«Հ­զօր Ս­փիւռք՝ հզօր ­Հա­յաս­տան, ազ­գա­յին ռազ­մա­վա­րու­թեան հիմք ու նպա­տա­կա­կէտ»

Ար­դէն թե­ւա­կո­խած ենք նոր տա­րին եւ իւ­րա­քան­չիւր նոր սկիզ­բի պա­րա­գա­յին, մեր առ­ջեւ կը դրո­ւին խորհր­դա­ծու­թիւն­ներ եւ մտա­հո­գու­թիւն­ներ, ո­րոնք նախ որ­պէս բեռ կ­՚ա­ւել­նան անց­նող տա­րո­ւան...

100 տա­րի ետք. յի­շո­ղու­թիւն եւ վե­րապ­րում

­Փոքր Ա­սիոյ եւ Զ­միւռ­նիոյ ա­ղէ­տը ի­րենց անջն­ջե­լի դրոշ­մը ձգած են ­Յու­նաս­տա­նի պատ­մու­թեան վրայ, որ­պէս նո­րա­գոյն տա­րի­նե­րու ա­մէ­նէն մեծ ու ող­բեր­գա­կան ի­րա­դար­ձու­թիւ­նը, որ մին­չեւ այ­սօր...

Μια υποκριτική φιλία

Οι αναγνώστες μας θα θυμούνται το άθλιο περιστατικό που συνέβη τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου έξω από την πρεσβεία του Αζερμπαϊτζάν στην Αθήνα, όπου τα...

Ա­մօ­թա­լի եւ դա­տա­պար­տե­լի ա­րարք

Ն­կա­րը ինք­նին խօ­սուն է։ ­­Յու­նաս­տա­նի երկ­րորդ մեծ քա­ղա­քին՝ ­­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ շրջա­գա­յող հան­րա­կառքե­րուն վրայ կը ցու­ցադ­րո­ւի Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ բռնագ­րա­ւո­ւած հայ­կա­կան ­­Շու­շիի պատ­մա­կան բեր­դի պա­րիսպն ու ա­նոր...

Մ­տա­հոգ ենք

Ար­ցա­խեան 44-օ­րեայ պա­տե­րազ­մի հրա­դա­դա­րի ա­մօ­թա­լի տա­րե­լի­ցը ամ­բողջ հա­յու­թիւ­նը կը գտնէ ծան­րօ­րէն վի­րա­ւոր ու շո­ւա­րած վի­ճա­կի մէջ։ ­Տա­րիէ մը ի վեր, բայց մա­նա­ւանդ վեր­ջին շա­բաթ­նե­րուն...

­Խորհր­դա­րա­նա­կան ժո­ղովր­դա­վա­րու­թիւ­նը կա­մա­յա­կա­նու­թիւն­նե­րու զոհ չի կրնար դառ­նալ

21 եւ 22 ­Հոկ­տեմ­բե­րին, ­Յու­նաս­տա­նի մայ­րա­քա­ղաք Ա­թէն­քը կը հիւ­րըն­կա­լէ Եւ­րո­պա­յի խոր­հուր­դի մօտ 50 ան­դամ-եր­կիր­նե­րու, գոր­ծա­կից եր­կիր­նե­րու խորհր­դա­րան­նե­րու նա­խա­գահ­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ նոյն խորհր­դա­րան­նե­րու եւ մի­ջազ­գա­յին...

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ — Միայն անցեալը չէ, որ պիտի հունաւորէ ապագան

Իր 30-ամեայ պատմութեան մէջ, առաջին անգամ ըլլալով մեր նորահաստատ հայրենիքը կը նշէ իր անկախութեան տարեդարձը անցեալ տարուան 27 Սեպտեմբերին Արցախի վրայ շրթայազերծուած եւ 44...

Հ.Կ.­Խա­չի ազ­գա­յին վար­ժա­րան­նե­րու վե­րա­մուտ

Յու­նաս­տա­նի մէջ, այ­սօր տե­ղի կ­՚ու­նե­նայ դպրո­ցա­կան նոր տա­րեշր­ջա­նի վե­րա­մու­տը։ Երկ­րի ման­կա­պար­տէզ­նե­րուն, նա­խակր­թա­րան­նե­րուն, միջ­նա­կարգ եւ երկ­րոր­դա­կան վար­ժա­րան­նե­րուն ա­շա­կեր­տու­թիւ­նը կը վե­րա­դառ­նայ դա­սա­րան, ե­կող ու­սում­նա­կան տա­րո­ւան ակն­կա­լիք­նե­րով։ ­Թա­գա­վա­րա­կի...

Դիւանագիտական սայթաքո՞ւմ… կա՞մ երկդիմի քաղաքականութիւն

Ատր­պէյ­ճա­նի մէջ հա­ւա­տար­մագ­րո­ւած 50 եւ ա­ւե­լի դի­ւա­նա­գի­տա­կան եւ մի­ջազ­գա­յին հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու, ո­րոնց կար­գին՝ նաեւ յոյն դես­պան Ն. ­Փի­փե­րի­կո­սի, բե­մադ­րո­ւած այ­ցե­լու­թիւ­նը Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ բռնագ­րաւո­ւած ­Վա­րան­դա...

Այս­պի­սի ­Մա­յիս մը վա­յել չէ հայ ժո­ղո­վուր­դին…

­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան հռչա­կու­մին 103-րդ ­տա­րե­դար­ձը ամ­բողջ հա­յաշ­խար­հը կը գտնէ ծան­րօ­րէն վի­րա­ւոր կա­ցու­թեան մէջ։ ­Հա­յոց պատ­մու­թեան ա­մէ­նէն փա­ռա­պանծ եւ հայ ժո­ղո­վուր­դի գե­րա­զան­ցա­պէս տօ­նե­րուն տօ­նը նկա­տո­ւող մեր...
- Advertisement -