«Ազատ Օր»ի բաժանորդագրութիւն մը նուիրեցէք ձեր հարազատներուն

Բաժանորդագրութիւնը կարելի է ապահովել՝ «Ազատ Օր»ի տպագիր հրատարակութիւնը ամէն օր ստանալով ցրուիչներուն կողմէ Ելեկտրոնային «PDF» գունաւոր տարբերակով, որ ամէն առաւօտ կ՚ուղարկուի ելեկտրոնային նամակատան (e-mail) միջոցով եւ հասանելի...

«Զոհուած հերոսներու զաւակներ» Հ.Օ.Մ.ի ծրագիր

­Սի­րե­լի հայ­րե­նա­կից­ներ, Ար­ցա­խեան պա­տե­րազ­մին զո­հո­ւած զի­նո­ւոր­նե­րու ե­րե­խա­նե­րուն խնա­մա­տա­րու­թիւն ա­պա­հո­վե­լու հա­մար, ­Հայ Օգ­նու­թեան ­Միու­թեան (Հ.Օ.Մ.) ­Կեդ­րո­նա­կան ­վար­չու­թիւ­նը հաս­տա­տած է «­Զո­հո­ւած ­Հե­րոս­նե­րու ­Զա­ւակ­ներ» ծրա­գի­րը: ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ­Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան,...

Հ.Օ.­Մ.-ը կը հո­վա­նա­ւո­րէ ­Զո­հո­ւած ­Հե­րոս­նե­րու ­Զա­ւակ­նե­րը

Մամլոյ Հաղորդագրութիւն Հայ Օգ­նու­թեան ­Միու­թիւ­նը կը հո­վա­նա­ւո­րէ ­Զո­հո­ւած ­Հե­րոս­նե­րու ­Զա­ւակ­նե­րը Ի տես Ար­ցա­խեան երկ­րորդ պա­տե­րազ­մին, ­Հայ Օգ­նու­թեան ­Միու­թիւ­նը (Հ.Օ.Մ.) «Որ­բախ­նամ» ծրա­գի­րը վե­րա­նո­ւա­նեց «­Զո­հուած ­Հե­րոս­նե­րու ­Զա­ւակ­ներ» ծրա­գիր:...

Ս. Ծննդեան տօնի արարողութեանց ժամանակացոյց

ՃՐԱԳԱԼՈՅՑ ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 5 ­Յու­նո­ւար 2022-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7։00­-ին, Ս. պա­տա­րագ եւ Ս. Ծնն­դեան նա­խա­տօ­նակ ու ա­ւե­տում ­Գո­քի­նիոյ ու ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի (­Ֆիքս) ե­կե­ղե­ցինե­րուն մէջ։ Ս. ԾՆՈՒՆԴ ԵՒ ԿԱՐԳ ՄԿՐՏՈՒԹԵԱՆ...

Եպիսկոպոսական հանդիսաւոր Ս. եւ Անմահ Պատարագ եւ մատաղօրհնութիւն

Եպիսկոպոսական հանդիսաւոր Ս. եւ Անմահ Պատարագ եւ մատաղօրհնութիւն Նէոս Գոզմոսի (ֆիքս) «Ս. Յովհ. Կարապետ» եկեղեցւոյ անուանակոչութեան տօնին առիթով Ի գիտութիւն մեր հաւատացեալ ժողովուրդին, կը հաղորդենք,...

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կո­սի պատ­գա­մի ըն­թեր­ցում

­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պետ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կոս, 2022 տա­րին հռչա­կած է «ՍՓԻՒՌՔԻ ՏԱՐԻ»։ Այս ա­ռի­թով, հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին կը հա­ղոր­դենք, թէ ­Կի­րա­կի՝ 9...

Տօն Գոքինիոյ «Ս. Յակոբ» եկեղեցւոյ

­Կի­րա­կի` 19 ­Դեկ­տեմ­բեր 2021­-ին, մեծ շու­քով պի­տի կա­տա­րո­ւի ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան տօ­նը։ ­Պի­տի պա­տա­րա­գէ, յա­ւուր պատ­շա­ճի քա­րո­զէ ու մա­տա­ղօրհ­նու­թիւ­նը կա­տա­րէ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց...

Ամանորեան Սուրբ Պատարագ

­Կի­րա­կի` 2 ­Յու­նո­ւար 2022–ին¸ Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» Ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ ­Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10.00–ին, պի­տի մա­տու­ցո­ւի սուրբ եւ ան­մահ պա­տա­րագ։ ­Սուրբ պա­տա­րա­գի ա­րա­րո­ղու­թեան պի­տի...

Ս. ­Յա­կոբի տօ­նի նո­ւի­րա­հա­ւաք

Ու­րա­խու­թեամբ կը ծա­նու­ցենք մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին, թէ Քորո­նա հա­մա­ճա­րա­կի յա­ռա­ջա­ցու­ցած դժո­ւա­րին կա­ցու­թե­նէն ետք եւ ան­շուշտ ա­ռող­ջա­պա­հա­կան նա­խա­րա­րու­թեան ցուց­մունք­նե­րը յար­գե­լով, ­19 Դեկ­տեմ­բերին պի­տի կա­տա­րո­ւի ­Գո­քի­նիոյ...

­Ժա­մա­նա­կա­ցոյց ­Ա­մա­նո­րի եւ Աս­տո­ւա­ծա­յայտ­նու­թեան ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րու

­Շա­բաթ 1.1.2022 - Տօն Տնօրէնութեան ու Անուանակոչութեան Տեառն Մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի: Համաշխարհային Օր Խաղաղութեան Ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:30-ին ­Սուրբ ­Պա­տա­րագ ­Հինգ­շաբ­թի 6.1.2022 - Տօն Աստուածայայտնութեան - Ջրօրհնէք Ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը...
- Advertisement -