Հ. Կ. Խաչի մասնաճիւղին պտոյտը

Հ. Կ. ­Խա­չի ­Ֆա­լի­րո­յի «­Նա­յի­րի» մաս­նա­ճիւ­ղի ­Վար­չու­թեան գար­նա­նա­յին եր­կօ­րեայ պտոյ­տը - դէ­պի Թ­րի­զո­նիա կղզին եւ ­Նաֆ­փաք­թոս - տե­ղի ու­նե­ցաւ 30-31 ­Մա­յիս 2017ին։ ­Գե­ղե­ցիկ ա­ռա­ւօտ մը...

Թեսաղոնիկէի Հ.Մ.Ը.Մ.ը շնորհաւորանքի այցելութիւն տուաւ գաղութի ծխականներուն

Շաբաթ՝ 16 Դեկտեմբեր 2017ի երեկոյեան, Թեսաղոնիկէի Հ.Մ.Ը.Մ.ը Նոր Տարուան եւ Ս. Ծննդեան ուրախ տօներուն առիթով այցելութիւն տուաւ գաղութի ծխականներու տուները՝ յառաջիկայ 2018 տարուան համար...

­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան եւ յու­նա­հա­յոց Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը պաշ­տօ­նա­պէս այ­ցե­լե­ցին ­Յու­նաս­տա­նի մօտ...

Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի դի­ւա­նը հա­ղոր­դագ­րու­թեամբ մը կը տե­ղե­կաց­նէ, որ Ուր­բաթ՝ 8 ­Սեպ­տեմ­բեր 2017ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց նո­րըն­տիր Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան պաշ­տօ­նա­կան ա­ռա­ջին...

­Կո­ղո­վագն­դա­կի իւ­րա­յա­տուկ մրցում մը ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ

Անց­նող շա­բա­թա­վեր­ջին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի քա­ղա­քը ժա­մա­նե­ցին ­Հա­յաս­տա­նի սայ­լա­կա­ւոր­նե­րու կո­ղո­վագն­դա­կի ֆե­տե­րա­սիո­նի մար­զիկ­նե­րը, ո­րոնք մաս­նակ­ցե­ցան մրցում­նե­րու շար­քի մը։ ­Հայ ե­րի­տա­սարդ մար­զիկ­նե­րու խում­բը, որ բաղ­կա­ցած է պա­տե­րազ­մի կամ դժբախտ...

Պա­տա­նե­կան ­Միու­թիւն

Այս տա­րի դար­ձեալ, ­Նոր ­Տա­րո­ւան ծա­գու­մին ա­ռի­թով, ­Շա­բաթ՝ 14 ­Յու­նո­ւար 2017ին ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Պա­տա­նե­կան ­Միու­թեան գա­թա­յի կտրու­մի հա­ւա­քոյ­թը։ Շր­ջա­նի...

Հ.Մ.Ը.Մ. կը պատուէ յոյն մարզիչը

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 15 ­Մա­յի­սի 2019ին, Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Յու­նաս­տա­նի Շրջ. ­Վար­չու­թիւ­նը յու­շա­նո­ւէ­րով մը պա­տո­ւեց ­Յու­նաս­տա­նի «Օ­լիմ­պիա­քոս» կո­ղո­վագն­դա­կի աղջ­կանց խում­բի մար­զիչ Է­լե­նի ­Քա­փո­յա­նին, որ ան­ցեալ տա­րեշր­ջա­նի ըն­թաց­քին ստանձ­նած...

ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ՊԱՏԳԱՄ

«Ան­բա­ւե­լին երկ­նի եւ երկ­րի ի խան­ձա­րուրս պա­տե­ցաւ, ոչ մեկ­նե­լով ի ­Հօ­րէ ի սուրբ այ­րին բազ­մե­ցաւ» ­Հայ ե­կե­ղեց­ւոյ սրբա­զան շա­րա­կա­նագ­րին աս­տուա­ծաշն­չա­կան հիմ­քով, աս­տո­ւա­ծա­բա­նա­կան խոր­քով, բա­նաս­տեղ­ծա­կան ո­ճով եւ ե­րաժշ­տա­կան...

Տեղեկագիր Հ.Կ.Խաչի «Ա. եւ Ժ. Ճէնազեան» միջնակարգ ազգային վարժարանի 2018-2019 տարեշրջանի

Ան­մա­հու­թեան ձգտու­մը դա­րեր շա­րու­նակ զբա­ղե­ցու­ցած է ու պի­տի շա­րու­նա­կէ զբա­ղեց­նել մարդ­կու­թեան: Այ­նո­ւա­մե­նայ­նիւ, ժա­մա­նա­կը իր թա­գա­ւո­րու­թեան ամ­րա­մուր թե­ւե­րը պար­զած կը սլա­նայ՝ ինք­նավստահ ու ան­տար­բեր. Իր ո­լորտ­նե­րուն...

Առաջնորդ Սրբազան հօր եօթնօրեայ այցելութիւնը Թրակիա

Ուր­բաթ` 20 ­Սեպ­տեմ­բեր 2019ի ե­րե­կո­յեան ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեան Ա­թէն­քէն եօթ­նօ­րեայ այ­ցե­լու­թեամբ մը ժա­մա­նեց Թ­րա­կիա։ Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սոյ օ­դա­կա­յա­նը ան դի­մա­ւո­րո­ւե­ցաւ Ար­տա­ւազդ վրդ....

Թե­սա­ղո­նի­կէի դպրո­ցը կտրե­ց ­Նոր ­Տա­րո­ւան գա­թան

­Շա­բաթ՝ 19 ­Յու­նո­ւար 2019ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 12ին, Հ.Գ.­Խա­չի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թիւ­նը վա­յե­լող ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան» շա­բա­թօ­րեայ դպրո­ցի տնօ­րէ­նու­թիւնն ու ու­սուց­չա­կան կազ­մը ի­րենց...
- Advertisement -