«­Խոր­հուրդ խո­րին»

«Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» Ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ ­Մայր ե­կե­ղե­ցին, տաս­նեակ մը եւ ա­ւե­լի հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րու ներ­կա­յու­թեան, ո­րոնք բա­րե­պաշ­տա­կան սո­վո­րու­թեան, ան­սա­սան հա­ւատ­քի, աս­տո­ւա­ծա­վախ...

Հ.Կ.Խաչի ազգային վարժարաններու աշակերտներու յաջողութիւնները

Հ.Կ.­Խա­չի «­Ճէ­նա­զեան» միջ­նա­կարգ ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նը, որ­պէս «­Փի­թա­ղո­րաս» թո­ւա­բա­նու­թեան մրցու­մի քննա­կան կեդ­րոն՝ կազ­մա­կեր­պեց «­Յու­նա­կան թո­ւա­բա­նու­թեան ըն­կե­րու­թեան» ա­ռա­ջադ­րած մրցու­մը, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ 9 ­Փետ­րո­ւար 2019ին, վար­ժա­րա­նի...

Շնորհաւոր Վերամուտ

«­Միայն մէկ գիր, մես­րո­պեան գիր եւ մենք դար­ձանք լոյ­սի եր­կիր» Գէորգ Է­մին Այ­սօր, ­Յու­նաս­տա­նի մէջ մաս­նա­ւո­րա­բար եւ տա­րո­ւան այս ե­ղա­նա­կին աշ­խար­հի բո­լոր եր­կիր­նե­րուն մէջ ընդ­հան­րա­պէս, դպրոց­նե­րը...

Յունաստանի ընտրութիւններուն առիթով

Այս ­Կի­րա­կի՝ 26 ­Մա­յիս 2019ին, ­Յու­նաս­տա­նի տա­րած­քին կազ­մա­կեր­պո­ւող մար­զա­յին-քա­ղա­քա­պե­տա­կան եւ Եւ­րո­պա­կան ­Խորհր­դա­րա­նի զոյգ ընտ­րու­թիւն­նե­րուն ա­ռի­թով, բո­լոր յոյն քա­ղա­քա­ցի­նե­րը կո­չո­ւած են քուէա­տուփ ա­ռաջ­նոր­դո­ւե­լու, ի­րենց քա­ղա­քա­ցիա­կան...

«ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 2018»

­Յու­նաս­տա­նի մօտ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան դես­պա­նու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեան տակ եւ ­Հա­յաս­տա­նի զբօ­սաշր­ջու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան եւ «­Յու­նա­հայ ա­ռեւ­տու­րի եւ ար­դիւ­նա­բե­րու­թեան ­Պա­լատ»ի գոր­ծակ­ցու­թեամբ, ­Հա­յաս­տան ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով պի­տի մաս­նակ­ցի...

«­Հա­մազ­գա­յին»ը Ար­ցա­խի կող­քին

­Նե­ցուկ կանգ­նե­լով հա­յոց բա­նա­կին, միա­նա­լով ազ­գա­յին կո­չին՝ «­Հա­մազ­գա­յին»ի Ատ­տի­կէի «­Սօս-­Վա­նի» վար­չու­թիւ­նը, ­Միու­թեան Շրջ. վար­չու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ, կազ­մա­կեր­պեց դրա­մա­հա­ւաք՝ զե­տե­ղե­լով իր կրպա­կը ­Նէա Զ­միռ­նիի բազ­մա­մարդ կեդ­րո­նա­կան...

Հ.Կ.Խաչի «Զաւարեան» ազգային վարժարանի «Հայաստան Ուշագլեան» մանկապարտէզի տեղեկագիր

Իւ­րա­քան­չիւ­րիս կեան­քին ա­մե­նա­պայ­ծառ եւ ան­մո­ռա­նա­լի յի­շո­ղու­թիւն­նե­րը կա­պո­ւած են ման­կու­թեան եւ յատ­կա­պէս մեր ման­կա­պար­տէ­զին հետ, հոն ուր կը դրուին հա­սուն կեան­քի մուտք գոր­ծե­լու անհ­րա­ժեշտ հիմ­քե­րը:...

Բուն Բարեկենդանի տօնահանդէս

Կի­րա­կի՝ 11 Փետ­րո­ւար 2018ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5:30ին, «Ս. Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ սրա­հէն ներս ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով տե­ղի ու­նե­ցաւ Բուն Բա­րի­կեն­դա­նի տօ­նա­հան­դէս: Բուն Բա­րի­կեն­դա­նը, որ­պէս ե­կե­ղե­ցա­կան օ­րա­ցոյ­ցի...

Գաթայի կտրումը Գոմոթինիի մէջ

­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չի ­Գո­մո­թի­նիի «Է­րե­բու­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը, ­Կի­րա­կի 4 ­Փետ­րո­ւար 2018-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6:30ին, կազ­մա­կեր­պեց տա­րե­կան ­գա­թա­յի կտրու­մը ազ­գա­յին սրա­հէն ներս։ ­Ներ­կայ էին հո­գե­ւոր...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ա­թէն­քի մաս­նա­ճիւ­ղին գա­թա­յի կտրու­մը

Ինչ­պէս ա­մէն տա­րի, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ա­թէն­քի մաս­նա­ճիւ­ղը կազ­մա­կեր­պեց ա­ւան­դա­կան գա­թա­յի կտրու­մը, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ Եր­կու­շաբ­թի՝ 28 ­Յու­նո­ւա­րին, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հէն ներս: ­Բեր­նէ-բե­րան լե­ցուն...
- Advertisement -