Ս­թաւ­րօ-­Խա­չիկ Ա­պա­րեա­նի յի­շա­տա­կին

Շ. ԷԼՄԱՍԵԱՆ «...­Պի­տի մնայ լոկ ա­նոր այն մեծ մխի­թա­րանք, ­Թէ իր կեան­քը իր սա­նե­րուն մէջ կ­՚ապ­րի դեռ» ­Սի­րե­լի Ս­թաւ­րօ. ­Մա­յի­սեան ա­րե­ւոտ պայ­ծառ օր մըն էր. եր­կին­քը յան­կարծ...

Ընկ. Շաղիկ Մարուխեանի անակնկալ մահը Երեւանի մէջ

Այսօր ա­ռա­ւօ­տուն, Ե­րե­ւա­նէն հա­սան ծանր լու­րե­րը ընկ. ­­Շա­ղիկ ­­Մա­րու­խեա­նի ա­նակն­կալ մա­հո­ւան մա­սին։ Ըն­կե­րու­հին դուստր էր Հ.Յ.Դ. հա­ւա­տա­ւոր ղե­կա­վար Հ­րայր ­­Մա­րու­խեա­նի։ ­­Բա­ւա­կան տա­րի­ներ ան աշ­խա­տե­ցաւ...

Գ­րի­գոր Էր­ջէ­նեա­նի յի­շա­տա­կին

Ինչ­քան դժո­ւար է հա­մո­զո­ւիլ որ քա­ռա­սուն օ­րեր ա­ռաջ ա­նակնկալ ու վա­ղա­ժամ կորսն­ցու­ցինք մեր ­Դաշ­նակ­ցա­կան Ըն­կե­րը, մեր հա­րա­զա­տը՝ Գ­րի­գոր Էր­ջէ­նեա­նը, նոյն­քան եւ ա­ւե­լի դժո­ւար է...

Վ­կա­յու­թիւն մը՝ Գ­րի­գոր Էր­ջէ­նեա­նի յի­շա­տա­կին (­Բո­լո­րիս սի­րե­ցեալ ­Գո­գոն)

ՄԻՀՐԱՆ ՔԻՒՐՏՕՂԼԵԱՆ ­Հինգ­շաբ­թի, 11 Օ­գոս­տոս 2022-ին, ծանր սրտով ու «­Վէր­քե­րով լի»ով հո­ղին յանձ­նո­ւե­ցաւ անշն­չա­ցած մար­մի­նը սի­րե­ցեալն ­Գո­գո­յին, ո­րուն վա­ղա­հաս ու անս­պա­սե­լի շի­ջու­մը ցնցած էր ոչ...

Յունահայ Արթին Հաճիքէօսէյեանի ակադեմական նոր նուաճումը

Ա­կա­դե­մա­կան նոր տա­րեշր­ջա­նէն սկսեալ, յու­նա­հայ հայ­րե­նա­կից Ար­թին ­Հա­ճի­քէօ­սէ­յեան նշա­նա­կո­ւած է որ­պէս փո­խա­նորդ դա­սա­խօս Ա­թէն­քի ­Բազ­մա­րո­ւես­տից բարձ­րա­գոյն վար­ժա­րա­նի մե­տա­ղա­գի­տու­թեան բա­ժան­մուն­քէն ներս։ Ար­թին ծնած է ­Գո­քի­նիա եւ...

Տխրունի — Ս­թաւ­րոս-­Խա­չիկ Ա­պա­րեան

Որ­քան դժո­ւար է թեր­թի է­ջե­րէն անդ­րա­դառ­նալ ան­դարձ մեկ­նող­նե­րու մա­սին, ո­րոնք ի­րենց կեան­քի բե­ղուն շրջա­նը տա­կա­ւին չա­ւար­տած, կեան­քը ամ­բող­ջու­թեամբ չվա­յե­լած, յան­կար­ծա­կիօ­րէն եւ ա­ռանց ո­րե­ւէ նա­խան­շա­նի...

­Կա­րօ Ա­ւա­գեան՝ եղ­բայ­րը, ըն­կե­րը, ազ­գա­յի­նը

«­Գո­քի­նիոյ սկաու­տա­կան խում­բե­րուն մէջ մաս­նակ­ցու­թիւ­նը կը բե­րէ մի շքեղ պէճ, ­Գո­քի­նիոյ խումբն է այդ տաս­նը­չորս թի­ւը կրող՝ Գո­քի­նիոյ սկաու­տա­կան պար­ծանքն է: Խ­րոխտ եւ կար­գա­պահ հայ քա­լո­ւած­քով ներ­կայ...

Խս­տա­դատ ժպի­տը (­Կա­րօ Ա­ւա­գեա­նի յի­շա­տա­կին)

Ք. ԷՔԻԶԵԱՆ ­Վե­րի բա­ռե­րը կը նկա­րագ­րեն այն պատ­կե­րը, որ մին­չեւ այ­սօր կը պա­հեմ ­Կա­րօ Ա­ւա­գեա­նէն, երբ իմ գի­տակ­ցա­կան ա­ռա­ջին տա­րի­նե­րուս ծա­նօ­թա­ցած էի ա­նոր։ ­Չէի կրնար զա­նա­զա­նել...

ՏԽՐՈՒՆԻ — ­Զա­ւէն ­Թո­քաթ­լեան

­Յու­նա­հայ գա­ղու­թի ան­ցեա­լի հա­րուստ մշա­կու­թա­յին կեան­քէն ներս, մաս­նա­ւո­րա­պէս ­Հա­մազ­գա­յի­նի երգ­չա­խում­բի ու թա­տե­րա­խում­բի գոր­ծու­նէու­թեան ընդ­մէ­ջէն սի­րո­ւած եւ յար­գո­ւած հայ­րե­նա­կից մը՝ ­Զա­ւէն ­Թո­քաթ­լեան, կեան­քէն հե­ռա­ցաւ յա­ռա­ջա­ցած...

Կա­րօ Ա­ւա­գեան

­­Քա­նի մը շա­բաթ ա­ռաջ՝ 10 ­Մա­յի­սին, հի­ւան­դու­թեան շրջան մը ան­ցը­նե­լէ ետք, մեզ­մէ հե­ռա­ցաւ սի­րե­լի եւ բո­լո­րին ծա­նօթ հայ­րե­նա­կից մը՝ ­Կա­րօ Ա­ւա­գեան։ ­Կա­րօն կը պատ­կա­նի յետ­պա­տե­րազ­մեան...
- Advertisement -