Արիւնատուութիւն Գոքինիոյ մէջ

­­Հա­յոց ­ցե­ղաս­պա­նու­թեան 105ամեակի ոգեկոչման առիթով Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ Հ.Կ.­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան ­­­Կի­րա­կի՝ 12 ...

«Հ.Օ.Մ.ի կրթա­թո­շակ»

Հ.Օ.Մ.ը գի­տակ­ցե­լով, թէ ազ­գա­պահ­պան­ման ներ­կայ օ­րե­րուն կա­րե­ւոր է նոր սե­րուն­դի բարձր կրթու­թիւն ստա­նա­լը, որ­պէս­զի ի­րենց մտա­ւո­րա­կան եւ գի­տա­կան ամ­բողջ պա­շա­րը օր մը...

«Ազատ Օր»ի բաժանորդագրութիւն մը նուիրեցէք ձեր հարազատներուն

Բաժանորդագրութիւնը կարելի է ապահովել՝ «Ազատ Օր»ի տպագիր հրատարակութիւնը ամէն օր ստանալով ցրուիչներուն կողմէ Ելեկտրոնային «PDF» գունաւոր տարբերակով, որ ամէն առաւօտ կ՚ուղարկուի ելեկտրոնային նամակատան (e-mail) միջոցով եւ հասանելի...

Յայ­տա­րա­րու­թիւն

­­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի խոր­հուր­դը այ­սու կը տե­ղե­կաց­նէ բո­լոր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն, թէ «­Քո­րո­նա» ժահ­րի պատ­ճա­ռով եւ հե­տե­ւե­լով ա­ռող­ջա­պա­հութեան սպա­սար­կու­թիւն­նե­րու կա­նոն­նե­րուն, յա­ջորդ եր­կու շաբ­թո­ւան հա­մար...

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Հ.Կ.Խաչի Շրջանային վարչութեան տարեկան «Սիրոյ Պազար»ի յետաձգման պատճառով, պա­զարին հա­մար յատ­կա­պէս պատ­րաս­տո­ւած սառած ապ­րանք­նե­րը կը ծախուին բոլոր փափաքողներուն:Հետաքրքրուողները կրնան կապ պահել...

Յունաստանում բնակուող Հ.Հ. քաղաքացիների ուշադրութեանը

Կո­րո­նա­ւի­րու­սի տա­րած­ման բա­ցա­սա­կան հե­տե­ւանք­նե­րը կրճա­տե­լու նպա­տա­կով ­Յու­նաս­տա­նի միգ­րա­ցիա­յի եւ ա­պաս­տա­նի նա­խա­րա­րի հրա­մա­նով եր­կա­րաձգ­ւում են՝ 1.­- Հա­մա­ձայն թիւ 4251/2014 օ­րէն­քի եւ ­նա­խա­գա­հի թիւ...

­Յայ­տա­րա­րու­թիւն

Ֆիք­սի «Ա­րամ Մա­նու­կեան» ա­կում­բի վար­չու­թիւ­նը այ­սու կը տե­ղե­կաց­նէ բո­լոր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն, թէ «­Քո­րո­նա» ժահ­րի պատ­ճա­ռով եւ հե­տե­ւե­լով ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան սպա­սար­կու­թիւն­նե­րու կա­նոն­նե­րուն, յա­ջորդ եր­կու շաբ­թուան...
- Advertisement -