«Ազատ Օր»ի բաժանորդագրութիւն մը նուիրեցէք ձեր հարազատներուն

Բաժանորդագրութիւնը կարելի է ապահովել՝ «Ազատ Օր»ի տպագիր հրատարակութիւնը ամէն օր ստանալով ցրուիչներուն կողմէ Ելեկտրոնային «PDF» գունաւոր տարբերակով, որ ամէն առաւօտ կ՚ուղարկուի ելեկտրոնային նամակատան (e-mail) միջոցով եւ հասանելի...

Համազգայինի արխիւներու թուայնացում

Արհեստագիտութեան զարգացումը լաւագոյն հնարաւորութիւնը կ'ընծայէ մեզի, որպէսզի բծախնդիր ու կանոնաւորուած ձեւով կազմակերպենք Համազգայինի Յունաստանի շրջանի արխիւները։

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի ընտրութեան եւ օծման 25րդ տարեդարձի առիթով Հայրապետական...

­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կոս՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տի ընտ­րու­թեան եւ օծ­ման 25րդ ­տա­րե­դար­ձին ա­ռի­թով, ­Կի­րա­կի՝ 28 ­Յու­նիս 2020ին, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց...

­Յայ­տա­րա­րու­թիւն

Յար­գե­լի հայ­րե­նա­կից­ներ, Ս.թ. Մա­յի­սի 7ից Յու­նաս­տա­նում Հ.Հ. դես­պա­նու­թիւ­նը վերսկ­սում է քա­ղա­քա­ցի­նե­րի հիւ­պա­տո­սա­կան ըն­դու­նե­լու­թիւ­նը: Հա­շո­ւի առ­նե­լով Յու­նաս­տա­նում կո­րո­նա­վի­րու­սի (COVID-19) տա­րած­ման հետ...

Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութեան հայկական բաժանմունքի «ԽՕՍՔ ԱՌ» մրցանակը

ԴԻՄՈՒՄԻ ԿՈՉ «ԽՕՍՔ ԱՌ» մրցա­նա­կը աշ­խար­հաս­փիւռ հա­յա­խօս­նե­րուն ա­ռի­թը կ­՚ըն­ծա­յէ հա­յե­րէ­նով ար­ծար­ծե­լու այն հիմ­նա­հար­ցե­րը, ո­րոնց դէմ յան­դի­ման կը...

Հաճելի երեկոյ մը

Հ.Կ.­Խա­չի ­Ֆա­լի­րո­յի «­Նա­յի­րի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը թա­գա­վա­րա­կի ար­գե­լա­փա­կում­նե­րու վե­րաց­ման ա­ռի­թով կը կազ­մա­կեր­պէ գա­ւաթ մը օ­ղիով ու հա­մով ծո­վա­յին ճա­շա­տե­սակ­նե­րով ուրախ ե­րե­կոյ մը, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝...

­Գիւտ Նշ­խա­րաց

Սր­բոյ Հօրն մե­րոյ Գ­րի­գո­րի Լու­սա­ւոր­չի տօ­նին առ­թիւ հայր Յով­սէփ Թ.Ծ.Վ.Պէ­զա­զեան՝ Ա­ռա­քե­լա­կան կա­ռա­վա­րիչ Յու­նաս­տա­նի հայ կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի ու­րա­խու­թեամբ ձեզ կը հրա­ւի­րէ...

Ան­դա­մա­կան հա­ւա­քոյթ

Պ­սա­կա­ձեւ ժահ­րի հա­մա­ճա­րա­կին պատ­ճա­ռով եր­կար ժա­մա­նակ անց­նե­լէ ետք ի­րար­մէ հե­ռու, ա­մա­ռո­ւայ ե­ղա­նա­կը յար­մար պայ­ման­նե­րը կը ստեղ­ծէ վե­րա­հան­դի­պե­լու, մեր միու­թեան գոր­ծու­նէու­թեան մա­սին տե­ղե­կա­նա­լու...

Յայտարարութիւն՝ Գոքինիոյ «Զաւարեան» կեդրոնի վերանորոգման աշխատանքներուն մասին

Այ­սու կը ծա­նու­ցա­նենք, թէ ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի շէն­քին մէջ տե­ղի կ­՚ու­նե­նան վե­րա­նո­րոգ­ման անհ­րա­ժեշտ աշ­խա­տանք­ներ։ Այս աշ­խա­տանք­նե­րու ի­րա­գործ­ման հա­մար կազ­մո­ւած է վե­րա­նո­րոգ­ման յա­տուկ...

Ամառնային հաւաքոյթ

Հ. Կ. ­Խա­չի ­Ֆիք­սի «­Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը հա­ւա­քոյթ մը կը կազ­մա­կեր­պէ, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 8 ­Յու­լիս 2020ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8էն սկսեալ, ­Նէա Զ­միռ­նիի...
- Advertisement -