ՍԱՐԳԻՍ ԱՇՐԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ « …Այս­պէս սոր­ված ենք»

Այս տա­րո­ւան Ս. ­Յա­րու­թեան տօ­նին, դար­ձեալ` բայց դժբախ­տա­բար, վեր­ջին ան­գամ հան­դի­պե­ցանք։ ­Քա­նի մը օր ետք, ի­մա­ցայ իր ա­նակն­կալ մա­հո­ւան գոյ­ժը։ ­Կի­րա­կի ա­ռա­ւօտ սուրբ պա­տա­րա­գին ներ­կայ...

«Ե­ղի­ցին կամք Քո» ­Սար­գիս Աշ­րեա­նի յի­շա­տա­կին

ՊԱՐԷՏ ՔՀՆՅ. ԽԱՉԵՐԵԱՆ ­Տէ­րու­նա­կան ա­ղօթ­քի այս տո­ղը, բազ­մա­թիւ ան­գամ­ներ կրկնո­ղը կամ ին­ծի յի­շեց­նո­ղը, Դպ­րե­վան­քի ա­շա­կեր­տա­կան տա­րի­նե­րու իմ հսկիչ­նե­րը չէին միայն կամ իմ դա­սըն­կեր­նե­րը։ Այլ ­Յու­նաս­տա­նի...

­Պա­րոն ­Սար­գի­սը…

Ք. ԷՔԻԶԵԱՆ 1980-ա­կան թո­ւա­կան­նե­րու կէ­սե­րուն էր, երբ ե­կե­ղեց­ւոյ բա­կին մէջ զիս մօ­տե­ցաւ մի­ջին տա­րի­քով պատ­կա­ռե­լի անձ մը, ո­րուն զա­ւակ­նե­րը հե­ռա­ւոր ­Գա­վա­լա­յէն հա­զիւ փո­խադ­րո­ւած էին Ա­թէնք,...

Սարգիս Աշրեան

Օ­ղակ մը եւս պակ­սե­ցաւ յու­նա­հայ գա­ղու­թի ե­րէց սե­րուն­դի շղթա­յէն։ ­Մօտ ա­միս մը ա­ռաջ, 10 ­Մա­յի­սին, իր աչ­քե­րը յա­ւի­տե­նա­պէս փա­կեց հիւ­սի­սա­յին ­Յու­նաս­տա­նի մէջ վաս­տակ ու...

ԳՈՅԺ

Խոր կսկի­ծով կը գու­ժենք ­Հա­յաս­տա­նի մշա­կոյ­թի վաս­տա­կա­ւոր գոր­ծիչ, Թ.Ալ­թու­նեա­նի ա­նո­ւան եր­գի-պա­րի պե­տա­կան հա­մոյ­թի գլխա­ւոր պա­րու­սոյց ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԽԱՉԻԿԵԱ­Նի մա­հը, որ կեան­քէն հե­ռա­ցաւ 71 տա­րե­կան հա­սա­կին։ Ան...

Վա­հէ ­Փաթ­թու­կեան

­Հա­յու­թեամբ տրո­փող սիրտ մը եւս կանգ ա­ռաւ մօտ քա­ռա­սուն օ­րեր ա­ռաջ։ ­Յու­նա­հայ գա­ղու­թին մէջ ծա­նօթ եւ յար­գո­ւած անձ­նա­ւո­րու­թիւն մը՝ ­Վա­հէ ­Փաթ­թու­կեան 95 տա­րե­կա­նին իր աչ­քե­րը...

Մահացած է նշանաւոր երգահան ու խմբավար Ժան Ալմուխեան

Վեր­ջերս, մա­հա­ցաւ նախ­կին յու­նա­հայ, ար­ժան­թի­նա­հայ յայտ­նի եր­գա­հան եւ  խմբա­վար ­Ժան Ալ­մու­խեան: Ծ­նած էր 1932-ին, ­Յու­նաս­տան, 1947-ին ըն­տա­նի­քով հաս­տա­տո­ւած էր Ար­ժան­թին: Ու­սա­նած էր Ար­ժան­թի­նի ա­կա­նա­ւոր ե­րա­ժիշտ...

Տխրունի — Յարութիւն Թագւորեան

­Յու­նա­հայ գա­ղու­թի ազ­նո­ւա­կան ան­դամ­նե­րէն եւս մէ­կը՝ ­Յա­րու­թիւն ­Թագ­ւո­րեան, կեան­քէն հե­ռա­ցաւ Ապ­րի­լի ա­ռա­ջին օ­րե­րուն։ ­Հան­գու­ցեա­լը կը պատ­կա­նէր այն սե­րուն­դին, որ Բ. ­Հա­մաշ­խար­հա­յին պա­տե­րազ­մի ար­հա­ւիր­քէն ետք...

Մահացած է յունահայ հասարակական գործիչ Տիգրան Քաջիկեան

Խոր կսկի­ծով տե­ղե­կա­ցանք յու­նա­հայ հա­սա­րա­կա­կան եւ կու­սակ­ցա­կան գոր­ծիչ ­Տիգ­րան ­Քա­ջի­կեա­նի մա­հուան լուրը։ ­Հան­գու­ցեա­լը ո­րոշ ժա­մա­նակ ա­ռող­ջա­կան բար­դու­թիւն­նե­րով հի­ւան­դա­նոց կը գտնո­ւէր։ Ան­դա­մակ­ցած է ­Ռամ­կա­վար Ա­զա­տա­կան...

­Ցա­ւա­լի կո­րուստ մը. ոչ եւս է ­Կա­րօ ­Քե­պապ­ճեան

­Հա­յաս­տա­նի, Ար­ցա­խի եւ Ս­փիւռ­քի ի­րա­կա­նու­թեան մէջ հան­րա­ծա­նօթ եւ գոր­ծու­նեայ ա­նուն հան­դի­սա­ցած, «­Հայ սեւ գօ­տի­նե­րու միու­թեան» (ΑΒΒΑ) հիմ­նա­դիր եւ նա­խա­գահ, հա­ւա­տա­ւոր դաշ­նակ­ցա­կան ըն­կեր, ­Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քի...
- Advertisement -