­Լոյս, գոյն, հայրենիք — Մի­նաս Ա­ւե­տի­սեան

Մարիա Մարկոսեան - Տամատեան «Իմ խիղ­ճը իմ նկար­ներն են. լաւ եմ նկա­րում, թէ վատ՝ ու­րիշ հարց է, բայց նկա­րում եմ այն ինչ ու­զում եմ եւ...

Վախճանում՝ Նշան Արք. Գարաքէհէեանի

Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նը կը գու­ժէ Ն­շան Արք. ­Գա­րա­քէ­հէեա­նի մա­հը, որ պա­տա­հե­ցաւ Եր­կու­շաբ­թի՝ 15 ­Փետ­րուար 2021-ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Կիւմ­րի, մէջ։ Ն­շան Արք. ­Գա­րա­քէ­հէեան ծնած էր Յու­նաս­տան՝ 17...

Տխրունի — Վար­դան ­Պա­լատ­լեան

Տե­րեւ մը եւս ին­կաւ յու­նա­հա­յու­թեան ծա­ռէն, ձմռան այս տա­րօ­րի­նակ օ­րե­րուն։ Ք­սան­թիի հա­մայն­քի վաս­տա­կա­ւոր ան­դամ, ազ­նո­ւա­կան, բո­լո­րէն սի­րո­ւած ընկ. ­Վար­դան ­Պա­լատ­լեա­նը, 99 տա­րե­կան հա­սա­կին մէջ,...

Անտոն Կազէլ (մահուան 68-ամեակին առիթով)

ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ԿՈՂՄԷ Ան­ցած են 68 տա­րի­ներ 24 ­Դեկ­տեմ­բե­րի այն օ­րէն, երբ յու­նա­հայ մա­մու­լի ու լրագ­րու­թեան անս­պառ գրի­չը յան­կար­ծա­կիօ­րէն ցամ­քե­ցաւ։ «­Նոր Օր»-ի ան­խոնջ խմբա­գիր, ա­պա «Ա­զատ...

Տխրունի. Վարուժան Էլմասեան

Ուր­բաթ՝ 10 ­Յու­լի­սին, հո­ղին յանձ­նո­ւե­ցաւ յու­նա­հայ գա­ղու­թի պա­տո­ւա­կան հայ­րե­նա­կից մը, ­Վա­րու­ժան Էլ­մա­սեան։ ­Ծա­նօթ եւ սի­րո­ւած անձ­նա­ւո­րու­թիւն մըն էր, յատ­կա­պէս իր մաս­նակ­ցու­թեամբ ազ­գա­յին...

Արշիլ Գորկի. աշխարհահռչակ ամերիկաբնակ հայ նկարիչը

­Կոր­սո­ւած հայ­րե­նի­քի ու նրա գե­ղեց­կու­թեանխորհր­դա­նի­շը՝ մօր կեր­պա­րով ­Մա­րիա ­Մար­կո­սեան - ­Տա­մա­տեան

Աթէնքի մէջ մահացած է Ռազմիկ Մուրատեան

14 Ապ­րի­լի ա­ռա­ւօ­տեան, Ա­թէն­քի մէջ 79 տա­րե­կա­նին մա­հա­ցաւ ­Ռազ­միկ ­Մու­րա­տեան: ­Ծա­գու­մով Ա­րեւմ­տեան ­Հա­յաս­տա­նի ­Շա­տախ շրջա­նէն՝ ­Ռազ­մի­կը Ար­ցա­խեան ա­զա­տա­մար­տի ա­մէ­նէն դժո­ւար տա­րի­նե­րուն, 1988ի...

Մեր մեծերը. Լեւոն Շանթ

­Մա­րիա ­Մար­կո­սեան - ­Տա­մա­տեան ­Հե­ղի­նա­կի ա­նու­նը ա­մէն­քի բե­րա­նում, նրա գրքի ե­ղած օ­րի­նակ­նե­րը մի օ­րում սպա­ռած. այս ա­մէ­նը ե­րե­ւոյթ­ներ...

Տխրունի. Լուսի Եզէկիէլեան

Նո­ւի­րեալ սե­րուն­դի մը մնա­ցոր­դա­ցին գրե­թէ վեր­ջին մո­հի­կանն էր ­Լու­սի Ե­զէ­կիէ­լեան (ծնեալ Ուն­ճեան), որ իր աչ­քե­րը փա­կեց 91 տա­րե­կան հա­սա­կին, ­Հինգ­շաբ­թի` 6 ­Փետ­րո­ւար...

Գ­րի­գոր ­Գը­յը­ճեան (1910 — 1943)

­ ­Կեն­սագ­րեց՝ Ան­տոն ­Կա­զէլ - «Ա­զատ Օր» 1951 Խմ­բագ­րու­թեան կող­մէ 1 ­Փետ­րո­ւա­րին կը նշենք մա­հո­ւան տա­րե­լի­ցը յու­նա­հայ գա­ղու­թի ե­րախ­տա­ւոր­նե­րէն՝ Գ­րի­գոր ­Գը­յը­ճեա­նի։ Ե­րի­տա­սարդ հան­րա­յին եւ կու­սակ­ցա­կան գոր­ծի­չին աստ­ղը սկսաւ...
- Advertisement -