ԶՕՐԱԿՑԻՆՔ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՄԵՐ ՀԱՅՐԵՆԱԿԻՑՆԵՐՈՒՆ

Պէյ­րու­թը ցնցած ա­հա­ւոր պայ­թու­մը, իր ա­ւե­րիչ հե­տե­ւանք­նե­րով, ծանր վնաս­նե­րու են­թար­կած է նաեւ հա­յա­հոծ շրջան­նե­րը՝ խլե­լով մարդ­կա­յին կեան­քեր ու յա­ռա­ջացնե­լով բազ­մա­թիւ վի­րա­ւոր­ներ: ­Մեծ վնաս­ներ կրած...

Յայտարարութիւն

Պէյրութի մէջ ցնցիչ պայթումի ահաւոր լուրը ստանալով՝ Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Կեդրոնանան կոմիտէն մեծ անհանգստութեամբ եւ խոր մտահոգութեամբ հետեւեցաւ լուրերու տարափին, կապ հաստատելով Հ.Յ.Դ....

Հրանդ­Վարդանեան` Մարզիկը մարզիչը մարդը

­Քա­նի մը օր ա­ռաջ, հո­ղին յանձ­նե­ցինք ­Գո­քի­նիոյ Հ.Մ.Ը.Մ.ի ոտ­նագն­դա­կի խում­բի մար­զիկ եւ ա­պա մար­զիչ եղբ. Հ­րանդ ­Վար­դա­նեա­նը: Եր­կար տա­րի­ներ, եղբ. Հ­րան­դը տի­րա­կան...

­Վար­դա­վա­ռի տօ­նը

­Հայ ա­ռա­քե­լա­կան ս. ե­կե­ղեց­ւոյ տա­ղա­ւար տօ­նե­րէն՝ մեր ­Տի­րոջ ­Յի­սուս Ք­րիս­տո­սի Այ­լա­կեր­պու­թեան տօ­նին ա­ռի­թով, ­Կի­րա­կի` 19 ­Յու­լիս 2020ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս....

­Մահ` հա­յա­սէր ­Վե­րա ­Նի­քո­լաի­տո­ւի

­Հինգ­շաբ­թի՝ 30 ­Յու­լի­սին, իր աչ­քե­րը փա­կեց ­Նի­քէա­յի նախ­կին քա­ղա­քա­պետ եւ հել­լէն խորհր­դա­րա­նի նախ­կին ե­րես­փո­խան ­Վե­րա ­Նի­քո­լաի­տու, եր­կա­րա­տեւ հի­ւան­դու­թե­նէ յե­տոյ։ Ծ­նած էր 1945ին եւ...

Հ.Յ.Դ. Երիտ. Միութեան կազմակերպութեամբ Թեսաղոնիկէի հայութիւնը իր բողոքի ձայնը բարձրացուց Ատրպէյճանի...

Եր­կու­շաբ­թի՝ 27 ­Յու­լիս 2020ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ, քա­ղա­քի կեդ­րո­նը գտնո­ւող հայ­կա­կան ­Խաչ­քա­րին դի­մաց, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. ­Թեհ­լի­րեան»...

Հոգեհանգիստ-ոգեկոչում Լիզպոնի հինգ տղոց յիշատակին

Լիզ­պո­նի հինգ տղոց ող­ջա­կիզ­ման 37րդ ­տա­րե­լի­ցին առ­թիւ, ­Կի­րա­կի՝ 26 ­Յու­լիս 2020ի ա­ռա­ւօ­տուն, ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի (­Ֆիք­սի) «Ս. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հո­գե­հանգս­տեան...

Տխրունի. Յարութիւն Ժամկոչեան

­Տե­րե­ւա­թա­փը խլեց սի­րե­լի եւ ծա­նօթ հայ­րե­նա­կից մը եւս, եղբ. ­Յա­րու­թիւն ­Ժամ­կո­չեա­նը։ Ան Հ.Մ.Ը.Մ.ի ճամ­բով իր հետ­քը ձգեց ­Գո­քի­նիոյ հայ գա­ղու­թին վրայ, տա­րի­ներ...

Կը զօրակցինք Լիբանանահայութեան

Մօ­տէն հե­տե­ւե­լով ­Լի­բա­նա­նա­հա­յու­թեան ապ­րած ա­հա­ւոր ճգնա­ժա­մին եւ գի­տակ­ցե­լով ­Լի­բա­նա­նի մէջ տի­րող ճնշո­ւած ի­րա­վի­ճա­կին, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէն եւ գա­ղու­թի Ազ­գա­յին ու...

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Թր­քա­կան պե­տու­թեան ո­րո­շու­մը՝ մզկի­թի վե­րա­ծե­լու ­Կոնս­տանդ­նու­պոլ­սոյ «Ա­յիա ­Սո­ֆիա» թան­գա­րան-ե­կե­ղե­ցին ընդվ­զում յա­ռա­ջա­ցու­ցած է ­Յոյն Ուղ­ղա­փառ ե­կե­ղեց­ւոյ եւ ընդ­հան­րա­պէս քրիս­տո­նեայ աշ­խար­հին։ Ն­կա­տի ու­նե­նա­լով թէ...
- Advertisement -