­Հ­րա­ւէր-կոչ հայ ծնող­քին

­Հ­րա­ւէր-կոչ հայ ծնող­քի Յար­գե­լի ծնողք, Ա­հա­ւա­սիկ պա­հը ե­կաւ որ ձեր զա­ւա­կը իր թե­ւե­րը պի­տի բա­նայ դէ­պի ու­սու­մի եւ գի­տու­թեան աշ­խար­հը եւ դպրո­ցին մէջ պի­տի սոր­վի ըլ­լալ...

«Հ.Օ.Մ.ի կրթա­թո­շակ»

Հ.Օ.Մ.ը գի­տակ­ցե­լով, թէ ազ­գա­պահ­պան­ման ներ­կայ օ­րե­րուն կա­րե­ւոր է նոր սե­րուն­դի բարձր կրթու­թիւն ստա­նա­լը, որ­պէս­զի ի­րենց մտա­ւո­րա­կան եւ գի­տա­կան ամ­բողջ պա­շա­րը օր մը ի սպաս...

Հ.Կ.Խաչի «Թագուհի Փաշայեան» մրցանակ

­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չը, ի յի­շա­տակ բա­րե­րա­րու­հի «­Թա­գու­հի ­Փա­շա­յեան»ի, որ­պէս նո­ւա­զա­գոյն յար­գան­քի ար­տա­յայ­տու­թիւն հաստատած է մրցա­նակ մը, որ հայ­կա­կան վար­ժա­րան­նե­րը յա­ճա­խած եւ պե­տա­կան հա­մալ­սա­րան­նե­րու մուտ­քի...

«Ա­զատ Օր» կը թե­ւա­կո­խէ իր հրա­տա­րա­կու­թեան 77-րդ ­տա­րին

Վե­րա­նո­րոգ կամ­քով «Ա­զատ Օր» օ­րա­թեր­թը կը թե­ւա­կո­խէ իր ան­խա­փան հրա­տա­րա­կու­թեան 77-րդ ­տա­րին։ Եր­կար ճամ­բայ կտրած՝ յու­նա­հա­յու­թեան սի­րուած եւ փնտռո­ւած օ­րա­թեր­թը կը շա­րու­նա­կէ մնալ հայ...

«Ար­ցա­խը պա­տե­րազ­մէն ետք»

«Ար­ցա­խը պա­տե­րազ­մէն ետք» ­Վա­ւե­րագ­րա­կան ժա­պա­ւէ­նի առ­ցանց ցու­ցադ­րու­թիւն ­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի ­Կի­րա­կի՝ 28 ­Փետ­րո­ւար 2021, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 9-ին ­Վա­ւե­րագ­րա­կան ժա­պա­ւէ­նը կը ներ­կա­յաց­նէ Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ՝ Ար­ցա­խի վրայ գոր­ծո­ւած պա­տե­րազ­մա­կան ո­ճիր­նե­րը եւ...

Յունահայ գաղութի մարդասիրական օգնութեան առաջին մասը հասաւ Արցախ

­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի եւ ­Մա­կե­դո­նիոյ ու Թ­րա­կիոյ ­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չի Ար­ցախ ու­ղար­կո­ւած մար­դա­սի­րա­կան օ­ժան­դա­կու­թեան ա­ռա­ջին մա­սը, ­Հայ Օգ­նու­թեան ­Միու­թեան ­Հա­յաս­տա­նի գրա­սե­նեա­կի մի­ջո­ցով, ան­ցեալ...

Նիքէայի Պոնտական միութիւնը կը կանգնի Արցախի կողքին

Հ.Կ.­Խա­չի եւ Հ.Գ.­Խա­չի կող­մէ ի­րա­գոր­ծո­ւած նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը՝ Ար­ցա­խի տա­ռա­պող ժո­ղո­վուր­դին ան­մի­ջա­կան մար­դա­սի­րա­կան օգ­նու­թիւն ըն­ձե­ռե­լու հա­մար, անս­պա­սե­լիօ­րէն շատ մեծ ար­ձա­գանգ ու­նե­ցաւ եղ­բայ­րա­կից յոյն ժո­ղո­վուր­դին մօտ։ ­Բա­ցի...

Սրբոց Վարդանանց դիւցազնամարտի առցանց տօնակատարութիւն

Կ­’ու­զենք մեր ժո­ղո­վուր­դի սի­րե­լի զա­ւակ­նե­րուն յայտ­նել, որ յա­ռա­ջի­կայ ­Հինգ­շաբ­թի` 11 ­Փետ­րո­ւար 2021-ի, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 9։00-ին, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի Կ­րօ­նա­կան ­Ժո­ղո­վին պատ­րաս­տու­թեամբ, Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի ­Դի­մա­տետ­րի...

­Մամ­լոյ հա­ղոր­դագ­րու­թիւն

Հա­յաս­տան ­Հա­մա­հայ­կա­կան ­Հիմ­նադ­րա­մի «­Մենք Ենք ­Մեր ­Սահ­ման­նե­րը» դրա­մա­հա­ւա­քը նա­խա­ձեռ­նո­ւե­ցաւ միաս­նա­կան ո­րո­շու­մով՝ 27 ­Սեպ­տեմ­բեր 2020-ի պա­տե­րազ­մի ա­ռա­ջին իսկ ժա­մե­րէն։ Դ­րա­մա­հա­ւա­քին մաս­նակ­ցե­լու կո­չով հան­դէս ե­կան Հ.Հ. նա­խա­գահ,...

­Յու­նո­ւար ամ­սո­ւան լու­րե­րը՝ ­Թե­սա­ղո­նի­կէէն

Ս. Ծ­նունդ եւ Աս­տո­ւա­ծա­յայտ­նու­թիւն (դռնփակ) Չո­րեք­շաբ­թի՝ 6 ­Յու­նո­ւար 2021-ի ա­ռա­ւօ­տեան, Ս. Ծնն­դեան եւ Աս­տո­ւա­ծա­յայտ­նու­թեան զոյգ տօ­նե­րուն ա­ռի­թով, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ կա­տա­րո­ւե­ցաւ ժա­մեր­գու­թիւն եւ...
- Advertisement -