28 ՄԱՅԻՍ 1918-2018 100րդ տարեդարձին նուիրուած կեդրոնական ելոյթ

28 Մայիս 1918-2018 100ամեակ Հայաստանի անկախութեան եւ պետականութեան ստեղծման Հայաստանի Հանրապետութեան 100րդ տարեդարձին նուիրուած կեդրոնական ելոյթ Հովանաւորութեամբ  Յունաստանի մօտ Հ.Հ. դեսպանատան եւ հայ յարանուանութեանց Կիրակի՝ 10 Յունիս 2018, երեկոյեան ժամը 7ին, Բիրէայի...

«Պատմութեան համար»

Ս­տո­րեւ՝ լոյս կ­՚ըն­ծա­յենք «Ա­զատ Օր» օ­րա­թեր­թի 1968ի մա­յի­սեան թի­ւե­րուն մէջ հրա­տա­րա­կո­ւած՝ «­Պատ­մու­թեան հա­մար» սիւ­նա­կին ներ­քեւ՝ «­Մա­յիս 28ի հան­դի­սու­թիւն­նե­րը Ա­թէն­քի եւ ա­րո­ւար­ձան­նե­րուն մէջ՝ 1924էն մին­չեւ...

«Ազատ Օր»ի բացառիկը

Լոյս տեսաւ «Ազատ Օր»ի բացառիկ 16 էջնոց թիւը՝ նուիրուած Մայիսեան անկախութեան 100ամեակին, որը պիտի տրամարուի նաեւ Յունիս 10ին Հայաստանի Հանրապետութեան 100րդ տարեդարձին նուիրուած կեդրոնական ելոյթին՝...

Մայրերու տօնը Գոմոթինիի մէջ

­Հայ Գ­թու­թեան Խա­չի Գո­մո­թի­նիի «Է­րե­բու­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վարչու­թիւ­նը, Կի­րա­կի՝ 20 Մա­յիս 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7:30ին, ազ­գա­յին սրա­հին մէջ կազ­մա­կեր­պեց Մայ­րե­րու տօ­նը։ Ներ­կայ էին հո­գե­ւոր հո­վիւ...

100ա­մեակ ­Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան ե­լոյթ՝ ­Գո­մո­թի­նիի մէջ

28 ՄԱՅԻՍ 1918-2018 100ա­մեակ ­Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան եւ պե­տա­կա­նու­թեան Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան 100րդ ­տա­րե­դար­ձին նո­ւի­րո­ւած ե­լոյթ՝ ­Գո­մո­թի­նիի մէջ ­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բին եւ Ա­րե­ւե­լեան ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ ­Միջ-­Թա­ղա­յին...

Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հօ­ր այցելութիւնը Թեսաղոնիկէ

Ուր­բաթ՝ 11 Ապ­րիլ 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Հա­յաս­տան» սրա­հէն ներս, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ­Հո­գե­ւոր ­Հո­վի­ւին, հան­դի­պում...

Երգահանդէս՝ նուիրուած Հայաստանի Հանրապետութեան հռչակման 100ամեակին

Այս տա­րի, մեծ շու­քով, ­Հա­յաս­տա­նի եւ սփիւռ­քի տա­րած­քին կը կազ­մա­կեր­պո­ւին ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան հռչակ­ման 100ա­մեա­կի ե­լոյթ­ներ: ­Յու­նաս­տա­նի մէջ ե­լոյթ­նե­րու սկիզ­բը կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­Մա­յիս 12ին, ­Նէա Զ­միռ­նիի «­Ղա­լաք­սիաս»...

­Գիր­քի հրա­տա­րա­կու­թիւն

Յու­նաս­տա­նի ­«Հա­մազ­գա­յի­ն»ի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը՝ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան 100ա­մեա­կի պան­ծա­լի թուա­կա­նին ա­ռի­թով, հրա­տա­րա­կու­թեան կու­տայ՝ «­Պատ­մա­կան ­Հա­յաս­տա­նի ա­ւանդ­նե­րու հետ­քե­րով» գու­նա­զարդ հրա­տա­րա­կու­թիւ­նը, մեր նոր սե­րուն­դի պատ­մա­կան գի­տե­լիք­նե­րու ճա­նաչ­ման, ծա­նօ­թաց­ման ու...

Երբ մշակոյթի շունչը բանաստեղծութեան կը վերածէ… պահը

­Հայ­րե­նի­քը, այ­լեւ հա­յե­րէ­նը, հայ մշա­կոյ­թը եւ հա­յու ստեղ­ծա­գործ ո­գին նոր շունչ հա­ղոր­դե­ցին ­Կի­րա­կի՝ 6 ­Մա­յի­սին ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բէն ներս տե­ղի ու­նե­ցած «­Ճա­նա­չենք մեր...

Առաջնորդ Սրբազան Հայրը ժամանեց Թեսաղոնիկէ

Կ­’ու­զենք մեր ժո­ղո­վուր­դին տե­ղե­կաց­նել, որ ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 9 ­Մա­յիս 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մե­րուն, Ա­թէն­քէն դէ­պի ­Թե­սա­ղո­նի­կէ ու­ղիղ թռիչ­քով, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան ժա­մա­նեց...
- Advertisement -