­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­մազ­գա­յի­նի 24րդ ­Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան ժո­ղո­վը

­Հա­մազ­գա­յին ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան ­Յու­նաս­տա­նի 24րդ ­Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան ժո­ղո­վը տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Կի­րա­կի 26 ­Սեպ­տեմ­բեր 2021ին, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նէն ներս, ներ­կա­յու­թեամբ Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան ան­դամ­նե­րու,...

Արցախեան պատերազմի առաջին տարելիցին առիթով (Նկարներ)

­Բո­ղո­քի ցոյց Ա­թէն­քի ատր­պէյ­ճա­նա­կան դես­պա­նա­տան առ­ջեւ ­Հա­ւաք ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ե­կե­ղեց­ւոյ առ­ջեւ 27 ­Սեպ­տեմ­բեր 2020-ի Ատր­պէյ­ճա­նի եւ ­Թուր­քիոյ կող­մէ Ար­ցա­խի վրայ սան­ձա­զեր­ծո­ւած պա­տե­րազ­մի ա­ռա­ջին տա­րե­լի­ցին, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան...

Յունաստանի համալսարաններու մուտքի՝ հայորդիներու յաջողութիւններ (Գ. մաս)

Ստորեւ կը ներկայացնենք 2021-22 ուսումնական տարուան պետական համալսարաններուն մէջ մուտք գործած հայորդիներու յաջողութիւնները Ար­թի­նեան Ա­րա, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Αθηνών ­Մար­գա­րեան ­Խա­չիկ, Ναυτιλιακές Σπουδές, Πανεπιστήμιο Πειραιά ­Նի­քո­լո­փու­լոս...

Հ. Կ. ­Խա­չի ազ­գա­յին վար­ժա­րան­նե­րու վե­րա­մուտ

Հ. Կ. ­Խա­չի ազ­գա­յին վար­ժա­րան­նե­րու վե­րա­մուտ Կրթութեան փոխ նախարարը ներկայ եղաւ բացման արարողութեան Ինչ­պէս հա­ղոր­դած էինք, Եր­կու­շաբ­թի՝ 13 ­Սեպ­տեմ­բեր 2021-ին, ­Յու­նաս­տա­նի ամ­բողջ տա­րած­քին վար­ժա­րան­նե­րու վե­րա­մու­տի զան­գը...

Խաչվերացի տօնը Գոքինիոյ մէջ — Կէլիպոլի սուրբ սպասներ վերադարձան եկեղեցի

­Կի­րա­կի՝ 12 ­Սեպ­տեմ­բեր 2021-ին, փա­ռա­ւոր կեր­պով տօ­նա­կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­Վե­րաց­ման Ս. ­Խա­չի տա­ղա­ւար տօ­նը։ ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ Ս. պա­տա­րա­գին նա­խա­գա­հեց ու քա­րո­զեց, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց ­Թե­մի...

­Վե­րա­կանգ­նենք հայ դպրո­ցին ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւ­նը

«­Միայն մէկ գիր, ­Մես­րո­պեան գիր, եւ մենք դար­ձանք լոյ­սի եր­կիր» ­Գէորգ Է­մին ­Հա­յոց Ազ­գի ինք­նու­թեան, մշա­կու­թա­յին ինք­նու­րոյ­նու­թեան հիմ­նա­քա­րը հան­դի­սա­ցող ­Մես­րո­պեան հան­ճա­րի Այբ ու ­Բէ­նի գիւ­տով սկիզբ ա­ռած...

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի միջ­փա­ղան­գա­յին բա­նա­կու­մը

Ինչ­պէս ար­դէն յայ­տա­րա­րո­ւած էր «Ա­զատ Օր» օ­րա­թեր­թի եւ հա­մա­ցան­ցի մի­ջո­ցով, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի սկաու­տա­կան միջ­մաս­նա­ճիւ­ղա­յին բա­նա­կու­մը, որ պի­տի մեկ­նար­կէր Ա­յիոս Անտ­րեա­սի սկաու­տա­կան բա­նա­կա­վայ­րէն ներս՝ 9էն-13 Օ­գոս­տոս...

Յունաստանի համալսարաններու մուտքի՝ հայորդիներու յաջողութիւններ (Բ. մաս)

Ս­տո­րեւ կը ներ­կա­յաց­նենք 2021-22 ու­սում­նա­կան տա­րո­ւան պե­տա­կան հա­մալ­սա­րան­նե­րուն մէջ մուտք գոր­ծած հա­յոր­դի­նե­րու յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րը Հաճիքէօսէյեան Ռոպերթ, Χημικών Μηχανικών - Πολυτεχνείο Πάτρας ­Հի­թեան Ար­տե­միս, Τμήμα Οινολογίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής...

Հ.ՅԴ. Յունաստանի Հայ դատի յանձնախումբի շնորհաւորական նամակը Արցախի Հայ դատի գրասենեակի...

Ուղ­ղո­ւած՝ Հ.Յ.Դ. Ար­ցա­խի ­Հայ ­դա­տի գրա­սե­նեա­կին ­Սի­րե­լի՛ ըն­կեր­ներ, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­դա­տի յանձ­նա­խում­բը, կ’ող­ջու­նէ Հ.Յ.Դ. Ար­ցա­խի ­Հայ դա­տի գրա­սե­նեա­կի բաց­ման կա­րե­ւոր նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը, մաղ­թե­լով յա­ջո­ղու­թիւն իր ազ­գա­նո­ւէր ա­ռա­քե­լու­թեան...
- Advertisement -