Պոլսոյ տիեզերական Պատրիարքի Թեսաղոնիկէ այցելութեան ծիրէն ներս

­Պոլ­սոյ տիե­զե­րա­կան ­Պատ­րիարք ­Վար­թո­լո­մէո­սի պաշ­տօ­նա­կան ներ­կա­յու­թեան ա­ռի­թով ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ, կազ­մա­կեր­պո­ւե­ցան շարք մը ե­լոյթ­ներ, ո­րոնց հրա­ւի­րո­ւե­ցան ներ­կայ ըլլ­լա­լու նաեւ շրջա­նի հայ հա­մայն­քի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ։ ­Նա­հան­գա­պե­տա­րա­նի նոր շէն­քի...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Աթէնքի մասնաճիւղ

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ա­թէն­քի մաս­նա­ճիւ­ղի գա­թա­յի կտրու­մի հա­ւա­քոյ­թը տե­ղի ու­նե­ցաւ Եր­կու­շաբ­թի՝ 6 ­Փետ­րո­ւար 2017ին։ ­Հա­ւա­քոյ­թին ներ­կայ էին Հ.Մ.Ը.Մ.ի մար­զիկ­նե­րը, ան­դամ­նե­րը եւ բա­րե­կամ­նե­րը։ ­Ներ­կայ էին նաեւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շր­ջա­նա­յին...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Հայ Դատի Յանձնախումբի հանդիպում տիկին Մարիա Քոլիա Ցարուխասի հետ

­Յու­նաս­տա­նի ազ­գա­յին ­պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թե­նէն ներս, ­Հինգ­շաբ­թի՝ 29 ­Նո­յեմ­բեր 2018ին, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բը ներ­կա­յաց­նող ե­ռան­դամ պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն մը հան­դի­պում ու­նե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի ազ­գա­յին ­պաշտ­պա­նու­թեան փոխ...

Երեսփոխանուհի Օլղա Քէֆալողիանի այցելեց Առաջնորդ Սրբազանին

­Հինգ­շաբ­թի՝ 25 ­Յու­նո­ւար 2018ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 2։00ին, հա­մայն ­Յու­նաս­տա­նի «­Նէա ­Տի­մոք­րա­թիա» կու­սակ­ցու­թեան ե­րես­փո­խա­նու­հի Օլ­ղա ­Քէ­Ֆա­լո­ղիա­նի այ­ցե­լու­թիւն տո­ւաւ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նին՝...

Յունաստանի պետական համալսարաններու մէջ յաջողած հայ ուսանողներ

Աբէլեան Մարիամ.- ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ադամեան Քրիստին.- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Անսբիկեան Սեդրակ.- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Ասլանեան Միլէնա.-ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΘΝΙΚΟ...

­Տօ­նա­կան «աշ­խա­տա­նոց»

Ա­բի­կեան Ա­նի ­Տօ­նա­կան օ­րե­րու ա­ռի­թով ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան եւ տպա­ւո­րիչ ներ­կա­յա­ցում մը տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Հինգ­շաբ­թի՝ 21 ­Դեկ­տեմ­բեր 2017ին, Հ.Կ.­Խա­չի « ­Զա­ւա­րեան» վար­ժա­րա­նի ման­կա­պար­տէ­զին մէջ, ուր ներ­կայ էին...

«Ազատ Օր»ի 2020ի օրացոյցի նկարահան՝ Տիմիթրա Սթասինոփուլու

Հ­րա­պա­րա­կի վրայ է ար­դէն «Ա­զատ Օր»ի 2020ի օ­րա­ցոյ­ցը, ո­րուն մէջ տեղ գտած բա­ցա­ռիկ լու­սանկար­նե­րը սի­րա­յօ­ժար տրա­մադ­րո­ւած են նկա­րա­հան ­Տի­միթ­րա Ս­թա­սի­նո­փու­լո­ւի կող­մէ։ Ան ե­ղաւ ա­ռա­ջին...

«Սուրբ Յակոբ» եկեղեցւոյ տօնակատարութիւնը

­Գո­քի­նիոյ «­Սուրբ ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուրդն ու ­Տիկ­նանց ­Մար­մի­նը կը հա­ղոր­դեն, որ ­Կի­րա­կի՝ 17 ­Դեկ­տեմ­բե­րի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 9ին տե­ղի ու­նե­ցաւ ժա­մեր­գու­թիւն, ա­պա՝ ժա­մը 10ին...

«ԱՐԵՒԻԿ» գրատան ձեռնարկ

«­Մես­րոպ, հայ դա­րե­րու դի­մաց կե­ցող, դուն ա­դա­ման­դեայ ա­պա­ռաժ...» ­Սիա­ման­թօ ­Շա­բաթ՝ 1 ­Դեկ­տեմ­բեր 2018ի ե­րե­կոն տար­բեր ե­րե­կոյ մըն էր հայ ա­ւե­տա­րա­նա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ հա­մար. ե­րե­կոյ մը՝ նո­ւի­րո­ւած մեր լե­զո­ւին,...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի մարզական եւ սկաուտական մասնաճիւղերու 2019-2020ի գործունէութիւնը

ԳՈՔԻՆԻԱ ­Վո­լէյ ­Պո­լի ա­կա­դե­միա ՏՂԱՆԵՐ Mini (7-10 տա­րե­կան) ­Պա­տա­նի­ներ (14 տա­րե­կա­նէն վար) ­Պա­տա­նի­ներ (17 տա­րե­կա­նէն վար) ­Պա­տա­նի­ներ (18 տա­րե­կա­նէն վար) Ե­րի­տա­սարդ­ներ (20 տա­րե­կա­նէն վար) ԱՂՋԻԿՆԵՐ Mini (7-10 տա­րե­կան) ­Պա­տա­նի­ներ (16 տա­րե­կա­նէն վար) ­Պա­տա­նի­ներ (18 տա­րե­կա­նէն...
- Advertisement -