Միջինք՝ Գոքինիոյ մէջ

Ուր­բաթ՝ 5 Ապ­րիլ 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 9։30ին, ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­Մեծ ­Պա­հոց ­Մի­ջին­քի Ա­րե­ւա­գա­լի ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։ Ըն­դա­ռա­ջե­լով ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դի հրա­ւէ­րին՝ ա­րա­րո­ղու­թեան...

«Մալաքեան-Գասպարեան» Ծաղկոց

Շա­բաթ՝ 12 ­Մա­յիս 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11։30ին, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ թե­մի Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ պրն. ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեա­նի եւ...

ΕΡΤ պետական հեռատեսիլը՝ Հայոց Ցեղասպանութեան մասին

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 24 Ապ­րի­լի կէ­սօ­րին, ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 104րդ ­տա­րե­լի­ցին առ­թիւ, յու­նա­կան ΕΡΤ պե­տա­կան հե­ռա­տե­սի­լի կա­յա­նը, իր կէ­սօ­րո­ւան «Ώρα Ελλάδας» յայ­տագ­րէն հիւ­րըն­կա­լեց Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բին կող­մէ ընկ....

Լոյս տեսաւ «Արմենիքա» պարբերաթերթի 100րդ թիւը

Յու­նի­սի մէջ լոյս տե­սաւ «Ար­մե­նի­քա» պար­բե­րա­թեր­թի ­Մարտ-­Յու­նիս թի­ւը, որ հրա­տա­րա­կու­թեան շար­քի 100րդ ­թիւն է։ Այս առ­թիւ, պար­բե­րա­թեր­թի խմբագ­րա­կա­նին մէջ կը նշո­ւի.- «­Հա­րիւր թի­ւը խորհր­դան­շա­կան է,...

Արցախեան Պահանջատիրութիւն — նկարներ

Ար­ցա­խի պա­տա­նի­նե­րը ի­րենց եր­գով, աս­մուն­քով եւ պա­րով ո­գե­ւո­րե­ցին ներ­կա­նե­րը՝ հայ­րե­նի հո­ղին եւ հե­րո­սա­կան Ար­ցա­խի վե­րա­թար­մաց­նող խոր­հուր­դով Եր­կու­շաբ­թի՝ 3 ­­Սեպ­տեմ­բե­րի ե­րե­կո­յեան, ­­Գո­քի­նիոյ «­­Զա­ւա­րեան» ­­Կեդ­րո­նի դա­լար տա­նի­քը, մեծ թի­ւով...

­­Հա­յոց ­­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան նիւ­թով ժա­պա­ւէն մը

Ուր­բաթ՝ 10 ­­Մա­յիս 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11ին, ա­նո­ւա­նի բե­մադ­րի­չի ա­նո­ւան՝ «­­Մի­խա­լիս ­­Քա­քոեա­նիս հաս­տա­տու­թիւն» թա­տե­րաս­րա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ իւ­րա­յա­տուկ պար­գե­ւատ­րում մը, մաս­նակ­ցու­թեամբ` մեծ թի­ւով դպրո­ցա­կան...

Գաւալայի քաղաքապետութիւնը կը դատապարտէ ազերիական յարձակումները

­Քա­ղա­քա­պե­տու­թիւն մը եւս կ­՚ա­ւել­նայ Ար­ցա­խի կող­քին կանգ­նած ­Յու­նաս­տա­նի հա­յա­հոծ շրջան­նե­րու քա­ղա­քա­պե­տու­թիւն­նե­րու շար­քին։ ­Գա­ւա­լա­յի քա­ղա­քա­պե­տա­կան խոր­հուր­դը իր 12 ­Հոկ­տեմ­բե­րի նիս­տի ըն­թաց­քին, մե­ծա­մաս­նու­թեամբ քո­ւեար­կեց ստո­րեւ ներ­կա­յա­ցո­ւած բա­նա­ձե­ւը,...

103րդ տարելիցի ձեռնարկներու շարք Թեսաղոնիկէի մէջ

Շաբաթ՝ 21 Ապրիլէն մինչեւ Չորեքշաբթի՝ 25 Ապրիլ (ժամը 10։00 - 22։00) Քարոզչական տաղաւարի գործունէութիւն Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Երիտասարդական Միութեան Թեսաղոնիկէի «Սողոմոն Թեհլիրեան» խումբի կազմակերպութեամբ՝ քարոզչական տաղաւար պիտի...

Համազգայինի պարախումբերու ելոյթ Էկիոնի մէջ

4-14 ­Յու­լի­սի ըն­թաց­քին, ­Յու­նաս­տա­նի Է­կիոն քա­ղա­քին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ պա­րա­խում­բե­րու ­Հա­մաշ­խար­հա­յին 15րդ ­փա­ռա­տօ­նը, նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ Է­կիո­նի «Իո­նէս» Մ­շա­կու­թա­յին միու­թեան։ ­Փա­ռա­տօ­նին մաս­նակ­ցե­ցան պա­րա­խում­բեր 10 եր­կիր­նե­րէ։ ­Փա­ռա­տօ­նին հրա­ւի­րո­ւած...

Լիզպոնի 5 Տղոց յիշատակին նուիրուած երեկոյ

­Լիզ­պո­նի Հինգ Տղոց ող­ջա­կիզ­ման 35ա­մեակին նո­ւի­րո­ւած ե­րե­կոյ կը կազ­մա­կեր­պեն Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան եւ ­Պա­տա­նե­կան ­Միու­թիւն­նե­րու Ֆիք­սի եւ ­Գո­քի­նիոյ խում­բե­րը: Ե­րե­կոն տե­ղի կ­’ու­նե­նայ Եր­կու­շաբ­թի՝ 9 ­Յու­լիս...
- Advertisement -