Արմէն Սարգսեան որոշած է հրաժարական տալ նախագահի պաշտօնէն

­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Ար­մէն ­Սարգ­սեան յայտ­նեց, որ ո­րո­շած է հրա­ժա­րա­կան տալ իր պաշ­տօ­նէն։ Այս մա­սին յայ­տա­րա­րու­թիւն տա­րա­ծեց նա­խա­գա­հի աշ­խա­տա­կազ­մը։ ­Յայ­տա­րա­րու­թեան մէջ նշո­ւած է. «1990-ա­կան­նե­րի սկզբին...

Արմէն Սարգսեան ցաւակցական հեռագիր յղած է Քարոլոս Փափուլիասի մահուան համար

­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Ար­մէն ­Սարգ­սեան ցա­ւակ­ցա­կան հե­ռա­գիր յղած է ­Յու­նաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ ­Քա­թե­րի­նա ­Սա­քե­լա­րո­փու­լո­ւին՝ երկ­րի նախ­կին նա­խա­գահ ­Քա­րո­լոս ­Փա­փու­լիա­սի մա­հո­ւան առն­չու­թեամբ: ­Նա­խա­գահ ­Սարգ­սեա­նի ցա­ւակ­ցա­կան հե­ռա­գի­րին...

Տենտիաս եւ Միրզոյեան հանդիպեցան Սթոքհոլմի մէջ

Ս­թոք­հոլ­մի մէջ կա­յա­ցած Ե.Ա.Հ.Կ. խոհր­դա­ժո­ղո­վի լու­սանց­քին, ե­րէկ՝ 2 ­­Դեկ­տեմ­բե­րին, ­­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար ­­Նի­քոս ­­Տեն­տիաս հան­դի­պում ու­նե­ցաւ ­­Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ա­րա­րատ ­­Միր­զո­յեա­նի հետ։ «­­Թո­ւի­թըր»ի...

­Նի­քի­թաս Քաք­լա­մա­նի­սի ող­ջոյ­նի խօս­քը ­Հայ դա­տի խորհր­դա­ժո­ղո­վին

­Մեր ե­րէ­կո­ւան թի­ւով հա­ղոր­դած էինք, թէ Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի մէջ կա­յա­ցած Հ.Յ.Դ. ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բե­րու եւ գրա­սե­նեակ­նե­րու խորհր­դա­ժո­ղո­վի բաց­ման հան­դի­սու­թեան, ե­րի­զագ­րո­ւած յա­տուկ տե­սա­նիւ­թով ող­ջոյ­նի...

­Հա­յաս­տա­ն, ­Յու­նաս­տա­ն եւ ­Կիպ­րո­ս զօ­րա­վար­ժու­թիւն­ներ կա­տա­րե­ցին

­Հա­յաս­տա­նի, ­Յու­նաս­տա­նի եւ ­Կիպ­րո­սի յա­տուկ ջո­կա­տա­յին­նե­րը ա­ւար­տե­ցին Close Quarter Battle 2021 միա­ցեալ զօ­րա­վար­ժու­թիւն­նե­րը։ Այս մա­սին գրած է «Կ­րիք ­Սի­թի ­Թայմզ» կայ­քը։ ­Միա­ցեալ զօ­րա­վար­ժու­թիւն­նե­րու նպա­տա­կը...

­Հայ եւ յոյն խորհր­դա­րա­նա­կաններու հան­դի­պում Ե­րե­ւա­նի մէջ

­Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի ­Հա­յաս­տան-­Յու­նաս­տան բա­րե­կա­մա­կան խում­բի ան­դամ­ներ Վ­լա­դի­միր ­Վար­դա­նեան, Ա­րու­սեակ ­Ջուլ­հա­կեան եւ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի Եւ­րո­պա­կան հա­մարկ­ման հար­ցե­րու մնա­յուն յանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ար­ման Ե­ղո­յեան 29 ­Նո­յեմ­բե­րին...

Փ­րոֆ. Իոան­նիս ­Մա­զիս ե­լոյթ ու­նե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մի­ջազ­գա­յին գի­տա­ժո­ղո­վին

Փ­րոֆ. Իոան­նիս ­Մա­զիս ե­լոյթ ու­նե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մի­ջազ­գա­յին գի­տա­ժո­ղո­վին. «ի դէմս յոյն ժո­ղո­վուր­դին` հա­յե­րը ու­նին 12 մի­լիոն եղ­բայր­ներ» Ինչ­պէս ար­դէն նշած էինք մեր նա­խորդ թի­ւե­րով, Ա­թէն­քի հա­մալ­սա­րա­նի քա­ղա­քա­կան...

­Մի­ջազ­գա­յին հա­մա­ժո­ղով Էջ­միած­նի մէջ. ­Յու­նաս­տա­նի մաս­նակ­ցու­թիւ­նը

«­Մի­ջազ­գա­յին կրօ­նա­կան ա­զա­տու­թիւն եւ խա­ղա­ղու­թիւն» հա­մա­ժո­ղով Ս. Էջ­միած­նի մէջ. ­Յու­նաս­տա­նի մաս­նակ­ցու­թիւ­նը ­Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ իր աշ­խա­տանք­նե­րը ա­ւար­տեց «­Մի­ջազ­գա­յին կրօ­նա­կան ա­զա­տու­թիւն եւ խա­ղա­ղու­թիւն» խո­րա­գի­րով հա­մա­ժո­ղո­վը։ ­Հա­յաս­տա­նի հո­գե­ւոր...

Հայաստանի ու Յունաստանի արհեստագիտական ոլորտէն ներս նոր համագործակցութիւն

­Հա­յաս­տա­նի բարձր ար­հես­տա­գի­տու­թեան ար­դիւ­նա­բե­րու­թեան նա­խա­րա­րի պաշ­տօ­նա­կա­տար ­Հայկ ­Չո­պա­նեան եւ ­Հա­յաս­տա­նի մէջ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ար­տա­կարգ եւ լիա­զօր դես­պան Է­ւան­կե­լոս ­Թուր­նա­քիս հան­դի­պում ու­նե­ցած են եւ կա­րե­ւո­րած...

Հայաստանի արտահերթ ընտրութիւններ

Ա­ռա­ւօ­տեան տո­ւեալ­նե­րուն հա­մա­ձայն, Ք.Պ.՝ 54,23%, «­­­Հա­յաս­տան» ­­­Դա­շինք՝ 20,87%, «­­­Պա­տիւ ու­նեմ» Դա­շինք՝ 5,24%, Բ.Հ.Կ.՝ 3,99% «­­­Հա­յաս­տան« դա­շին­քը խիստ վի­ճա­հա­րոյց կը հա­մա­րէ ար­դիւնք­նե­րը Ե­րէկ, ­­­Կի­րա­կի՝ 21 ­­­Յու­նի­սին, ­­­Հա­յաս­տա­նի բո­լոր մար­զե­րուն մէջ...
- Advertisement -