Ա­րիւ­նա­տո­ւու­թիւն

­Հա­յոց ­ցե­ղաս­պա­նու­թեան ո­գե­կոչ­ման ձեռ­նարկ­նե­րու ծի­րէն ներս ­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ Հ.Կ.­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան ­­­Կի­րա­կի՝ 29...

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Հ.Կ.Խաչի Շրջանային վարչութեան տարեկան «Սիրոյ Պազար»ի յետաձգման պատճառով, պա­զարին հա­մար յատ­կա­պէս պատ­րաս­տո­ւած սառած ապ­րանք­նե­րը կը ծախուին բոլոր փափաքողներուն:Հետաքրքրուողները կրնան կապ պահել...

«Քորոնա» ժահրի նախզգուշական արտակարգ տնօրինում

«­Քո­րո­նա» մա­հա­ցու ժահ­րի վա­րակ­ման սրըն­թաց տա­րած­ման հա­մաշ­խար­հա­յին ա­ղի­տա­լի սուր տագ­նա­պը նկա­տի ու­նե­նա­լով, բազ­մա­հա­զար մարդ­կանց վա­րա­կու­մի եւ մտա­հո­գիչ եւ հետզ­հե­տէ բազ­մա­ցող մա­հա­ցու...

­Յայ­տա­րա­րու­թիւն

Ֆիք­սի «Ա­րամ Մա­նու­կեան» ա­կում­բի վար­չու­թիւ­նը այ­սու կը տե­ղե­կաց­նէ բո­լոր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն, թէ «­Քո­րո­նա» ժահ­րի պատ­ճա­ռով եւ հե­տե­ւե­լով ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան սպա­սար­կու­թիւն­նե­րու կա­նոն­նե­րուն, յա­ջորդ եր­կու շաբ­թուան...

Յայ­տա­րա­րու­թիւն

­­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի խոր­հուր­դը այ­սու կը տե­ղե­կաց­նէ բո­լոր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն, թէ «­Քո­րո­նա» ժահ­րի պատ­ճա­ռով եւ հե­տե­ւե­լով ա­ռող­ջա­պա­հութեան սպա­սար­կու­թիւն­նե­րու կա­նոն­նե­րուն, յա­ջորդ եր­կու շաբ­թո­ւան հա­մար...

Հ.Օ.­Մ.ի հիմնադրութեան 110ամեակի ձեռնարկներու առթիւ պտոյտ դէպի Հայաստան-Արցախ

Այս տա­րի Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թիւ­նը պի­տի նշէ իր հիմ­նադ­րու­թեան 110ա­մեա­կը։ Իր ա­ռա­քե­լու­թեան ու­ղիին վրայ, Հ.Օ.­Մ.ը ար­ձա­նագրած է զա­նա­զան նո­ւա­ճում­ներ ու ձեռք­բե­րում­ներ, եւ...

Մեծ Պահոց արարողութեանց ժամանակացուցակ

­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի Կ­րօ­նա­կան ժո­ղո­վը, հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուրդին այ­սու կը ներ­կա­յաց­նէ, Ատ­տի­կէի մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս քա­ռաս­նօ­րեայ ­Մեծ ­Պա­հոց ա­րե­ւա­գա­լի ու հսկու­մի ա­րա­րո­ղու­թեանց ժա­մա­նա­կա­ցու­ցա­կը։

«Հ.Օ.Մ.ի կրթա­թո­շակ»

Հ.Օ.Մ.ը գի­տակ­ցե­լով, թէ ազ­գա­պահ­պան­ման ներ­կայ օ­րե­րուն կա­րե­ւոր է նոր սե­րուն­դի բարձր կրթու­թիւն ստա­նա­լը, որ­պէս­զի ի­րենց մտա­ւո­րա­կան եւ գի­տա­կան ամ­բողջ պա­շա­րը օր մը...

Հայ լեզուի եւ մշակոյթի ամառնային խտացեալ դասընթացք

Օ­գոս­տոս 2020 Վե­նե­տի­կի Պո-Ա­րաքս Մ­շա­կու­թա­յին Ըն­կե­րակ­ցու­թեան, Վե­նե­տի­կի “STUDIUM MARCIANUM” Հաս­տա­տու­թեան հետ գոր­ծակ­ցա­բար, կազ­մա­կեր­պած Հայ Լե­զո­ւի եւ Մ­շա­կոյ­թի ա­մառ­նա­յին խտա­ցեալ դա­սըն­թաց­քը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Օ­գոս­տոս 3-19: Քն­նու­թիւն­նե­րը`...

«Ազատ Օր»ի բաժանորդագրութիւն մը նուիրեցէք ձեր հարազատներուն

Բաժանորդագրութիւնը կարելի է ապահովել՝ «Ազատ Օր»ի տպագիր հրատարակութիւնը ամէն օր ստանալով ցրուիչներուն կողմէ Ելեկտրոնային «PDF» գունաւոր տարբերակով, որ ամէն առաւօտ կ՚ուղարկուի ելեկտրոնային նամակատան (e-mail) միջոցով եւ հասանելի...
- Advertisement -