Հ.Յ.Դ Յունաստանի Կեդրոնական կոմիտէի մաղթանքները

Նոր ­Տա­րին կը դի­մա­ւո­րենք նո՛ր յոյ­սե­րով եւ նո՛ր մար­տահ­րա­ւէր­նե­րու հան­դէպ՝ զգօն կե­ցո­ւած­քով։ ­Մեր հայ­րե­նի­քին, մեր ազ­գին ու մեր գա­ղու­թին դի­մաց բա­ցո­ւող նո­րա­նոր ե­ռու­զե­րը, մեր...

Ս. Թարգմանչաց տօնը նշուեցաւ Գոքինիոյ Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ մէջ

Ս. ­Թարգ­ման­չաց տօ­նը, հայ գի­րի եւ հայ ե­կե­ղեց­ւոյ նշա­նա­կա­լից տօ­նը ըլ­լա­լու ի­րո­ղու­թեամբ, պատ­շա­ճօ­րէն կը նշո­ւի յատ­կա­պէս հայ­կա­կան վար­ժա­րան­նե­րու ա­շա­կերտ­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ, ո­րու ըն­թաց­քին օ­րո­ւան յա­տուկ...

Ամէնուն գիտցած «գաղտնիք»ը

Մար­դոց կեան­քե­րուն մէջ կա­րե­ւոր ան­կիւ­նա­դարձ­ներ կ­՛ըլ­լան եւ ատ­կէ ետք ո­չինչ նոյ­նը կ­՛ըլ­լայ: Ին­ծի հա­մար կեան­քիս կա­րե­ւո­րա­գոյն ան­կիւ­նա­դար­ձը ե­ղաւ այն պա­հը, երբ մեծ մայ­րիկս իր...

­Մեր բա­ժա­նորդ­նե­րու ու­շադ­րու­թեան

Ն­կա­տի ու­նե­նա­լով պե­տու­թեան կող­մէ կի­րար­կո­ւած ա­ռող­ջա­պա­հա­կան կա­նոն­նե­րու գոր­ծադ­րու­թիւ­նը, ինչ­պէս նաեւ հա­ւա­նա­կան յա­ւե­լեալ սեղ­մում­ներ, ո­րոնք կրնան ի զօ­րու դառ­նալ եւ դժո­ւա­րու­թեան մատ­նել «Ա­զատ...

Ստեփան Թեքիրեան աշխարհի երգերը կը ծանօթացնէ երաժշտասէր հասարակութեան

­Նէա Զ­միռ­նիի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան «­Գա­րուն 2019» ե­րաժշ­տա­գե­ղա­րո­ւես­տա­կան հա­մերգ­նե­րու հան­գոյ­ցի (ցու­ցադ­րու­թիւն, գիր­քի ներ­կա­յա­ցում, դա­սա­խօ­սու­թիւն­ներ, հա­մերգ­ներ, թա­տե­րա­կան ներ­կա­յա­ցում­ներ, շար­ժա­պատ­կեր ե­ւայլն) ծի­րէն ներս, քա­ղա­քա­պետ Ս­թաւ­րօ ­Ծու­լա­քի­սի եւ քա­ղա­քա­պե­տու­թեան...

«Վանտա» գիրքին ներկայացումը՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

­Կի­րա­կի՝ 31 ­Մարտ 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան, Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գէն ան­մի­ջա­պէս ետք, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ «­Հա­մազ­գա­յին» ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան «Ղ. ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան, ե­կե­ղեց­ւոյ կից...

100 պնակ ճաշ ­Խա­ծի­քի­րիա­քիօ հաս­տա­տու­թեան փոք­րիկ պատս­պա­րեալ­նե­րուն

Հայ Կա­պոյտ Խա­չի Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թիւ­նը Կի­րա­կի՝ 20 Մա­յիս 2018ին, Բի­րէա­յի Խա­ծի­քի­րիա­քիօ ման­կանց հո­գա­տա­րու­թեան հաս­տա­տու­թեան պատս­պա­րեալ­նե­րուն հա­մար, կէ­սօ­րո­ւան ճա­շը ա­պա­հո­վեց՝ շնոր­հիւ Daily Fresh ճա­շի մա­տա­կա­րար­մամբ...

Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հայ­րը այ­ցե­լեց ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ­դպրո­ցը

­Շա­բաթ՝ 24 ­Նո­յեմ­բեր 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11էն սկսեալ, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի Ազգ. ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ պրն....

Հ.Մ.Ը.Մ.ի ճատ­րա­կի խում­բը կը մաս­նակ­ցի Ա­տի­կէի խմբա­յին ա­ռաջ­նու­թեան

Ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ի մին­չեւ 12 տա­րե­կան ե­րե­խա­նե­րու ճատ­րա­կի խում­բը կը մաս­նակ­ցի Ա­տի­կէի խմբա­յին ա­ռաջ­նու­թեա­ն (Ομαδικά πρωτάθλημα Αττικής): Զո­ւի­ցե­րիա­կան հա­մա­կար­գով (Ελβετικό σύστημα) ըն­թա­ցող մրցա­շա­րքը՝...
- Advertisement -