Եպիսկոպոսական հանդիսաւոր Ս. եւ Անմահ Պատարագ եւ մատաղօրհնութիւն

Եպիսկոպոսական հանդիսաւոր Ս. եւ Անմահ Պատարագ եւ մատաղօրհնութիւն Նէոս Գոզմոսի (ֆիքս) «Ս. Յովհ. Կարապետ» եկեղեցւոյ անուանակոչութեան տօնին առիթով Ի գիտութիւն մեր հաւատացեալ ժողովուրդին, կը հաղորդենք,...

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կո­սի պատ­գա­մի ըն­թեր­ցում

­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պետ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կոս, 2022 տա­րին հռչա­կած է «ՍՓԻՒՌՔԻ ՏԱՐԻ»։ Այս ա­ռի­թով, հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին կը հա­ղոր­դենք, թէ ­Կի­րա­կի՝ 9...

Ս. Ծննդեան տօնի արարողութեանց ժամանակացոյց

ՃՐԱԳԱԼՈՅՑ ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 5 ­Յու­նո­ւար 2022-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7։00­-ին, Ս. պա­տա­րագ եւ Ս. Ծնն­դեան նա­խա­տօ­նակ ու ա­ւե­տում ­Գո­քի­նիոյ ու ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի (­Ֆիքս) ե­կե­ղե­ցինե­րուն մէջ։ Ս. ԾՆՈՒՆԴ ԵՒ ԿԱՐԳ ՄԿՐՏՈՒԹԵԱՆ...

Ամանորեան Սուրբ Պատարագ

­Կի­րա­կի` 2 ­Յու­նո­ւար 2022–ին¸ Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» Ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ ­Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10.00–ին, պի­տի մա­տու­ցո­ւի սուրբ եւ ան­մահ պա­տա­րագ։ ­Սուրբ պա­տա­րա­գի ա­րա­րո­ղու­թեան պի­տի...

Նոր ­Տա­րուան Ս. ­Պա­տա­րագ

­Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին կը հա­ղոր­դենք, թէ ­Շա­բաթ՝ 1 ­Յու­նո­ւար 2022-ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11-ին, ­Գո­քի­նիոյ ու ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս պի­տի կա­տա­րո­ւի...

­Ժա­մա­նա­կա­ցոյց ­Ա­մա­նո­րի եւ Աս­տո­ւա­ծա­յայտ­նու­թեան ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րու

­Շա­բաթ 1.1.2022 - Տօն Տնօրէնութեան ու Անուանակոչութեան Տեառն Մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի: Համաշխարհային Օր Խաղաղութեան Ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:30-ին ­Սուրբ ­Պա­տա­րագ ­Հինգ­շաբ­թի 6.1.2022 - Տօն Աստուածայայտնութեան - Ջրօրհնէք Ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը...

­Տօն Ս. Ս­տե­փա­նոս նա­խա­սար­կա­ւա­գի

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին, այ­սու կը հա­ղոր­դենք, թէ ­Կի­րա­կի՝ 26 ­Դեկ­տեմ­բեր 2021-ին, թե­մի մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ պի­տի նշո­ւի քրիս­տո­նեայ ե­կե­ղեց­ւոյ ա­ռա­ջին սար­կա­ւագ ու...

Ս. Ս­տե­փա­նոս նա­խա­սար­կա­ւա­գի եւ ա­ռա­ջին ­Մար­տի­րո­սի տօ­նին ա­ռի­թով

Ար­քե­պիս­կո­պո­սա­կան Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ ­Կի­րա­կի՝ 26 ­Դեկ­տեմ­բեր 2021-ին, ժա­մը 10։00-ին, Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ ­մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ: ­ Պի­տի պա­տա­րա­գէ եւ յա­ւուր պատ­շա­ճի քա­րո­զէ...

Տօն Գոքինիոյ «Ս. Յակոբ» եկեղեցւոյ

­Կի­րա­կի` 19 ­Դեկ­տեմ­բեր 2021­-ին, մեծ շու­քով պի­տի կա­տա­րո­ւի ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան տօ­նը։ ­Պի­տի պա­տա­րա­գէ, յա­ւուր պատ­շա­ճի քա­րո­զէ ու մա­տա­ղօրհ­նու­թիւ­նը կա­տա­րէ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց...

Ս. ­Յա­կոբի տօ­նի նո­ւի­րա­հա­ւաք

Ու­րա­խու­թեամբ կը ծա­նու­ցենք մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին, թէ Քորո­նա հա­մա­ճա­րա­կի յա­ռա­ջա­ցու­ցած դժո­ւա­րին կա­ցու­թե­նէն ետք եւ ան­շուշտ ա­ռող­ջա­պա­հա­կան նա­խա­րա­րու­թեան ցուց­մունք­նե­րը յար­գե­լով, ­19 Դեկ­տեմ­բերին պի­տի կա­տա­րո­ւի ­Գո­քի­նիոյ...
- Advertisement -