20 Փետրուար 1988

­Փետ­րո­ւար 20ի այս օ­րը ի­րա­ւա՛մբ եւ ըստ ա­մե­նայ­նի՛ կը խորհր­դանշէ վե­րած­նուն­դի պատ­մա­կան դար­ձա­կէ­տը հայ ժո­ղո­վուր­դի ժա­մա­նա­կա­կից պատ­մու­թեան։ Ինչ­պէս որ ար­ցա­խեան «Ա­պա­ռաժ» թեր­թը տա­րի մը ա­ռաջ...

Յովհաննէս Թումանեան (1869-1923)

­Փետ­րո­ւար 19ի այս օ­րը հայ ժո­ղո­վուր­դը կը նշէ ծննդեան 150ա­մեա­կը իր հան­ճա­րեղ զա­ւակ­նե­րէն ­Յով­հան­նէս ­Թու­մա­նեա­նի, որ կեն­դա­նու­թեան իսկ ար­ժա­նա­ցաւ «Ա­մե­նայն ­Հա­յոց ­Բա­նաս­տեղծ»ի բարձ­րա­դիր պա­տո­ւան­դա­նին։ ­Մեծն...

18 Փետրուար 1921

18 ­Փետ­րո­ւա­րը կը յու­շէ ա­մէն կար­գի բռնա­կա­լու­թեանց եւ ստրկաց­ման կա­պանք­նե­րու, ա­նի­րա­ւու­թեանց եւ ա­նար­դա­րու­թեանց դէմ հայ ժո­ղո­վուր­դի հե­րո­սա­կան ապստամ­բու­թեան ան­վե­հեր ո­գին։ 98 տա­րի ա­ռաջ, 18 ­Փետ­րո­ւար...

­Հայ­կա­նուշ ­Մառք (1881-1966)

14 ­Փետ­րո­ւա­րի այս օ­րը կը նշենք ծննդեան տա­րե­դար­ձը հայ մտքի եւ գրա­կա­նու­թեան յի­շար­ժան դէմ­քե­րէն ­Հայ­կա­նուշ ­Մառ­քի։ ­Պոլ­սա­հայ հո­գեմ­տա­ւոր մեծ ժա­ռան­գու­թեան մէջ իր կա­րե­ւոր ներդ­րու­մը ու­նի...

Շաւարշ Նարդունի (Այվազեան Ասքանազ, 1898-1968)

­Փետ­րո­ւար 13ի այս օ­րը կը նշենք ծննդեան տա­րե­դար­ձը ար­դի հայ գրա­կա­նու­թեան ճա­ռա­գայ­թող դէմ­քե­րէն ­Շա­ւարշ ­Նար­դու­նիի, որ ոչ միայն ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նը բարձ­րա­ցուց իր գե­ղեց­կա­գոյն մշակ­ման եւ...

11 Փետրուար 1934

85 տա­րի ա­ռաջ՝ 11 ­Փետ­րո­ւար 1934ին, ­Մար­սէյ­լի մէջ «­Հա­մազ­գա­յին»ի կող­մէ կազ­մա­կեր­պո­ւած հրա­պա­րա­կա­յին հան­դի­սու­թեան մը ըն­թաց­քին, ա­ւե­լի քան եր­կու հա­զար հան­դի­սա­կան­նե­րու ներ­կա­յու­թեան, օ­րո­ւան պատ­գա­մա­բե­րը բե­մին...

8 ­Փետ­րո­ւար 1915ին

­Հա­րիւր­չորս տա­րի ա­ռաջ, 1915ի ­Փետ­րո­ւար 8ի այս օ­րը, Օս­մա­նեան ­Կայս­րու­թեան Իթ­թի­հա­տա­կան կա­ռա­վա­րու­թեան պա­րագ­լուխ­նե­րը գաղտ­նի ժո­ղո­վի հրա­ւի­րե­ցին ի­րենց կու­սակ­ցու­թեան կեդ­րո­նա­կան մար­մի­նը՝ հայ ժո­ղո­վուր­դի բնաջնջ­ման ցե­ղաս­պա­նա­կան...

Ֆ­լո­րա ­Մար­տի­րո­սեան (1957-2012).

Փետ­րո­ւար 5ի այս օ­րը կը նշենք ծնուն­դը հայ եր­գի ան­մո­ռա­նա­լի, անկրկ­նե­լիօ­րէն դիւ­թա­կան ու ո­գե­շունչ «դի­ցու­հի»ին՝ Ֆ­լո­րա ­Մար­տի­րո­սեա­նի։ ­Հայ եր­գի ան­զու­գա­կան վար­պետ­նե­րու փա­ղան­գին մէջ իր բա­ցա­ռիկ...

Զա­պէլ Ե­սա­յեան (­Յով­հան­նէ­սեան, 1878-1943?).

Մեր հայ­րե­րէն մե­զի ա­ւան­դո­ւած ժա­ռան­գու­թիւն­նե­րէն ա­մէ­նէն շքե­ղը, ա­մէ­նէն ի­րա­կա­նը մեր գե­ղե­ցիկ, հա­րուստ եւ մե­ծա­վա­յե­լուչ լե­զուն է, պէտք է պահ­պա­նենք յու­զու­մով, հրայր­քով եւ խան­դա­վա­ռու­թեամբ: Ես վստահ եմ, որ կը...

Կոս­տան ­Զա­րեան (­Կոս­տան­դին Ե­ղիա­զա­րեան, 1885-1969).

Ն.­ Հայ մար­դու ի­մա­ցա­կան ու յու­զա­կան աշ­խար­հը՝ ­Հա­յու ­Հո­գին խո­րա­պէս պե­ղե­լու եւ գե­ղեց­կա­գոյն լե­զո­ւով ու ո­ճով ար­տա­յայ­տե­լու ա­ռինք­նող ա­րո­ւես­տին մեծ վար­պետն է ­Կոս­տան ­Զա­րեան, ո­րուն...
- Advertisement -