ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Սի­րե­լի հայ­րե­նա­կից­ներ, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւնս կը յայտ­նէ, թէ ե­րեք (3) յա­տուկ ան­կո­ղին­ներ կը նո­ւի­րէ Ե­րե­ւա­նի թիւ 1 ­Հի­ւան­դա­նո­ցի ­Հաշ­ման­դամ ­Զի­նո­ւոր­նե­րու ­Վե­րա­կանգ­նո­ղա­կան ­Կեդ­րո­նին...

Վարդանանց տօնը՝ «Ս. Կարապետ» եկեղեցւոյ մէջ

­Հինգ­շաբ­թի՝ 8 ­Փետ­րո­ւար 2018ին, ­Հայց. ա­ռա­քե­լա­կան Ս. ե­կե­ղե­ցին եւ հա­մայն հա­յու­թիւ­նը յի­շա­տա­կե­ցին «Սր­բոց ­Վար­դա­նանց ­Զօ­րա­վա­րացն» ազ­գա­յին-ե­կե­ղե­ցա­կան տօ­նը: Այս առ­թիւ եւ ըստ ա­ւան­դու­թեան սուրբ եւ ան­մահ...

Քսանթիի դպրոցի հանդէսը

Կի­րա­կի՝ 11 ­­Փետ­րո­ւա­րի ե­րե­կո­յեան, տեղ­ւոյն Հ. Գթ. ­­Խա­չի «Ա­րաքս» մաս­նա­ճիւ­ղի ­­վար­չու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ՝ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ք­սան­թիի միօ­րեայ դպրո­ցի հան­դէ­սը, նո­ւի­րո­ւած՝ ­­Վար­դա­նանց տօ­նին։ ­­Հան­դի­սու­թեան բա­ցու­մը կա­տա­րեց ­­Վար­չու­թեան...

Աշխատանգային հանդիպումը

­Կի­րա­կի՝ 4 ­Փետ­րո­ւար 2018ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 13:00ին, թե­մի բա­րե­ջան ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան այ­ցե­լեց ­Նէոս ­Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի Ս. ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղե­ցի, ա­ռա­ջին աշ­խա­տան­քա­յին հան­դի­պում մը ու­նե­նա­լու...

­Հա­ղոր­դագ­րու­թիւն

Ըն­դա­ռա­ջե­լով ­Յու­նաս­տա­նի մօտ ­Պարս­կաս­տա­նի դես­պան պրն. ­Մա­ճիտ ­Մօ­թալ­լէ­պի ­Շահ­պէս­թա­րիի պաշ­տօ­նա­կան հրա­ւէ­րին՝ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան Ուր­բաթ՝ 9 ­Փետ­րո­ւար 2018ի կէ­սօ­րին ներ­կայ...

­Հա­ղոր­դագ­րու­թիւն

­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւնս ու­րա­խու­թեամբ եւ շնոր­հա­կա­լու­թեամբ ստա­ցաւ 200.000 ա­մե­րի­կեան տո­լա­րի իշ­խա­նա­վա­յել նո­ւի­րա­տո­ւու­թիւն մը, որ վե­հանձ­նա­բար կա­տա­րո­ւած է ար­ժան­թի­նաբ­նակ տի­կին ­Տի­րու­հի ­Տէր-­Յով­սէ­փեա­նի...

Համազգայինի «Ղ. Սարեան» Մասնաճիւղը իր Գաթան Կտրեց

Ե­րեք­շաբ­թի, 6 ­Փետ­րո­ւար 2018-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 9։30-էն սկսեալ, ­Հա­մազ­գա­յի­նի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­Սա­րեան» ­Մաս­նա­ճիւ­ղի ­Վար­չու­թեան ան­դամ-ան­դա­մու­հի­նե­րը ի­րենց հեր­թա­կան ժո­ղո­վը գու­մա­րե­ցին «­Հա­յաս­տան» սրա­հէն ներս։ ­Ժո­ղո­վին սկիզ­բը,...

Աշակերտական դիմահանդէս

­Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ՝ Հ.Գ.Խ.ի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ Հ.Գ.Խ.ի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան ­Ծաղ­կոց» շա­բա­թօ­րեայ դպրո­ցի Ծ­նո­ղա­կան ­Միու­թեան, եւ մաս­նակ­ցու­թեամբ՝ դպրո­ցի...

70ամեակ՝ Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Երիտասարդական Միութեան (նկարներ)

Ե­րի­տա­սար­դա­կա­նի Օ­րո­ւան տօ­նախմ­բու­թիւ­նը գա­ղա­փա­րա­կան ուխ­տի եւ ե­րի­տա­սար­դա­կան յանձ­նա­ռու­թեան վե­րա­նո­րոգ­ման խան­դա­վառ ժա­մեր պար­գե­ւեց Հ.Յ.Դ. ­­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­­Միու­թեան 70ա­մեա­կի տա­րո­ւան նո­ւի­րուած ձեռ­նարկ­նե­րու պաշ­տօ­նա­կան մեկ­նար­կին տօ­նախմ­բու­թիւ­նը յի­շա­տա­կե­լի թո­ւա­կան...

100ամեակի կոնդակի ընթերցում

Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ Ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ ­մայր ե­կե­ղեց­ւոյ գա­թա­յի կտրու­մը տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Կի­րա­կի 28 ­Յու­նո­ւար 2018ին Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին, ե­կե­ղեց­ւոյս ներք­նաս­րա­հին մէջ։ Ս. եւ Ան­մահ...
- Advertisement -