Հ.Կ.Խաչի «Նայիրի» մասնաճիւղը կտրեց ամանորի գաթան

Հ.Կ.­Խա­չի Ֆա­լի­րո­յի «­Նա­յի­րի» մաս­նա­ճիւ­ղին վար­չու­թիւ­նը Չո­րեք­շաբ­թի՝ 23 Յու­նո­ւար 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան, «­Բո­սի­տոն» հիւ­րա­նո­ցին մէջ, կազ­մա­կեր­պեց նա­խա­ճա­շի հա­ւա­քոյթ, ո­րու ըն­թաց­քին կտրեց մաս­նա­ճիւ­ղի ա­ւան­դա­կան Ա­մա­նո­րի գա­թան։ Ներ­կայ...

Այցելութիւն

­­Ե­րեք­շաբ­թի՝ 16 ­­Յու­նո­ւար 2018ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 12։30ին, շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վի­ւի գրա­սե­նեա­կէն ներս, ­­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­­Մա­լա­քեան-­­Գաս­պա­րեան ­­Ծաղ­կոց» շա­բա­թօ­րեայ դպրո­ցի տնօ­րէ­նու­հի տիկ. ­­Զա­պէլ ­­Գալ­ֆա­յեան այ­ցե­լու­թիւն տո­ւաւ Ս­տե­փա­նոս...

ՀԱՄԵՐԳ — Տիգրան Համասեանը «Փարնասոս» սրահին մէջ

Ինչպէ՞ս կարելի է երիտասարդական նոր շունչ տալ՝ ազգային-աւանդական խորապէս արմատաւորուած երաժշտութեան մէջ։ Այս հարցումին պատասխանը կուգայ տալու երիտասարդ երաժիշտ-յօրինող Տիգրան Համասեան, Աթէնքի «Փարնասոս» սրահին մէջ...

Բողոքի ցոյց դէպի թրքական դեսպանատունը

­Յու­նա­հա­յու­թիւ­նը իր նո­րա­հաս սե­րուն­դով վճռա­կամ կանգ­նած է ­Հայ ­Դա­տի պա­հան­ջա­տի­րու­թեան պայ­քա­րը յա­ռաջ մղե­լու ճա­կա­տին վրայ Հել­լէն ոս­տի­կա­նու­թիւ­նը ար­գե­լա­կեց յու­նա­հա­յոց բո­ղո­քի ցոյ­ցին յա­ռաջ­խա­ղաց­քը դէ­պի Ա­թէն­քի թրքա­կան դես­պա­նա­տու­նը Թր­քա­կան դես­պա­նա­տան կող­մէ մեր­ժո­ւած բո­ղո­քի ցոյ­ցին պա­հան­ջա­տի­րա­կան...

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Յու­նաս­տա­նի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը ու­րա­խու­թեամբ կ­՚ու­զէ տե­ղե­կաց­նել ­Յու­նաս­տա­նի հայ հա­մայն­քին, թէ պատ­մու­թեան մէջ երկրորդ ան­գամ ըլ­լա­լով ­հայ մը անդամ ընտրուեցաւ Յու­նա­կան Ս­կաու­տա­կան ­Ֆե­տե­րա­սիո­նի ընդհանուր...

Հ.Յ.Դ. Կեդրոնական Կոմիտէն հանդիպեցաւ Յունահայոց նորընտիր առաջնորդին հետ

­Գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նի ­Յու­նա­հա­յոց ­Թե­մի Ա­ռաջ­նոր­դի պաշ­տօ­նի ստանձ­ման ա­ռի­թով, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէն Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի դահ­լի­ճին մէջ՝ ­Չո­րեք­շաբ­թի 13 ­Սեպ­տեմ­բեր 2017ին, հան­դի­պում...

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Թր­քա­կան պե­տու­թեան ո­րո­շու­մը՝ մզկի­թի վե­րա­ծե­լու ­Կոնս­տանդ­նու­պոլ­սոյ «Ա­յիա ­Սո­ֆիա» թան­գա­րան-ե­կե­ղե­ցին ընդվ­զում յա­ռա­ջա­ցու­ցած է ­Յոյն Ուղ­ղա­փառ ե­կե­ղեց­ւոյ եւ ընդ­հան­րա­պէս քրիս­տո­նեայ աշ­խար­հին։ Ն­կա­տի ու­նե­նա­լով թէ...

Ապրիլ 24ը՝ Քսանթիի մէջ (նկարներ)

Կի­րա­կի՝ 23 Ապ­րի­լի ա­ռա­ւօ­տեան, Ք­սան­թիի «Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης» սրա­հէն ներս, տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 102րդ տա­րե­լի­ցի քա­ղա­քա­կան ձեռ­նար­կը։ Ներ­կայ գտնո­ւե­ցան քա­ղա­քի յոյն ե­կե­ղեց­ւոյ...

­Հին «­Զա­ւա­րեան» վար­ժա­րա­նի յի­շա­տակ­նե­րէն

ԿԱՐՕ ԱՒԱԳԵԱՆ ­Հա­մաշ­խար­հա­յին Բ. ­Պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քին եւ լման գի­շե­րո­ւան ռմբա­կո­ծու­մէ մը ետք, երբ օ­րը լուս­ցաւ, ­Լի­բազ­մա­յի հա­յա­հոծ փոք­րիկ գա­ղու­թը փլա­տակ­նե­րու տակ յայտ­նո­ւե­ցաւ: Այ­նու­հե­տեւ՝ զի­նո­ւո­րա­կան ինք­նա­շարժ­նե­րու...

Աստուծածնայ տօնախմբութիւն Քսանթիի մէջ

Ի՜նչ գե­ղե­ցիկ ե­կե­ղե­ցա­կան ա­ւան­դու­թիւն է դար­ձած, ա­մէն տա­րի երբ Օ­գոս­տոս ա­մի­սը հաս­նի «Աս­տո­ւա­ծած­նայ ա­մի­սը» այդ ամ­սո­ւան ըն­թաց­քին, ե­կե­ղեց­ւոյ սպա­սա­ւոր­նե­րը տար­բեր եւ ան­բա­ցատ­րե­լի ու­րա­խու­թեամբ կը...
- Advertisement -