Աշակերտներու այցելութիւն՝ Քսանթի

Հինգ­շաբ­թի՝ 27 Ապ­րիլ 2017ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 1ին, Ք­սան­թիի 2րդ «Ե­նի­քօ ­Լի­քիօ»ի ա­շա­կերտ­նե­րը, թի­ւով 24 հո­գի, ի­րենց դա­սա­պա­հե­րէն մէ­կը կա­տա­րե­ցին Ք­սան­թիի Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ։...

Պահանջատիրական բողոքի ցոյց՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

Ա­րիս­տո­թե­լուս հրա­պա­րա­կին վրայ տե­ղադ­րո­ւած Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան «­Սո­ղո­մոն ­Թեհ­լի­րեան» խում­բի տա­ղա­ւա­րին առ­ջե­ւէն, Եր­կու­շաբ­թի՝ 24 Ապ­րի­լի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6ին, ճամ­բայ ե­լաւ բո­ղո­քի բազ­մա­մարդ ժո­ղովր­դա­յին...

Ապ­րի­լեան պա­հան­ջա­տի­րու­թիւն (նկարներ)

­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 102րդ ­տա­րե­լի­ցի ո­գե­կո­չա­կան ձեռ­նարկ­նե­րու շար­քը իր ազ­դու ար­ձա­գան­գը ու­նե­ցաւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ, ­Կի­րա­կի՝ 23 Ապ­րիլ 2017ին, քա­ղա­քա­կան ձեռ­նար­կով, քայ­լար­շա­ւով եւ դափ­նեպ­սակ­նե­րու զե­տե­ղու­մով։ ­Կեդ­րո­նա­կան...

«Ճամբայ, որ անոնք չանցան. ձայներ, որ չլսուեցան» (նկարներ)

­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը, Հ.Գ.Խ. ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «ԱՆԻ» մաս­նա­ճիւ­ղը եւ «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան» շա­բա­թօ­րեայ հայ­կա­կան դպրո­ցի տնօ­րէ­նու­թիւ­նը, ու­սուց­չա­կան կազ­մը եւ Ծ­նո­ղա­կան ­Յանձ­նա­խում­բը ի­րենց...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտ­նե­ր (նկարներ)

­Յու­նա­հայ գա­ղու­թը այս տա­րի եւս ո­գե­կո­չա­կան յա­տուկ ձեռ­նարկ­նե­րով պա­տո­ւեց յի­շա­տա­կը ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան սուրբ զո­հե­րուն: Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտ­նե­րը, լրիւ կազ­մով եւ ինչ­պէս միշտ պար­տա­ճա­նա­չու­թեան բարձր ո­գիով, ի­րենց...

Ե­րաժշ­տու­թեան շա­ւիղ­նե­րով (նկարներ)

­Բար­նա­սո­սի սրա­հը հա­րա­զատ է յու­նա­հա­յու­թեան այն­պէս, ինչ­պէս Ա­թէն­քի մի քա­նի այլ սրահ­ներ: Ապ­րիլ 19ի ե­րե­կո­յեան ժա­մադ­րա­վայրն էր կրկին շքեղ սրա­հը, ուր ե­րաժշ­տա­սէր­նե­րը պի­տի հան­դի­պէին...

Ապրիլ 24ը՝ Քսանթիի մէջ (նկարներ)

Կի­րա­կի՝ 23 Ապ­րի­լի ա­ռա­ւօ­տեան, Ք­սան­թիի «Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης» սրա­հէն ներս, տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 102րդ տա­րե­լի­ցի քա­ղա­քա­կան ձեռ­նար­կը։ Ներ­կայ գտնո­ւե­ցան քա­ղա­քի յոյն ե­կե­ղեց­ւոյ...

Դամբանական

Ս­գա­կից­ներ, Գի­տենք, որ կեան­քին պէս հին է մա­հը, միա­սին են ա­նոնք ու քով-քո­վի՝ զու­գա­հեռ ըն­թաց­քով, բայց դար­ձեալ մենք՝ մահ­կա­նա­ցու ա­րա­րած­ներս չենք կրցած հաշ­տո­ւիլ ա­նոր հետ:...

Ս­տե­փան ­Թէ­քի­րեա­ն

Ա­հա թէ ի՛նչ կը պա­տա­հի, երբ պատ­մու­թեան չժան­գո­տող նիւ­թը դաս­տիա­րա­կող կեան­քի յա­րա­տեւ­ման խորհր­դա­նի­շի կը վե­րա­ծո­ւի, հա­մեր­գի մը ըն­թաց­քին՝ երկ­լե­զու բա­ռե­րու, խօս­քե­րու, խա­զե­րու մեկ­նա­բա­նու­թեան ար­տա­յայ­տու­թեամբ։ ­Հա­մերգ­նե­րը...

ԿՈՄԻՏԱՍ ԱՐՔ.ՕՀԱՆԵԱ­Նի ու­ղեր­ձը՝ 24 Ապ­րիլին

Ն­ման է Սր­բա­զան ­Խա­չա­փայ­տի խոր­հուր­դին. քրիս­տո­նէա­կան իր երկ­նա­յին մեկ­նա­բա­նու­թեամբ՝ սա ա­րեամբ մաք­րո­ւե­լու խորհր­դա­ւոր հիմ­քը ու­նի, որ եւ ՈՒԽՏն է կեան­քի ու մա­հո­ւան գեր-ի­մա­նա­լի պաշ­տա­մուն­քին...
- Advertisement -