Նէոս Գոզմոս (Ֆիքս)ի «Ս. Կարապետ» եկեղեցւոյ ընտանիքը այցելեց Առաջնորդ Սրբազանին

Սր­բոց ­Ղե­ւոն­դեանց ­Քա­հա­նա­յից տօ­նին ա­ռի­թով, ­Նէոս ­Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի «Ս. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ­ Նա­րեկ Քհնյ. ­Շա­հի­նեան, ­Թա­ղա­կա­նու­թեան ա­տե­նա­պետ ­Վար­դան ­Պա­պի­կեան եւ նախ­կին ա­տե­նա­պետ...

­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Մա­սիս» պա­րա­խում­բի ե­լոյ­թը Ք­սան­թիի մէջ

Ք­սան­թիի ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դը նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը ու­նե­ցաւ դի­մե­լու տեղ­ւոյն քա­ղա­քա­պե­տու­թեան, որ­պէս­զի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Հա­մազ­գա­յին»ի «­Մա­սիս» պա­րա­խում­բը ե­լոյթ մը ու­նե­նայ քա­ղա­քի շարք մը ձեռ­նարկ­նե­րու ծի­րէն ներս...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Երիտասարդական միութիւնը նշեց իր «Օր»ը — (նկարներ)

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­միու­թիւ­նը նշեց իր «Օր»ը ­Մեր ե­րի­տա­սարդ­նե­րը եւ պա­տա­նի­նե­րը դաշ­նակ­ցա­կա­նօ­րէն վե­րա­նո­րո­գե­ցին ի­րենց ուխ­տը հայ ժո­ղո­վուր­դի ար­դար Դա­տի հե­տապնդ­ման ու­ղիին վրայ ­Շա­բաթ՝ 8 ­Փետ­րո­ւար 2020ին, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թիւ­նը՝...

Հ­րա­պա­րա­կա­յին ե­լոյթ

­ «­Յոյն եւ հայ ժո­ղո­վուրդ­ներ. Եր­կու դա­րա­ւոր մշա­կոյթ­ներ» Փի­րէա­յի յոյն-ֆրան­սա­կան «Jeanne D՚Arc» կրթա­րա­նը կը կազ­մա­կեր­պէ ե­րե­կոյ նո­ւի­րո­ւած հայ եւ յոյն ժո­ղո­վուրդ­նե­րու մշա­կոյ­թին ու պատ­մու­թեան, որ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 19...

Ամանորեայ գաթայի կտրում Գալամաթայի ­մէջ

­Շա­բաթ 1 ­Փետ­րո­ւար 2020ի ե­րե­կո­յեան, ­Գա­լա­մա­թա­յի Ս. ­Նի­կո­ղա­յոս ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ կա­տա­րո­ւե­ցաւ ամ­սա­կան դրու­թեամբ Ս. պա­տա­րա­գը։ Ներ­կայ էին Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ եւ ան­դամ­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ...

Երիտասարդներու զարգացման մրցում Թեսաղոնիկէի մէջ

­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ «­Հա­մազ­գա­յին» հայ կրթա­կան եւ մշա­կու­թա­յին միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան, ­Շա­բաթ՝ 25 ­Յու­նո­ւար 2020ի ե­րե­կո­յեան մին­չեւ ուշ գի­շեր, «­Տէր-­Զա­քա­րեան» սրա­հէն ներս տե­ղի...

Հայրապետական պատգամի ընթերցում Թեսաղոնիկէի մէջ

Ինչ­պէս ծա­նօթ է, Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կոս, ­Հայ­րա­պե­տա­կան պատ­գա­մով մը 2020 տա­րին ձօ­նած է յա­տուկ խնամ­քի կա­րօտ հա­յոր­դի­նե­րու տա­րի։ ­Յու­նա­հա­յոց թե­մի Կ­րօ­նա­կան ժո­ղո­վի գոր­ծադ­րու­թեամբ, ­Կի­րա­կի՝ 26...

Հ.Գ.Խ.ի Թեսաղոնիկէի «Անի» մասնաճիւղի գաթայի հաւաք

­Հինգ­շաբ­թի՝ 16 ­Յու­նո­ւար 2020ի ե­րե­կո­յեան, Հ.Գ. Խ.ի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան ըն­կե­րու­հի­նե­րը 2020 տա­րո­ւան ի­րենց գա­թան կտրե­լով՝ բիւր բա­րե­մաղ­թանք­ներ ու շնոր­հա­ւո­րու­թիւն­ներ կա­տա­րե­ցին զի­րար։ ­Գա­թա­յի...

Բժշկական, տեղեկատուական կարեւոր ելոյթ մը Հ.Կ. Խաչին կողմէ (նկարներ)

­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չը, հա­ւա­տա­րիմ մնա­լով Հ.Օ.Մ.ի մար­դա­սի­րա­կան եւ խնա­մա­տա­րա­կան ա­ռա­քե­լու­թեան, ա­ռի­թը չի փախց­ներ մեր ժո­ղո­վուր­դը մնա­յուն կեր­պով տե­ղե­կաց­նե­լու բժշկա­կան կա­րե­ւոր հար­ցե­րու շուրջ։ Ա­նոնց­մէ մէ­կը...

Կոմիտասեան ոգին՝ «Յակոբ Փափազեան» երգչախումբի ելոյթին — (նկարներ)

­Մա­րիա ­Մար­կո­սեան-­Տա­մա­տեան ­Հայ­կա­կան ե­րաժշ­տու­թիւ­նը աշ­խար­հը ճանչ­ցաւ ­Կո­մի­տա­սով։ ­Կո­մի­տա­սի շնոր­հիւ հա­յը պահ­պա­նեց իր մշա­կոյ­թը, ազ­գա­յին-ա­ւան­դա­կան եր­գամ­տա­ծո­ղու­թեան ա­ռանձ­նա­յատ­կու­թիւն­նե­րը, նկա­րա­գի­րը, ազ­գա­յին ինք­նու­թիւ­նը։ ­Կո­մի­տա՛­սը բա­ցա­յայ­տեց հայ ժո­ղովր­դի ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան ձիրքն ու...
- Advertisement -