Տխրունի — Յարութիւն Թագւորեան

­Յու­նա­հայ գա­ղու­թի ազ­նո­ւա­կան ան­դամ­նե­րէն եւս մէ­կը՝ ­Յա­րու­թիւն ­Թագ­ւո­րեան, կեան­քէն հե­ռա­ցաւ Ապ­րի­լի ա­ռա­ջին օ­րե­րուն։ ­Հան­գու­ցեա­լը կը պատ­կա­նէր այն սե­րուն­դին, որ Բ. ­Հա­մաշ­խար­հա­յին պա­տե­րազ­մի ար­հա­ւիր­քէն ետք...

Մահացած է յունահայ հասարակական գործիչ Տիգրան Քաջիկեան

Խոր կսկի­ծով տե­ղե­կա­ցանք յու­նա­հայ հա­սա­րա­կա­կան եւ կու­սակ­ցա­կան գոր­ծիչ ­Տիգ­րան ­Քա­ջի­կեա­նի մա­հուան լուրը։ ­Հան­գու­ցեա­լը ո­րոշ ժա­մա­նակ ա­ռող­ջա­կան բար­դու­թիւն­նե­րով հի­ւան­դա­նոց կը գտնո­ւէր։ Ան­դա­մակ­ցած է ­Ռամ­կա­վար Ա­զա­տա­կան...

­Ցա­ւա­լի կո­րուստ մը. ոչ եւս է ­Կա­րօ ­Քե­պապ­ճեան

­Հա­յաս­տա­նի, Ար­ցա­խի եւ Ս­փիւռ­քի ի­րա­կա­նու­թեան մէջ հան­րա­ծա­նօթ եւ գոր­ծու­նեայ ա­նուն հան­դի­սա­ցած, «­Հայ սեւ գօ­տի­նե­րու միու­թեան» (ΑΒΒΑ) հիմ­նա­դիր եւ նա­խա­գահ, հա­ւա­տա­ւոր դաշ­նակ­ցա­կան ըն­կեր, ­Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քի...

­Լոյս, գոյն, հայրենիք — Մի­նաս Ա­ւե­տի­սեան

Մարիա Մարկոսեան - Տամատեան «Իմ խիղ­ճը իմ նկար­ներն են. լաւ եմ նկա­րում, թէ վատ՝ ու­րիշ հարց է, բայց նկա­րում եմ այն ինչ ու­զում եմ եւ...

Վախճանում՝ Նշան Արք. Գարաքէհէեանի

Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նը կը գու­ժէ Ն­շան Արք. ­Գա­րա­քէ­հէեա­նի մա­հը, որ պա­տա­հե­ցաւ Եր­կու­շաբ­թի՝ 15 ­Փետ­րուար 2021-ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Կիւմ­րի, մէջ։ Ն­շան Արք. ­Գա­րա­քէ­հէեան ծնած էր Յու­նաս­տան՝ 17...

Տխրունի — Վար­դան ­Պա­լատ­լեան

Տե­րեւ մը եւս ին­կաւ յու­նա­հա­յու­թեան ծա­ռէն, ձմռան այս տա­րօ­րի­նակ օ­րե­րուն։ Ք­սան­թիի հա­մայն­քի վաս­տա­կա­ւոր ան­դամ, ազ­նո­ւա­կան, բո­լո­րէն սի­րո­ւած ընկ. ­Վար­դան ­Պա­լատ­լեա­նը, 99 տա­րե­կան հա­սա­կին մէջ,...

Անտոն Կազէլ (մահուան 68-ամեակին առիթով)

ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ԿՈՂՄԷ Ան­ցած են 68 տա­րի­ներ 24 ­Դեկ­տեմ­բե­րի այն օ­րէն, երբ յու­նա­հայ մա­մու­լի ու լրագ­րու­թեան անս­պառ գրի­չը յան­կար­ծա­կիօ­րէն ցամ­քե­ցաւ։ «­Նոր Օր»-ի ան­խոնջ խմբա­գիր, ա­պա «Ա­զատ...

Տխրունի. Վարուժան Էլմասեան

Ուր­բաթ՝ 10 ­Յու­լի­սին, հո­ղին յանձ­նո­ւե­ցաւ յու­նա­հայ գա­ղու­թի պա­տո­ւա­կան հայ­րե­նա­կից մը, ­Վա­րու­ժան Էլ­մա­սեան։ ­Ծա­նօթ եւ սի­րո­ւած անձ­նա­ւո­րու­թիւն մըն էր, յատ­կա­պէս իր մաս­նակ­ցու­թեամբ ազ­գա­յին...

Արշիլ Գորկի. աշխարհահռչակ ամերիկաբնակ հայ նկարիչը

­Կոր­սո­ւած հայ­րե­նի­քի ու նրա գե­ղեց­կու­թեանխորհր­դա­նի­շը՝ մօր կեր­պա­րով ­Մա­րիա ­Մար­կո­սեան - ­Տա­մա­տեան

Աթէնքի մէջ մահացած է Ռազմիկ Մուրատեան

14 Ապ­րի­լի ա­ռա­ւօ­տեան, Ա­թէն­քի մէջ 79 տա­րե­կա­նին մա­հա­ցաւ ­Ռազ­միկ ­Մու­րա­տեան: ­Ծա­գու­մով Ա­րեւմ­տեան ­Հա­յաս­տա­նի ­Շա­տախ շրջա­նէն՝ ­Ռազ­մի­կը Ար­ցա­խեան ա­զա­տա­մար­տի ա­մէ­նէն դժո­ւար տա­րի­նե­րուն, 1988ի...
- Advertisement -