«Չարշըլը Արթին Աղա»

Չ­ցամ­քող հիւ­մո­րով 1906ին մեր մե­ծա­գոյն եր­գի­ծա­բան-թա­տե­րա­գիր­նե­րէն Ե­րո­ւանդ Օ­տեա­նի (1869-1926) եւ «պան­դուխ­տի կեան­քը» հա­րա­զա­տօ­րէն նկա­րագ­րող գրա­գէտ ­Մել­քոն ­Կիւր­ճեա­նի-Հ­րանդ (1859-1915) կող­մէ գրո­ւած այս թատ­րեր­գու­թիւն-օ­փե­րէ­թը, փաս­տօ­րէն, եր­գի­ծա­կան...

Յունական լրատուադաշտի լայն արձագանգը՝

Ա­մե­րի­կա­յի ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու ­Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու ­Տան կող­մէ ­Հա­յոց ­ցե­ղաս­պա­նու­թեան բա­նա­ձե­ւի ըն­դուն­ման լու­րը, անց­նող մի քա­նի օ­րո­ւան ըն­թաց­քին, գլխա­ւոր նիւթ դար­ձաւ յու­նա­կան լրա­տո­ւա­դաշ­տին մօտ, ո­ղո­ղե­լով թեր­թե­րուն...

Արեւելեան Մակեդոնիոյ եւ Թրակիոյ միօրեայ վարժարաններու 20ամեակը (Նկարներ)

Ա­րե­ւե­լեան ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ հա­յե­ցի դաս­տիա­րա­կու­թեան յանձ­նա­խում­բի եւ ու­սուց­չու­հի­նե­րու ա­միս­նե­րու ջան­քե­րէն ետք հա­սաւ տօ­նա­կա­տա­րու­թեան օ­րը՝ ­Հիւ­սի­սա­յին ­Յու­նաս­տա­նի հինգ գա­ղութ­նե­րու պատ­կա­նող միօ­րեայ վար­ժա­րան­նե­րուն: ­Հան­դի­սու­թիւ­նը տե­ղի ու­նե­ցաւ...

Հ.Կ. Խաչը կը զօրակցի լիբանանահայութեան

Ծա­նօթ է ար­դէն, թէ ­Լի­բա­նա­նի տնտե­սա­կան տագ­նապն ու քա­ղա­քա­կան ան­կա­յուն ի­րա­վի­ճա­կը մե­ծա­պէս ազ­դե­ցին ­Լի­բա­նա­նա­հա­յու­թեան բնա­կա­նոն կեան­քին վրայ: Այս հար­ցով, ­Հայ Օգ­նու­թեան ­Միու­թեան ­Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թիւ­նը...

«Համազգային»ի միօրեայ պտոյտը

«­Հա­մազ­գա­յին»ի Ա­տի­կէի «­Սօս-­Վա­նի» վար­չու­թեան ­Կի­րա­կի՝ 12 ­Մա­յի­սին կազ­մա­կեր­պո­ւած միօ­րեայ պտոյ­տը նոր էջ մը կը բա­նայ միու­թեան գոր­ծու­նէու­թեան դաշ­տին մէջ՝ տրո­ւած ըլ­լա­լով, որ միու­թիւ­նը սո­վոր...

«Ա­զատ Օր»ի նո­րո­գո­ւած կայ­քէ­ջ

­Մեր թեր­թի հա­մա­ցան­ցա­յին է­ջի (www.azator.gr) այ­ցե­լու­նե­րը,1 ­Յու­նո­ւար 2017էն սկսեալ, ար­դէն վար­ժո­ւած են տես­նե­լու նո­րո­գո­ւած մեր կայ­քէ­ջին մէջ հրա­տա­րա­կո­ւած նիւ­թե­րը։ Ա՛յն, որ մեր այ­ցե­լու­նե­րուն հա­մար...

Արեւելեան Մակեդոնիոյ եւ Թրակիոյ շրջանը տօնեց Հայաստանի անկախութեան 100ամեակը

­Ձեռ­նար­կը տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Շա­բաթ՝ 9 ­Յու­նի­սին, ­Գո­մո­թի­նիի ազ­գա­պատ­կան սրա­հէն ներս, Հ. Յ. Դ. ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի եւ Ա­րե­ւե­լեան ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ ­Միջ-­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ: ­Ներ­կայ...

Աշխատանգային հանդիպումը

­Կի­րա­կի՝ 4 ­Փետ­րո­ւար 2018ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 13:00ին, թե­մի բա­րե­ջան ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան այ­ցե­լեց ­Նէոս ­Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի Ս. ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղե­ցի, ա­ռա­ջին աշ­խա­տան­քա­յին հան­դի­պում մը ու­նե­նա­լու...

­Գա­թա­յի կտրում՝ ­Գա­ւա­լա

­Կի­րա­կի՝ 29 ­Յու­նո­ւար 2017ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Գա­ւա­լա­յի Ս. ­Խաչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հեր­թա­կան ­Պա­տա­րագ եւ, միա­ժա­մա­նակ, կա­տա­րո­ւե­ցաւ Ս. Ծ­նուն­դի տօ­նը։ ­Պա­տա­րա­գեց շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ...

Հանդիպում Ատտիկէի նորընտիր մարզպետ Եորղոս Փաթուլիսի հետ

Ա­տտի­կէի մարզ­պե­տու­թեան կեդ­րո­նա­տե­ղիի գրա­սե­նեա­կէն ներս, կա­յա­ցաւ Յու­նա­հա­յոց թե­մա­կալ ա­ռաջ­նորդ Գե­ղամ արք. Խա­չե­րեա­նի, Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի կեդ­րո­նա­կան կո­մի­տէի ան­դամ ընկ. Հ­ռիփ­սի­մէ Յա­րու­թիւ­նեա­նի, Յու­նա­հա­յոց Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ...
- Advertisement -