Որ­պէս­զի հա­յակր­թու­թեան տես­լա­կա­նը շա­րու­նա­կէ լու­սա­ւո­րել մեր ա­պա­գան

Ե­թէ մեր գա­ղու­թի վեր­ջին հա­րիւր տա­րի­նե­րու հա­շո­ւե­տո­ւու­թիւ­նը փոր­ձէինք կա­տա­րել, ան­կաս­կած պի­տի յայտ­նէինք, թէ մեր հա­յօ­ճա­խի ա­մե­նա­մեծ ու ան­կիւ­նա­դար­ձա­յին նո­ւա­ճու­մը ե­ղած է հա­յակր­թու­թեան տա­րա­ծու­մը ան­հա­մար...

Վե­րա­կանգ­նել ­Մա­յի­սեան ան­կա­խու­թեան գե­րա­գոյն խոր­հուր­դը

­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան հռչակ­ման խոր­հուր­դը մեզ կը ստի­պէ կա­տա­րել կարգ մը խորհր­դա­ծու­թիւն­ներ՝ ի­րո­ղու­թիւն­նե­րու եւ ըմբռ­նում­նե­րու մա­սին, ո­րոնք կը յատ­կան­շեն ­Հա­յաս­տա­նի վե­րան­կա­խա­ցեալ պե­տա­կա­նու­թեան պատ­մու­թիւնն ու ըն­թաց­քը։ ­Մինչ...

Ա­հա­զան­գող նա­մակ, այ­լեւ հա­մա­հայ­կա­կան ար­ձա­գանգ

«Ա­զատ Օր»-ի է­ջե­րէն լոյս տե­սաւ յու­նա­հայ գա­ղու­թի կազ­մա­կեր­պա­կան գոր­ծօն­նե­րուն կող­մէ ու­ղար­կո­ւած նա­մա­կը ­Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պետ ­Նի­կոլ ­Փա­շի­նեա­նին։ Ա­նոր մէջ, յու­նա­հա­յու­թեան կա­ռոյց­նե­րը ի­րենց ափ­սո­սանքն ու հիաս­թա­փու­թիւ­նը...

­Պէտք չէ հան­դուր­ժել շնչա­հեղձ դառ­նալ թուրք-ատր­պէյ­ճա­նա­կան մամ­լա­կին մէջ

9 ­Նո­յեմ­բեր 2020-ի տխրահռ­չակ հա­մա­ձայ­նա­գի­րի հե­տե­ւանք­նե­րը բա­ցա­յայ­տօ­րէն ա­նե­լի մատ­նած են ­Հա­յաս­տանն ու Ար­ցա­խը։ ­Ռուս խա­ղա­ղա­պահ ու­ժե­րու իսկ ներ­կա­յու­թեան, ո­րոնք կը թո­ւին ան­բա­ւա­րար ըլ­լալ, Ատր­պէյ­ճան...

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի մէջ տես­նել հայ­կա­զեան ո­գիի բո­ցա­վա­ռու­մը

Այս ­Կի­րա­կի, Ա­թէն­քի եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ, ­Յու­նաս­տա­նի Հ.Մ.Ը.Մ.-ը պի­տի կա­տա­րէ իր ննջե­ցեալ ան­դամ­նե­րու հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօ­նը, միա­ժա­մա­նակ պի­տի նշէ «­Հայ Ս­կաուտ»-ի օ­րը։ ­Յար­գան­քի օր մըն է,...

Լրջութեամբ եւ զգօնութեամբ պայմանաւորուած է ժողովուրդի վստահութիւնը

­­Դի­ւա­նա­կա­լու­թիւ­նը կը շա­րու­նա­կէ ըլ­լալ պե­տա­կան մե­քե­նա­յի քան­դիչ ու­ժը ու երկ­րի մը յա­ռաջ­դի­մու­թեան զսպո­ղը։ ­­Բազ­մա­թիւ եր­կիր­ներ ին­կած են դի­ւա­նա­կա­լու­թեան ճի­րան­նե­րուն մէջ, իսկ ան­կէ ա­զա­տու­մը կը...

­­Լի­բա­նա­նի եւ ­­Սու­րիոյ հայ­կա­կան գա­ղութ­նե­րուն հա­մար

Ան­ցեալ տա­րո­ւան ­­Դեկ­տեմ­բե­րէն, յու­նա­հայ գա­ղու­թէն ներս մեկ­նար­կած ­­Լի­բա­նա­նի եւ ­­Սու­րիոյ տա­ռա­պող հա­յու­թեան հա­մար հան­գա­նա­կու­թիւ­նը իր շօ­շա­փե­լի ար­դիւնք­նե­րը ցոյց կու տայ ար­դէն։ «Ա­զատ Օր»ի եւ...

«Հ­զօր Ս­փիւռք՝ հզօր ­Հա­յաս­տան, ազ­գա­յին ռազ­մա­վա­րու­թեան հիմք ու նպա­տա­կա­կէտ»

Ար­դէն թե­ւա­կո­խած ենք նոր տա­րին եւ իւ­րա­քան­չիւր նոր սկիզ­բի պա­րա­գա­յին, մեր առ­ջեւ կը դրո­ւին խորհր­դա­ծու­թիւն­ներ եւ մտա­հո­գու­թիւն­ներ, ո­րոնք նախ որ­պէս բեռ կ­՚ա­ւել­նան անց­նող տա­րո­ւան...

100 տա­րի ետք. յի­շո­ղու­թիւն եւ վե­րապ­րում

­Փոքր Ա­սիոյ եւ Զ­միւռ­նիոյ ա­ղէ­տը ի­րենց անջն­ջե­լի դրոշ­մը ձգած են ­Յու­նաս­տա­նի պատ­մու­թեան վրայ, որ­պէս նո­րա­գոյն տա­րի­նե­րու ա­մէ­նէն մեծ ու ող­բեր­գա­կան ի­րա­դար­ձու­թիւ­նը, որ մին­չեւ այ­սօր...

Μια υποκριτική φιλία

Οι αναγνώστες μας θα θυμούνται το άθλιο περιστατικό που συνέβη τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου έξω από την πρεσβεία του Αζερμπαϊτζάν στην Αθήνα, όπου τα...
- Advertisement -