Յունաստանի համալսարաններու մուտքի՝ հայորդիներու յաջողութիւններ (Բ. մաս)

Ա­ւե­տի­սեան ­Թէ­րէ­զա, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ­Գա­րա­մա­նեան Ս­տե­փան, Τμήμα Ηλεκτρολόγων-Ηλεκτρονικών μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ս. Աստուածածնայ Վերափոխման տօնը Քսանթիի մէջ

Ընդ­հան­րա­պէս թա­գա­վա­րա­կի ստեղ­ծած կա­ցու­թեան պատ­ճա­ռով, մեր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն ա­ռող­ջու­թեան նկատ­մամբ ու­նե­ցած նա­խան­ձախնդ­րու­թե­նէն մեկ­նե­լով, այս տա­րի Ս. Աս­տո­ւա­ծած­նայ ­Վե­րա­փոխ­ման եւ ուխ­տի օ­րո­ւան տօ­նը...

Օգ­նենք ­Լի­բա­նա­նի հա­յու­թեան

­Ծայ­րա­յեղ ծանր կը շա­րու­նա­կէ մնալ ­Լի­բա­նա­նի մէջ հա­յու­թեան ապ­րած ճգնա­ժա­մը, ­Պէյ­րու­թի ա­հա­ւոր պայ­թու­մէն մօտ ե­րեք շա­բաթ ետք։ ­Լի­բա­նա­նի հայ հա­մայն­քի կա­րիք­նե­րուն հաս­նե­լու...

­Յու­նաս­տա­նի հա­մալ­սա­րան­նե­րու մուտ­քի՝ հա­յոր­դի­նե­րու յա­ջո­ղու­թիւն­ներ

­Ա­ւա­գեան Լուս­մա­րի, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στη Προσχολική Ηλικία, ΕΚΠΑ ­Կա­րա­պե­տեան Թա­գու­հի, Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

­Յու­նաս­տա­նի ար­քե­պիս­կո­պո­սի նա­մա­կը Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կո­սին, ­Պէյ­րու­թի ա­հա­ւոր ող­բեր­գու­թեան հա­մար

­Պէյ­րու­թի մէջ ա­հա­ւոր եւ մա­հա­ցու պայ­թումէն ետք, ­Յու­նաս­տա­նի ուղ­ղա­փառ ե­կե­ղեց­ւոյ պետ Իէ­րո­նի­մոս ար­քե­պիս­կո­պո­սը, յա­նուն յոյն ե­կե­ղեց­ւոյ Ս. ­Սի­նո­տին, 11 Օ­գոս­տո­սին մխի­թա­րա­կան...

ԶՕՐԱԿՑԻՆՔ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՄԵՐ ՀԱՅՐԵՆԱԿԻՑՆԵՐՈՒՆ

Պէյ­րու­թը ցնցած ա­հա­ւոր պայ­թու­մը, իր ա­ւե­րիչ հե­տե­ւանք­նե­րով, ծանր վնաս­նե­րու են­թար­կած է նաեւ հա­յա­հոծ շրջան­նե­րը՝ խլե­լով մարդ­կա­յին կեան­քեր ու յա­ռա­ջացնե­լով բազ­մա­թիւ վի­րա­ւոր­ներ: ­Մեծ վնաս­ներ կրած...

Յայտարարութիւն

Պէյրութի մէջ ցնցիչ պայթումի ահաւոր լուրը ստանալով՝ Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Կեդրոնանան կոմիտէն մեծ անհանգստութեամբ եւ խոր մտահոգութեամբ հետեւեցաւ լուրերու տարափին, կապ հաստատելով Հ.Յ.Դ....

Հրանդ­Վարդանեան` Մարզիկը մարզիչը մարդը

­Քա­նի մը օր ա­ռաջ, հո­ղին յանձ­նե­ցինք ­Գո­քի­նիոյ Հ.Մ.Ը.Մ.ի ոտ­նագն­դա­կի խում­բի մար­զիկ եւ ա­պա մար­զիչ եղբ. Հ­րանդ ­Վար­դա­նեա­նը: Եր­կար տա­րի­ներ, եղբ. Հ­րան­դը տի­րա­կան...

­Վար­դա­վա­ռի տօ­նը

­Հայ ա­ռա­քե­լա­կան ս. ե­կե­ղեց­ւոյ տա­ղա­ւար տօ­նե­րէն՝ մեր ­Տի­րոջ ­Յի­սուս Ք­րիս­տո­սի Այ­լա­կեր­պու­թեան տօ­նին ա­ռի­թով, ­Կի­րա­կի` 19 ­Յու­լիս 2020ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս....

­Մահ` հա­յա­սէր ­Վե­րա ­Նի­քո­լաի­տո­ւի

­Հինգ­շաբ­թի՝ 30 ­Յու­լի­սին, իր աչ­քե­րը փա­կեց ­Նի­քէա­յի նախ­կին քա­ղա­քա­պետ եւ հել­լէն խորհր­դա­րա­նի նախ­կին ե­րես­փո­խան ­Վե­րա ­Նի­քո­լաի­տու, եր­կա­րա­տեւ հի­ւան­դու­թե­նէ յե­տոյ։ Ծ­նած էր 1945ին եւ...
- Advertisement -