­Պա­տե­րազ­մի օ­րե­րին Հ.Օ.Մ.-ի ու­ղար­կած օգ­նու­թիւ­նը դեռ «­Զո­ւարթ­նոց»ի պա­հես­տում է

«Ա­զա­տու­թիւն» կայ­քէ­ջը ման­րա­մաս­նօ­րէն անդրա­դար­ձած է ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­պոյս ­Խա­չի եւ ­Մա­կե­դո­նիոյ ու Թ­րա­կիոյ Գ­թու­թեան ­Խա­չի ա­ռա­քած օգ­նու­թեան այն բա­ժի­նին, որ մէկ տա­րիէ ի վեր...

Κυνισμός και απανθρωπιά από το Αζερμπαϊτζάν

Απάντηση στο ΒΗΜΑ Σχετικά με τη δημοσίευση του άρθρου του Πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν «Βασικές αρχές για τη δημιουργία σχέσεων μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας» Κυνισμός και απανθρωπιά...

Հ.Յ.Դ. 34-րդ Ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վը ա­ւար­տեց իր աշ­խա­տանք­նե­րը

2022 թ. ­Մար­տի 8-ին, ­Հա­յաս­տա­նում գու­մա­րո­ւած Հ.Յ.Դ. 34-րդ Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղովն ա­ւար­տեց իր աշ­խա­տանք­նե­րը։ Այն մեկ­նար­կել էր ­Փետ­րո­ւա­րի 28-ին։ ­Ժո­ղո­վի օ­րա­կար­գը բխում էր հայ­րե­նի­քի եւ հա­յու­թեան...

Ոչ մէկ ար­ձա­գանգ պե­տա­կան մար­մին­նե­րէն. պա­տե­րազ­մի օ­րե­րուն ­Յու­նաս­տա­նէն ե­կած 5 թոն...

­Մէկ շա­բաթ է, որ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի կա­ռոյ­ցը հրա­պա­րա­կած է ­Հայ օգ­նու­թեան միու­թեան (Հ.Օ.Մ.) բո­ղոք նա­մա­կը ուղ­ղո­ւած ­Հա­յաս­տա­նի Ա.Գ.Ն.-ին եւ Ա.Ի.Ն.-ին՝ կա­պո­ւած այն բա­նի հետ,...

Հ.Յ.Դաշնակցութեան փառաշուք տօնակատարութիւն Երեւանի մէջ

Շաբաթ՝ 5 Փետրուար 2022ին, Երեւանի «Դուին հոլ» համալիրէն ներս տեղի ունեցաւ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան 131-ամեակին նուիրուած պաշտօնական հանդիսութիւնը։ Փառաշուք տօնակատարութեան իրենց ներկայութիւնը բերին բազմահարիւր...

Արմէն Սարգսեան որոշած է հրաժարական տալ նախագահի պաշտօնէն

­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Ար­մէն ­Սարգ­սեան յայտ­նեց, որ ո­րո­շած է հրա­ժա­րա­կան տալ իր պաշ­տօ­նէն։ Այս մա­սին յայ­տա­րա­րու­թիւն տա­րա­ծեց նա­խա­գա­հի աշ­խա­տա­կազ­մը։ ­Յայ­տա­րա­րու­թեան մէջ նշո­ւած է. «1990-ա­կան­նե­րի սկզբին...

Արմէն Սարգսեան ցաւակցական հեռագիր յղած է Քարոլոս Փափուլիասի մահուան համար

­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Ար­մէն ­Սարգ­սեան ցա­ւակ­ցա­կան հե­ռա­գիր յղած է ­Յու­նաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ ­Քա­թե­րի­նա ­Սա­քե­լա­րո­փու­լո­ւին՝ երկ­րի նախ­կին նա­խա­գահ ­Քա­րո­լոս ­Փա­փու­լիա­սի մա­հո­ւան առն­չու­թեամբ: ­Նա­խա­գահ ­Սարգ­սեա­նի ցա­ւակ­ցա­կան հե­ռա­գի­րին...

Տենտիաս եւ Միրզոյեան հանդիպեցան Սթոքհոլմի մէջ

Ս­թոք­հոլ­մի մէջ կա­յա­ցած Ե.Ա.Հ.Կ. խոհր­դա­ժո­ղո­վի լու­սանց­քին, ե­րէկ՝ 2 ­­Դեկ­տեմ­բե­րին, ­­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար ­­Նի­քոս ­­Տեն­տիաս հան­դի­պում ու­նե­ցաւ ­­Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ա­րա­րատ ­­Միր­զո­յեա­նի հետ։ «­­Թո­ւի­թըր»ի...

­Նի­քի­թաս Քաք­լա­մա­նի­սի ող­ջոյ­նի խօս­քը ­Հայ դա­տի խորհր­դա­ժո­ղո­վին

­Մեր ե­րէ­կո­ւան թի­ւով հա­ղոր­դած էինք, թէ Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի մէջ կա­յա­ցած Հ.Յ.Դ. ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բե­րու եւ գրա­սե­նեակ­նե­րու խորհր­դա­ժո­ղո­վի բաց­ման հան­դի­սու­թեան, ե­րի­զագ­րո­ւած յա­տուկ տե­սա­նիւ­թով ող­ջոյ­նի...

­Հա­յաս­տա­ն, ­Յու­նաս­տա­ն եւ ­Կիպ­րո­ս զօ­րա­վար­ժու­թիւն­ներ կա­տա­րե­ցին

­Հա­յաս­տա­նի, ­Յու­նաս­տա­նի եւ ­Կիպ­րո­սի յա­տուկ ջո­կա­տա­յին­նե­րը ա­ւար­տե­ցին Close Quarter Battle 2021 միա­ցեալ զօ­րա­վար­ժու­թիւն­նե­րը։ Այս մա­սին գրած է «Կ­րիք ­Սի­թի ­Թայմզ» կայ­քը։ ­Միա­ցեալ զօ­րա­վար­ժու­թիւն­նե­րու նպա­տա­կը...
- Advertisement -