Sukhoi SuperJet 100

­Ռու­սիա կրնայ հինգ տա­րո­ւան ըն­թաց­քին ­Հա­յաս­տա­նին մա­տա­կա­րա­րել մօտ 10 «Sukhoi SuperJet 100» օ­դա­նաւ, 2019 թո­ւա­կա­նին ա­ռա­ջին մա­տա­կա­րա­րում­նե­րը կրնան կազ­մել եր­կու­քէն մին­չեւ չորս օ­դա­նաւ: Այդ...

­Հա­յաս­տա­նի — Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թիւն

­Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեան 3 ­Փետրո­ւա­րին ըն­դու­նած է շրջա­նա­յին այ­ցե­լու­թեամբ ­Հա­յաս­տան գտնո­ւող Եւ­րո­պա­կան ­Յանձ­նա­ժո­ղո­վի Դ­րաց­նու­թեան եւ Ընդ­լայն­ման բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու հար­ցե­րու գլխա­ւոր տնօ­րէն Ք­րիս­թիան ­Տա­նիէլ­սը­նը: ­Նա­խա­գահ ­Սերժ...

«­Հա­յաս­տա՛­նը իմ տունն է»

­Փետ­րո­ւար 2ին, «­Հայ­րե­նա­դարձ­նե­րը` տուն դար­ձած­նե­րը» շաբ­թո­ւան ծի­րէն ներս, Հ.Հ. սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան հրա­ւէ­րով տե­ղի ու­նե­ցաւ հան­դի­պում՝ ­Հա­յաս­տան հաս­տա­տո­ւած բազ­մա­թիւ հայ­րե­նա­դարձ­նե­րու հետ: Ող­ջու­նե­լով ներ­կա­նե­րը` Հ.Հ. սփիւռ­քի նա­խա­րար...

«Հ­րանդ ­Տին­քի յի­շա­տա­կի ան­տառ»

ԿԱԼԻՆ ԱՂԷԿԵԱՆ* 19 ­Յու­նո­ւար 2007ին, երբ պոլ­սա­հայ խմբա­գիր եւ լրագ­րող Հ­րանդ ­Տինք ան­գու­թօ­րէն սպան­նո­ւե­ցաւ ­Պոլ­սոյ փո­ղոց­նե­րուն մէջ, հայ ժո­ղո­վուր­դը՝ ­Թուր­քիոյ մէջ թէ այ­լուր, զայ­րա­ցած վի­ճակ...

Հա­յաս­տան — Ի­րա­ն

Ի­րան ա­նըն­դու­նե­լի կը հա­մա­րէ տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին խնդիր­նե­րու լու­ծու­մը ու­ժի կի­րառ­մամբ,- Ի­րա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան տե­ղե­կա­տո­ւու­թեան եւ քա­րոզ­չու­թեան վար­չու­թեան փո­խանց­մամբ` յայ­տա­րա­րած է Հ.Հ. պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար ­Վի­գէն ­Սարգ­սեա­նի...

Պե­ղում­նե­ր «­Զօ­րաց ­Քա­րեր»

«­Զօ­րաց ­Քա­րեր» հնա­գի­տա­կան բնա­կա­վայ­րի պե­ղում­նե­րու ըն­թաց­քին, 2016 թո­ւա­կա­նին, գտնո­ւած են մեծ քա­նա­կու­թեամբ խե­ցե­ղէ­նի բե­կոր­ներ, եր­կա­թէ պատ­րաս­տո­ւած զէն­քե­րու եւ աշ­խա­տան­քա­յին գոր­ծիք­նե­րու մնա­ցորդ­ներ: Լ­րագ­րող­նե­րու հետ կա­յա­ցած հան­դիպ­ման...

«Ե­րախ­տա­գի­տու­թեան մե­տալ»

27 ­Յու­նո­ւա­րին սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան մէջ տե­ղի ու­նե­ցած է հայ­կա­կան բա­նա­կի կազ­մա­ւոր­ման 25ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած հան­դի­սա­ւոր ձեռ­նարկ՝ ներ­կա­յու­թեամբ պե­տա­կան պաշ­տօ­նեա­նե­րու, նա­խա­րա­րու­թեան աշ­խա­տա­կից­նե­րու, հայ­րե­նա­դարձ ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րու, սփիւռ­քա­հայ ներ­կայ...

Զի­նո­ւած Ու­ժե­րու 25ա­մեա­կ

­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան զի­նո­ւած ու­ժե­րու կազ­մա­ւոր­ման 25րդ ­տա­րե­դար­ձին ա­ռի­թով՝ նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեան` Ա­մե­նայն ­Հա­յոց ­Գա­րե­գին Բ. ­Կա­թո­ղի­կո­սի եւ ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ ­Բա­կօ ­Սա­հա­կեա­նի հետ...

Թու­մա­նեա­նի ­Տուն-­Թան­գա­րա­ն

­Յու­նո­ւար 25ին մշա­կոյ­թի նա­խա­րա­րու­թեան մէջ ­Յով­հան­նէս ­Թու­մա­նեա­նի Դ­սե­ղի ­Տուն-­Թան­գա­րա­նի են­թա­կա­ռու­ցո­ւածք­նե­րու շի­նա­րա­րու­թեան հա­մար հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հա­մա­ձայ­նա­գիր ստո­րագ­րո­ւած է: ­Փաս­տա­թուղ­թը ստո­րագ­րած են ա­մե­րի­կա­հայ ե­րա­ժիշտ, բա­րե­րար Ա­շոտ ­Տիգ­րա­նեան...

­Դի­լի­ջա­նի ­Մի­ջազ­գա­յին Դպ­րո­ց

«Եու­նայ­թըտ Ո­ւըրլտ ­Քո­լէճզ» (Աշ­խար­հի ­Միա­ցեալ ­Քո­լէճ­ներ) ցան­ցի ան­դամ ­Դի­լի­ջա­նի ­Մի­ջազ­գա­յին Դպ­րո­ցը, զոր հիմ­նած է գոր­ծա­րար եւ բա­րե­րար ­Ռու­բէն ­Վար­դա­նեան, յայտ­նո­ւած է «­Ֆորպզ»ի վար­կա­նի­շի լա­ւա­գոյն...
- Advertisement -