշ­տե­լով ­­Թուր­քիոյ հա­կազ­դե­ցու­թիւ­նը ո­րո­շու­մին դէմ։
­­Նաեւ, ա­նոնք տեղ տո­ւին Հ.Յ.Դ. ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի մամ­լոյ հա­ղոր­դագ­րու­թեան, որ ար­դէն լոյս տե­սաւ «Ա­զատ Օր»ի 13 ­­Դեկ­տեմ­բե­րի թի­ւին մէջ, յատն­շա­կա­նօ­րէն յայտ­նե­լով թէ, «­­Յու­նաս­տան հա­յե­րը կ­­՚ող­ջու­նեն ­­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան բա­նա­ձե­ւի քո­ւաէր­կու­թեան ար­դիւն­քը»։ ­­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի ան­դամ­նե­րը հար­ցազ­րոյց­ներ տո­ւին կա­յան­նե­րուն եւ կայ­քէջե­րուն, ինչ­պէս՝ Καναλι 1 Πειραιά, Sigmalife, One channel, Open, Alpha եւ Livemedia լրա­տո­ւա­մի­ջոց­նե­րուն, ման­րա­մաս­նօ­րէն բա­ցատ­րե­լով բա­նա­ձե­ւի ըն­դուն­ման գոր­ծըն­թա­ցը, Ա­մե­րի­կա­յի ­­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բե­րու եւ այլ անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րու կա­տա­րած հե­տե­ւո­ղա­կան աշ­խա­տան­քը ա­մե­րի­կեան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան շրջա­նակ­նե­րուն մօտ, ­­Թուր­քիոյ հա­կազ­դե­ցու­թիւ­նը եւ բա­նա­ձե­ւի անդ­րա­դար­ձը թուրք-ա­մե­րի­կեան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն եւ գոր­ծակ­ցու­թեան վրայ։