Ընկերային երեկոյ

­Չո­րեք­շաբ­թի 15 ­Յու­լիս, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 9էն սկսեալ ե­կէք բո­լորս միա­սին հան­դի­պինք եւ հա­ճե­լի ժա­մեր անց­նենք, «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի դա­լար տա­նի­քը, հա­մով քէ­պա­պով,...

Յայտարարութիւն՝ Գոքինիոյ «Զաւարեան» կեդրոնի վերանորոգման աշխատանքներուն մասին

Այ­սու կը ծա­նու­ցա­նենք, թէ ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի շէն­քին մէջ տե­ղի կ­՚ու­նե­նան վե­րա­նո­րոգ­ման անհ­րա­ժեշտ աշ­խա­տանք­ներ։ Այս աշ­խա­տանք­նե­րու ի­րա­գործ­ման հա­մար կազ­մո­ւած է վե­րա­նո­րոգ­ման յա­տուկ...

Մեկնարկում է «Քայլ դէպի տուն» առցանց ծրագիրը

­Կո­րո­նա­ւի­րու­սա­յին հա­մա­վա­րա­կը չի ընդ­հա­տել Հ.Հ. սփիւռ­քի գոր­ծե­րի գլխա­ւոր յանձ­նա­կա­տա­րի գրա­սե­նեա­կի կապն ու աշ­խա­տան­քը սփիւռ­քի ե­րի­տա­սար­դու­թեան ու պա­տա­նի­նե­րի հետ: Գտ­նո­ւե­լով սահ­մա­նա­փակ­ման մէջ՝ այս...

Ամառնային հաւաքոյթ

Հ. Կ. ­Խա­չի ­Ֆիք­սի «­Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը հա­ւա­քոյթ մը կը կազ­մա­կեր­պէ, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 8 ­Յու­լիս 2020ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8էն սկսեալ, ­Նէա Զ­միռ­նիի...

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի ընտրութեան եւ օծման 25րդ տարեդարձի առիթով Հայրապետական...

­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կոս՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տի ընտ­րու­թեան եւ օծ­ման 25րդ ­տա­րե­դար­ձին ա­ռի­թով, ­Կի­րա­կի՝ 28 ­Յու­նիս 2020ին, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց...

­Գիւտ Նշ­խա­րաց

Սր­բոյ Հօրն մե­րոյ Գ­րի­գո­րի Լու­սա­ւոր­չի տօ­նին առ­թիւ հայր Յով­սէփ Թ.Ծ.Վ.Պէ­զա­զեան՝ Ա­ռա­քե­լա­կան կա­ռա­վա­րիչ Յու­նաս­տա­նի հայ կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի ու­րա­խու­թեամբ ձեզ կը հրա­ւի­րէ...

Հաճելի երեկոյ մը

Հ.Կ.­Խա­չի ­Ֆա­լի­րո­յի «­Նա­յի­րի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը թա­գա­վա­րա­կի ար­գե­լա­փա­կում­նե­րու վե­րաց­ման ա­ռի­թով կը կազ­մա­կեր­պէ գա­ւաթ մը օ­ղիով ու հա­մով ծո­վա­յին ճա­շա­տե­սակ­նե­րով ուրախ ե­րե­կոյ մը, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝...

Ան­դա­մա­կան հա­ւա­քոյթ

Պ­սա­կա­ձեւ ժահ­րի հա­մա­ճա­րա­կին պատ­ճա­ռով եր­կար ժա­մա­նակ անց­նե­լէ ետք ի­րար­մէ հե­ռու, ա­մա­ռո­ւայ ե­ղա­նա­կը յար­մար պայ­ման­նե­րը կը ստեղ­ծէ վե­րա­հան­դի­պե­լու, մեր միու­թեան գոր­ծու­նէու­թեան մա­սին տե­ղե­կա­նա­լու...

Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութեան հայկական բաժանմունքի «ԽՕՍՔ ԱՌ» մրցանակը

ԴԻՄՈՒՄԻ ԿՈՉ «ԽՕՍՔ ԱՌ» մրցա­նա­կը աշ­խար­հաս­փիւռ հա­յա­խօս­նե­րուն ա­ռի­թը կ­՚ըն­ծա­յէ հա­յե­րէ­նով ար­ծար­ծե­լու այն հիմ­նա­հար­ցե­րը, ո­րոնց դէմ յան­դի­ման կը...

­Յայ­տա­րա­րու­թիւն

Յար­գե­լի հայ­րե­նա­կից­ներ, Ս.թ. Մա­յի­սի 7ից Յու­նաս­տա­նում Հ.Հ. դես­պա­նու­թիւ­նը վերսկ­սում է քա­ղա­քա­ցի­նե­րի հիւ­պա­տո­սա­կան ըն­դու­նե­լու­թիւ­նը: Հա­շո­ւի առ­նե­լով Յու­նաս­տա­նում կո­րո­նա­վի­րու­սի (COVID-19) տա­րած­ման հետ...
- Advertisement -