«Ազատ Օր»ի բաժանորդագրութիւն մը նուիրեցէք ձեր հարազատներուն

Բաժանորդագրութիւնը կարելի է ապահովել՝ «Ազատ Օր»ի տպագիր հրատարակութիւնը ամէն օր ստանալով ցրուիչներուն կողմէ Ելեկտրոնային «PDF» գունաւոր տարբերակով, որ ամէն առաւօտ կ՚ուղարկուի ելեկտրոնային նամակատան (e-mail) միջոցով եւ հասանելի...

Համազգայինի արխիւներու թուայնացում

Արհեստագիտութեան զարգացումը լաւագոյն հնարաւորութիւնը կ'ընծայէ մեզի, որպէսզի բծախնդիր ու կանոնաւորուած ձեւով կազմակերպենք Համազգայինի Յունաստանի շրջանի արխիւները։

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ — ԿՈՉ

­Սի­րե­լի ծխա­կան­ներ եւ յար­գե­լի հայ­րե­նա­կից­ներ, ­Նէոս ­Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի «­Սուրբ ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դը ձեր ու­շադ­րու­թեան կ­՚ու­զէ յանձ­նել, թէ անց­նող տա­սը...

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

­Մեր ժո­ղո­վուր­դի սի­րե­լի զա­ւակ­նե­րուն ու­շադ­րու­թեան կ’ու­զենք յանձ­նել, թէ Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի գրա­սե­նեա­կը կը շա­րու­նա­կէ գոր­ծել կա­նո­նա­ւոր ձե­ւով։ ­Մինչ այդ, ­Քո­րո­նա ժահ­րի վա­րակ­ման դէմ շա­րու­նա­կո­ւող պե­տա­կան սպա­սար­կու­թեանց...

Յունաստանի մէջ Հայաստանի Դեսպանութեան յայտարարութիւն

­­Սի­րե­լի հայ­րե­նա­կից­ներ, Այ­սօր միաս­նա­կան ո­րո­շում է կա­յա­ցո­ւել «­Մենք ենք, մեր սահ­ման­նե­րը. բո­լորս Ար­ցա­խի հա­մար» խո­րագ­րով հա­մազ­գա­յին դրա­մա­հա­ւաք-ար­շաւ սկսել՝ ա­ջակ­ցե­լու Ար­ցա­խում ա­մուր կանգ­նած մեր քոյ­րե­րին ու...

Տօնական օրերու արարողութեանց ժամանակացոյց

­Քո­րո­նա հա­մա­ճա­րա­կի կան­խար­գիլ­ման հա­մար շա­րու­նա­կո­ւող պե­տա­կան սպա­սար­կու­թեանց խիստ մի­ջո­ցա­ռում­նե­րուն հե­տե­ւե­լով, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի Կ­րօ­նա­կան ժո­ղովի տնօ­րի­նու­մով, ստո­րեւ կը ներ­կա­յաց­նենք յա­ռա­ջի­կայ տօ­նա­կան օ­րե­րուն ­Թե­միս ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն...

Հայրենեաց պաշտպանութեան համար նահատակուած հերոսներու յիշատակի օր

­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ­Նա­խա­գահ Ն. Վ. Պրն. Ար­մէն ­Սար­գի­սեան, ­Հայ Ե­կե­ղեց­ւոյ եր­կու ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պետ­նե­րու հետ հա­մա­խոր­հուրդ, ­Կի­րա­կի՝ 22 ­Նո­յեմ­բե­րը յայ­տա­րա­րած է Ար­ցա­խեան ա­զա­տա­մար­տի ըն­թաց­քին հայ­րե­նի­քի...

Վասն հայ­րե­նեաց խա­ղա­ղու­թեան ա­ղօթք եւ մո­մա­վա­ռու­թիւն

27 ­Սեպ­տեմ­բեր 2020-էն ի վեր Ար­ցա­խի հայ­րե­նի հո­ղին եւ ժո­ղո­վուր­դին վրայ Ատր­պէյ­ճա­նա­կան բա­նա­կին կող­մէ շղթա­յա­զեր­ծո­ւած զի­նո­ւո­րա­կան լայ­նա­ծա­ւալ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը կը շա­րու­նա­կո­ւին: Այս ծան­րակ­շիռ պայ­ման­նե­րուն տակ,...

Դռն­փակ ­Պա­տա­րագ եւ ­Հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն

Դռն­փակ ­Պա­տա­րագ եւ ­Հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն Ար­ցա­խի եւ Հա­յաս­տա­նի նա­հա­տակ­նե­րուն Կի­րա­կի՝ 22 ­Նո­յեմ­բերին, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:30-ին ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ Ա­ռաջ­նոր­դա­րան «­Սուրբ Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ», ­Նէոս ­Գոզ­մոս

Ամանորի Գոհաբանական աղօթք

Ի գիտութիւն մեր ժողովուրդին այսու կը տեղեկացնենք, թէ Հինգշաբթի՝ 31 Դեկտեմբեր 2020-ի կէս գիշերէն ետք, 2021ի Ամանորի առաջին ժամերուն՝ ժամը 12։30-ին, պիտի կատարուի Ամանորի...
- Advertisement -