­Գա­թա­յի օրհ­նու­թիւն՝ Ս. ­Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ

Եր­կու­շաբ­թի՝ ­Յու­նո­ւար 22ին, ­Գո­քի­նիոյ «­Սուրբ ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Հո­գե­ւոր ­Հո­վի­ւին, ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դին եւ ­Տիկ­նանց ­Մար­մի­նի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ տե­ղի ու­նե­ցաւ ե­րե­կո­յեան ժա­մեր­գու­թիւն, ա­պա՝ ա­մա­նո­րեայ ա­ւան­դա­կան գա­թա­յի կտրում,...

Գաթայի կտրումը Գոմոթինիի մէջ

­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չի ­Գո­մո­թի­նիի «Է­րե­բու­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը, ­Կի­րա­կի 4 ­Փետ­րո­ւար 2018-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6:30ին, կազ­մա­կեր­պեց տա­րե­կան ­գա­թա­յի կտրու­մը ազ­գա­յին սրա­հէն ներս։ ­Ներ­կայ էին հո­գե­ւոր...

«Արմենիքա» պարբերաթերթի 20ամեակը

Յու­նա­հայ ի­րա­կա­նու­թեան մէջ իր տա­քուկ ան­կիւնն ու հո­գե­հա­րա­զատ բե­մը ստեղ­ծած «Ար­մե­նի­քա» յու­նա­լե­զու պար­բե­րա­թեր­թը տօ­նեց իր 20ա­մեա­կը։ ­­Պար­բե­րա­թեր­թի 20 տա­րի­նե­րու ա­նընդ­հատ հրա­տա­րա­կու­թիւ­նը հան­դի­սա­ւո­րա­պէս եւ մե­ծա­թիւ գործա­կից­նե­րու...

Հ.Գ.Խ.ի «Անի» մասնաճիւղի ընդհանուր ժողով

Կի­րա­կի՝ 28 ­Յու­նո­ւար 2018ի Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գէն ան­մի­ջա­պէս ետք, ե­կե­ղեց­ւոյ կից գտնո­ւող «­Տէր-­Զա­քա­րեան» սրա­հէն ներս գու­մա­րո­ւե­ցաւ Հ.Գ.Խ.ի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի ան­դա­մա­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վը։...

Սէրրէսի մէջ՝ ժամերգութիւն եւ գաթայի կտրում

­Շա­բաթ՝ 27 ­Յու­նո­ւար 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6։30ին, հրա­ւէ­րո­վը՝ ­Սէր­րէ­սի ­Թա­ղա­կան ­Խոր­հուր­դին, «Ս. ­Սար­գիս»ի տօ­նին ա­ռի­թով, ­Սէր­րէ­սի «Ս. ­Սար­գիս» մկրտո­ւած Ս. ­Սե­ղա­նին առ­ջեւ տե­ղի ու­նե­ցաւ...

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան 70ա­մեա­կը

ԺԱՆՆԱ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թիւ­նը կը լրաց­նէ 70 տա­րին եւ այս­պէ՛ս ա­ռի­թը ու­նե­ցայ, Ե­րի­տա­սար­դա­կա­նի ան­դամ ըլ­լա­լով, յի­շա­տակ­ներս եւ մտա­ծում­ներս գրե­լու։ Այս տա­րեշր­ջա­նը չոր­րորդ շա­րու­նա­կա­կան տա­րին...

Holocaustի «ազգային յիշատակութեան օր»

Հ­րա­ւէ­րո­վը՝ ­Կեդ­րո­նա­կան ­Մա­կե­դո­նիոյ շրջա­նի նա­հան­գա­պետ պրն. Ա­բոս­թո­լոս ­Ծի­ծի­քոս­թա­սի եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի փոխ-նա­հան­գա­պե­տու­հի տիկ. ­Փա­րաս­քէ­վի ­Փա­փու­լի­տու­յի, ինչ­պէս նաեւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ հրէա­կան գա­ղու­թի ա­տե­նա­պետ Պրն. ­Դա­ւիթ ­Սալ­թիէ­լի,...

Մաննիկ Աշըրեանի Հայկական աւանդութեանց նուիրուած խօսքը

Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի ­Ֆիք­սի «­Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, հայ­կա­կան ա­ւան­դու­թեանց նո­ւի­րո­ւած հե­տաքրք­րա­կան եւ շա­հե­կան հա­ւա­քոյթ մը տե­ղի ու­նե­ցաւ 17 ­Յու­նո­ւա­րին, ­Ֆիք­սի «Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հէն ներս։ ­Տա­րի­նե­րու...

Երեսփոխանուհի Օլղա Քէֆալողիանի այցելեց Առաջնորդ Սրբազանին

­Հինգ­շաբ­թի՝ 25 ­Յու­նո­ւար 2018ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 2։00ին, հա­մայն ­Յու­նաս­տա­նի «­Նէա ­Տի­մոք­րա­թիա» կու­սակ­ցու­թեան ե­րես­փո­խա­նու­հի Օլ­ղա ­Քէ­Ֆա­լո­ղիա­նի այ­ցե­լու­թիւն տո­ւաւ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նին՝...

«Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամի Յունաստանի մարմինը հատեց Ամանորի գաթան

«­Հա­յաս­տան» ­Հա­մա­հայ­կա­կան ­Հիմ­նադ­րա­մի ­Յու­նաս­տա­նի տե­ղա­կան մար­մի­նը կը հա­ղոր­դէ, որ Ուր­բաթ՝ 26 ­Յու­նո­ւար 2018ի ե­րե­կո­յեան, ու­նե­ցաւ իր Ա­մա­նո­րի գա­թա­յի հա­տու­մը: ­Ներ­կայ գտնո­ւե­ցան հայ­կա­կան յա­րա­նո­ւա­նու­թեանց պե­տե­րը,...
- Advertisement -