Թումանեան 150. Մշակոյթը տօն է մեր ակումբներէններս

ՄԱՐԻԱ ՄԱՐԿՈՍԵԱՆ-ՏԱՄԱՏԵԱՆ «Ես միշտ ձեզ հետ եմ, ձեր մէջ եմ…» Յ. ­Թու­մա­նեան Ան մեզ...

Հայոց ցեղասպանութեան նիւթով՝ աշակերտական յատուկ դաստիարակչական ելոյթ

­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան 105րդ ­տա­րե­լի­ցին եւ հրէա­կան ­Ողջակիզման 75րդ ­տա­րե­լի­ցին ա­ռի­թով, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բը եւ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թիւ­նը, ըն­դա­ռա­ջե­լով ի­րենց...

Նէոս Գոզմոս (Ֆիքս)ի «Ս. Կարապետ» եկեղեցւոյ ընտանիքը այցելեց Առաջնորդ Սրբազանին

Սր­բոց ­Ղե­ւոն­դեանց ­Քա­հա­նա­յից տօ­նին ա­ռի­թով, ­Նէոս ­Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի «Ս. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ­ Նա­րեկ Քհնյ. ­Շա­հի­նեան, ­Թա­ղա­կա­նու­թեան ա­տե­նա­պետ ­Վար­դան ­Պա­պի­կեան եւ նախ­կին ա­տե­նա­պետ...

­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Մա­սիս» պա­րա­խում­բի ե­լոյ­թը Ք­սան­թիի մէջ

Ք­սան­թիի ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դը նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը ու­նե­ցաւ դի­մե­լու տեղ­ւոյն քա­ղա­քա­պե­տու­թեան, որ­պէս­զի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Հա­մազ­գա­յին»ի «­Մա­սիս» պա­րա­խում­բը ե­լոյթ մը ու­նե­նայ քա­ղա­քի շարք մը ձեռ­նարկ­նե­րու ծի­րէն ներս...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Երիտասարդական միութիւնը նշեց իր «Օր»ը — (նկարներ)

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­միու­թիւ­նը նշեց իր «Օր»ը ­Մեր ե­րի­տա­սարդ­նե­րը եւ պա­տա­նի­նե­րը դաշ­նակ­ցա­կա­նօ­րէն վե­րա­նո­րո­գե­ցին ի­րենց ուխ­տը հայ ժո­ղո­վուր­դի ար­դար Դա­տի հե­տապնդ­ման ու­ղիին վրայ ­Շա­բաթ՝ 8 ­Փետ­րո­ւար 2020ին, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թիւ­նը՝...

Հ­րա­պա­րա­կա­յին ե­լոյթ

­ «­Յոյն եւ հայ ժո­ղո­վուրդ­ներ. Եր­կու դա­րա­ւոր մշա­կոյթ­ներ» Փի­րէա­յի յոյն-ֆրան­սա­կան «Jeanne D՚Arc» կրթա­րա­նը կը կազ­մա­կեր­պէ ե­րե­կոյ նո­ւի­րո­ւած հայ եւ յոյն ժո­ղո­վուրդ­նե­րու մշա­կոյ­թին ու պատ­մու­թեան, որ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 19...

Ամանորեայ գաթայի կտրում Գալամաթայի ­մէջ

­Շա­բաթ 1 ­Փետ­րո­ւար 2020ի ե­րե­կո­յեան, ­Գա­լա­մա­թա­յի Ս. ­Նի­կո­ղա­յոս ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ կա­տա­րո­ւե­ցաւ ամ­սա­կան դրու­թեամբ Ս. պա­տա­րա­գը։ Ներ­կայ էին Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ եւ ան­դամ­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ...

Երիտասարդներու զարգացման մրցում Թեսաղոնիկէի մէջ

­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ «­Հա­մազ­գա­յին» հայ կրթա­կան եւ մշա­կու­թա­յին միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան, ­Շա­բաթ՝ 25 ­Յու­նո­ւար 2020ի ե­րե­կո­յեան մին­չեւ ուշ գի­շեր, «­Տէր-­Զա­քա­րեան» սրա­հէն ներս տե­ղի...

Հայրապետական պատգամի ընթերցում Թեսաղոնիկէի մէջ

Ինչ­պէս ծա­նօթ է, Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կոս, ­Հայ­րա­պե­տա­կան պատ­գա­մով մը 2020 տա­րին ձօ­նած է յա­տուկ խնամ­քի կա­րօտ հա­յոր­դի­նե­րու տա­րի։ ­Յու­նա­հա­յոց թե­մի Կ­րօ­նա­կան ժո­ղո­վի գոր­ծադ­րու­թեամբ, ­Կի­րա­կի՝ 26...

Հ.Գ.Խ.ի Թեսաղոնիկէի «Անի» մասնաճիւղի գաթայի հաւաք

­Հինգ­շաբ­թի՝ 16 ­Յու­նո­ւար 2020ի ե­րե­կո­յեան, Հ.Գ. Խ.ի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան ըն­կե­րու­հի­նե­րը 2020 տա­րո­ւան ի­րենց գա­թան կտրե­լով՝ բիւր բա­րե­մաղ­թանք­ներ ու շնոր­հա­ւո­րու­թիւն­ներ կա­տա­րե­ցին զի­րար։ ­Գա­թա­յի...
- Advertisement -