Համազգայինի երաժշտանոցի սաներուն համերգը

­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­մազ­գա­յին ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան ե­րաժշ­տա­նո­ցի տա­րե­վեր­ջի հան­դի­սու­թիւն-հա­մեր­գը տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Շա­բաթ՝ 17 ­Յու­նի­սի կէ­սօ­րին, ­Նէա Զ­միռ­նիի «­Ֆի­լի­փոս ­Նա­քաս» ե­րաժշ­տա­կան հաս­տա­տու­թեան ե­րաժշ­տա­նո­ցին մէջ,...

Հ. Կ. Խաչի մասնաճիւղին պտոյտը

Հ. Կ. ­Խա­չի ­Ֆա­լի­րո­յի «­Նա­յի­րի» մաս­նա­ճիւ­ղի ­Վար­չու­թեան գար­նա­նա­յին եր­կօ­րեայ պտոյ­տը - դէ­պի Թ­րի­զո­նիա կղզին եւ ­Նաֆ­փաք­թոս - տե­ղի ու­նե­ցաւ 30-31 ­Մա­յիս 2017ին։ ­Գե­ղե­ցիկ ա­ռա­ւօտ մը...

­Հա­մազ­գա­յի­նի 21րդ ­ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան ժո­ղով

­Կի­րա­կի՝ 11 ­Յու­նիս 2017ին, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «Թ. եւ Ռ. Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­մազ­գա­յին ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան Շր­ջա­նա­յին...

Հօր ու մօր տօն՝ Գոմոթինիի մէջ

Շաբաթ՝ 10 Յունիս 2017ի երեկոյեան ժամը 7։30ին, Հայ Գթութեան Խաչի Գոմոթինիի «Էրեբունի» մասնաճիւղի Վարչութիւնը կազմակերպեց հօր ու մօր նուիրուած տօնը, ազգային սրահին մէջ։ Ներկայ...

Կոմիտաս Արք. Օհանեան

­Յու­նիս 15ին յու­նա­հա­յոց թե­մա­կալ ­Կա­թո­ղի­կո­սա­կան ­Փո­խա­նորդ ­Կո­մի­տաս Արք. Օ­հա­նեան այ­ցե­լեց Հ.Հ. սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թիւն: Ող­ջու­նե­լով հիւ­րը` սփիւռ­քի նա­խա­րար Հ­րա­նոյշ ­Յա­կո­բեան բարձր գնա­հա­տեց ­Կո­մի­տասի Ար­քե­պիս­կո­պո­սի մա­տու­ցած հո­գե­ւոր...

Հ. Կ. ԽԱՉԻ պտոյտը՝ դէպի «Սինեվրօ»

Շ. Է. Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի «­Ծո­վի­նար» մաս­նա­ճիւ­ղին ­Վար­չու­թիւ­նը 2017ի ­Յու­նիս 4ին ամ­բող­ջա­ցուց իր գար­նա­նա­յին պտոյտ­նե­րու շար­քը՝ այ­ցե­լե­լով ­Պե­լո­պո­նէ­սի Ա­խա­յիա ­Նա­հան­գի «­Սի­նեվ­րօ» գիւ­ղի դրախ­տան­ման մէկ վայ­րը,...

Այ­ցե­լու­թիւ­ններ՝ «Ա­զատ Օր»ին

Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան», ­Ֆիք­սի «Լ. եւ Ս. ­Յա­կո­բեան» նա­խակր­թա­րան վար­ժա­րան­նե­րու ա­ւար­տա­կան դա­սա­րան­նե­րու ա­շա­կերտ­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ «Ա. եւ Ժ. ­Ճէ­նա­զեան» միջ­նա­կարգ վար­ժա­րա­նի ա­ւար­տա­կան դա­սա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րը այ­ցե­լե­ցին...

­Հա­մազ­գայ­նա­կան ար­ձա­գանգ

­Շա­բաթ՝ 13 ­Մա­յի­սին, ­Յու­նաս­տա­նի հե­ռա­տե­սի­լի EPT 1 կա­յա­նի լու­րե­րու բաժ­նէն հե­ռասփ­ռո­ւե­ցաւ հայ­կա­կան պա­րե­րու մա­սին կարճ յայ­տա­գիր մը։ ­Թէեւ օ­րեր ա­ռաջ սոյն յայ­տագ­րի պատ­րաս­տու­թիւ­նը խլած...

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

CIDը (Conseil de la Danse-International Dance Council -Διεθνές Συμβούλιο Χορού- Պարի Միջազգային Խորհուրդ) աշխարհի բոլոր երկիրներուն մէջ՝ Պարի-Պարարուեստի բոլոր սեռերու բարձրագոյն պաշտօնական կազմակերպութիւնն է:...

Մայիս 28ի տօնակատարութիւն՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

Կիրակի՝ 28 Մայիս 2017ին, Թեսաղոնիկէի Ս. Աստուածածին եկեղեցիէն ներս, տեղի ունեցաւ Մայիս 28ի Հայաստանի առաջին հանրապետութեան անկախութեան տօնակատարութիւնը: Ժամը 11ին տեղի ունեցաւ Մայիս 28ի...
- Advertisement -