Յունահայութեան կատարած աշխատանքները ներկայացուեցան հայրենի լրատուական միջոցներուն կողմէ

Ան­ցեալ շաբ­թո­ւան ըն­թաց­քին, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդր. կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. ­Սեր­գօ ­Գու­յում­ճեան եր­կու հար­ցազ­րոյց տո­ւաւ «Եր­կիրն այ­սօր» հա­ղոր­դա­շա­րին եւ Ար­ցա­խի պե­տա­կան ձայ­նաս­փիւ­ռին, ներ­կա­յաց­նե­լով յու­նա­հա­յու­թեան կող­մէ...

Հ. Կ. Խաչը Ար­ցա­խի կող­քին

­Յա­ջո­ղու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Կ.Խաչի ­Ֆիք­սի «­Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պած ճա­շի վա­ճառ­քը, ­Կի­րա­կի՝ 1 ­Նո­յեմ­բե­րին, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բին մէջ։ Այս օ­րե­րուն, բո­լո­րիս պարտ­քը եւ կամքն...

Ալեքսանտրուպոլսոյ եւ Քինուրիայի բանաձեւերը ի նպաստ Արցախին

Յու­նաս­տա­նի տա­րած­քին գոր­ծող քա­ղա­քա­պե­տու­թիւն­նե­րը կը շա­րու­նա­կեն ի­րենց զօ­րակ­ցա­կան բա­նա­ձե­ւե­րով կանգ­նիլ Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դի ու հա­յոց բա­նա­կի կող­քին, որ ա­ւե­լի քան ա­միս մը խի­զա­խօ­րէն կը դի­մադ­րէ...

Յունահայութեան մասնակցութիւնը համահայկական հիմնահարցերուն

Յու­նա­հայ մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն կը յայտ­նենք, թէ 4 Օ­գոս­տոս 2020-ին ­Պէյ­րու­թի նա­ւա­հան­գիս­տի ա­հե­ղա­կոր­ծան պայ­թու­մի հե­տե­ւան­քով լի­բա­նա­նա­հա­յու­թեան վե­րա­կանգ­ման հա­մար, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կո­սի նա­խա­ձեռ­նած հա­մա­հայ­կա­կան օ­ժան­դա­կու­թեան...

Բողոքի լուռ հաւաք եւ ինքնաշարժներով երթ

­Կի­րա­կի՝ 25 ­Հոկ­տեմ­բեր 2020-ի յետ­մի­ջօ­րէին, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հ.Յ.Դ. Ե­րիտ. ­Միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. ­Թեհ­լի­րեան» խում­բին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս­պի­տակ Աշ­տա­րա­կի»ն­ առ­ջեւ տե­ղի ու­նե­ցաւ բո­ղո­քի լուռ հա­ւաք, ուր ե­րի­տա­սարդ-ե­րի­տա­սար­դու­հի­ներ,...

Բողոքի հաւաք Եւրոպական Միութեան Աթէնքի գրասենեակներուն առջեւ (նկարներ)

Բողոքի հաւաք Եւրոպական Միութեան Աթէնքի գրասենեակներուն առջեւ «Եւ­րո­պա­կան եր­կիր­նե­րը պար­տին կա­սեց­նել զի­նամ­թեր­քի վա­ճառ­քը ­Թուր­քիոյ» Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան Ա­թէն­քի գրա­սե­նեակ­նե­րուն առ­ջեւ ե­րէկ ­Հինգ­շաբ­թի 29 ­Հոկ­տեմ­բեր 2020ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5ին,...

Փիրէայի եւ Վուլայի քաղաքապետութիւնները, ինչպէս նաեւ Յունաստանի եգիպտական համայնքը կը կանգնին...

­Մեծ թա­փով կը շա­րու­նա­կո­ւին Յու­նաս­տա­նի զա­նա­զան քա­ղա­քա­պե­տու­թիւն­նե­րու կող­մէ, յատ­կա­պէս ա­նոնց­մէ ուր հա­յա­շատ կեդ­րոն­ներ գո­յու­թիւն ու­նին, ի­րենց ան­վե­րա­պահ զօ­րակ­ցու­թիւ­նը յայտ­նել Ար­ցա­խի մարտն­չող ժո­ղո­վուր­դին եւ դա­տա­պար­տել...

Քորիտալոսի քաղաքապետը յարգանքի տուրք մատուցեց Արցախի հայութեան

Չո­րեք­շաբ­թի՝ 28 ­Հոկ­տեմ­բե­րի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Յու­նաս­տա­նի ազ­գա­յին տօ­նին ա­ռի­թով, ­Քո­րի­տա­լո­սի քա­ղա­քա­պետ ­Նի­քոս Խ­րու­սա­լաս յար­գան­քի տուրք մա­տու­ցեց «Ա­յիոս Եոր­ղիոս» հրա­պա­րա­կի վրայ կանգ­նած հայ­կա­կան խաչ­քա­րին առ­ջեւ։ ­Մաս­նակ­ցու­թիւն...

«­Հա­մազ­գա­յին»ը Ար­ցա­խի կող­քին

­Նե­ցուկ կանգ­նե­լով հա­յոց բա­նա­կին, միա­նա­լով ազ­գա­յին կո­չին՝ «­Հա­մազ­գա­յին»ի Ատ­տի­կէի «­Սօս-­Վա­նի» վար­չու­թիւ­նը, ­Միու­թեան Շրջ. վար­չու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ, կազ­մա­կեր­պեց դրա­մա­հա­ւաք՝ զե­տե­ղե­լով իր կրպա­կը ­Նէա Զ­միռ­նիի բազ­մա­մարդ կեդ­րո­նա­կան...

Հ.Կ.­Խա­չի «Լ. Եւ Ս. ­­Յա­կո­բեան» ազ­գա­յին ­վար­ժա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րը Ար­ցա­խի զի­նո­ւո­րի կող­քին

Ար­ցա­խեան գո­յա­մար­տի այս օ­րե­րուն, հա­մայն հա­յու­թի­ւը մէկ մար­դու նման ոտ­քի կանգ­նած կը պայ­քա­րի իր անժխ­տե­լի մարդ­կա­յին եւ ազ­գա­յին ի­րա­ւունք­նե­րու պաշտ­պան­ու­թեան ի խնդիր: Այս ա­ռու­մով,...
- Advertisement -