Յունահայութեան՝ Արցախի համար մարդասիրական օգնութեան երկրորդ մասը հասաւ Հայաստան

Ինչ­պէս նա­խա­պէս գրած էինք մեր Ուր­բաթ օ­րուան թի­ւով, Հ.Կ.­Խա­չի եւ Հ.Գ.­Խա­չի կող­մէ նա­խա­ձեռ­նո­ւած Ար­ցա­խին հա­մար մար­դա­սի­րա­կան օգ­նու­թեան երկ­րորդ մա­սը ար­դէն հա­սած է ­Հա­յաս­տան։ ­Շա­բաթ՝ 9...

Վաղը առաւօտ, յունահայութեան կողմէ Արցախի համար օգնութեան երկրորդ մասը կը հասնի...

Շա­բաթ՝ 9 ­Յու­նո­ւա­րի ա­ռա­ւօ­տուն, Է­լեւ­սի­նա­յի ռազ­մա­կան օ­դա­կա­նա­յէն պի­տի ա­ռա­քո­ւի Հ.Կ.­Խա­չի եւ Հ.Գ.­Խա­չի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ՝ Ար­ցա­խին հա­մար հա­ւա­քո­ւած մար­դա­սի­րա­կան օգ­նու­թեան երկ­րորդ բա­ժի­նը։ Ինչ­պէս 12 ­Դեկ­տեմ­բե­րին ռազ­մա­կան...

Հայազգի Խրիսթոս Ղալիլէաս նշանակուեցաւ Թեսաղոնիկէի համերգասրահի տնօրէն

­Թե­սա­ղո­նի­կէի հա­մեր­գաս­րա­հը վեր­ջերս ու­նե­ցաւ նոր գե­ղա­րո­ւես­տա­կան տնօ­րէն։ ­Մի­ջազ­գա­յին համ­բաւ ստա­ցած ջու­թա­կա­հար եւ ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու ­Ճոր­ճիա նա­հան­գի պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի դա­սա­խօս հա­յազ­գի Խ­րիս­թոս ­Ղա­լի­լէաս ար­դէն ստանձ­նեց...

Հ.Յ.Դ. Կեդրոնական կոմիտէի մաղթանքները

­Նոր ­Տա­րին կը դի­մա­ւո­րենք մեր աչ­քե­րուն ու հո­գի­նե­րուն մէջ ու­նե­նա­լով Ար­ցա­խի պա­տե­րազ­մի դառն ի­րա­կա­նու­թեան ցա­ւոտ հե­տե­ւանք­նե­րը։ ­Ծանր ի­րա­վի­ճակ­նե­րու են­թար­կո­ւե­ցաւ մեր ազգն ու հայ­րե­նի­քը, ա­ւե­րիչ...

75-ամեակը եւ հայ հրապարակագրութիւնը ներկայ հանգրուանին

ՄԿՐՏԻՉ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ Ա­զատ Օ­րը 75 տա­րե­կան ե­ղաւ: Երկ­րորդ հա­մաշ­խար­հա­յին պա­տե­րազ­մի վեր­ջին շրջա­նին, գեր­մա­նա­կան գրաւ­ման ու­ժե­րու հե­ռա­նա­լէն շուրջ հինգ ա­միս­ներ ետք, պա­տե­րազ­մի պատ­ճա­ռով հրա­տա­րա­կու­թիւ­նը ընդ­հա­տած ­Յու­նաս­տա­նի...

Նորագոյն ապագային՝ հասնելու տեսլականով…

Մկր­տի­չեան Կ. Եօ­թա­նա­սուն եւ հինգ ա­մեակ «Ա­զատ Օր»ի... Եր­կար ժա­մա­նա­կաշր­ջան մը չէ, հա­ւա­նա­բար պար­ծե­նալ փոր­ձո­ւե­լու հա­մար կամ ալ թե­րեւս ո­մանց հա­մար, ժա­մա­նա­կի ան­հու­նու­թեան մէջ, ան­հե­թեթ նկա­տո­ւի...

«Ազատ Օր»՝ 76ամեակի ելքին…

ՄԻՆՍԱՐ Ան­վի­ճե­լի ու փաս­տո­ւած ի­րա­կա­նու­թիւն է, թէ բո­լոր ժա­մա­նակ­նե­րու ըն­թաց­քին՝ մա­մու­լը, ազ­դե­ցիկ ու հսկայ ուժ մը ե­ղած է, ո­րուն ղե­կա­վա­րո­ղը կրցած է իր գա­ղա­փար­նե­րը, տե­սու­թիւն­նե­րը,...

Դաշնակցութեան խօսքն ու հայելին Յունաստանի մեր օճախին մէջ

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ ­Հայ ­Յե­ղա­փո­խա­կան ­Դաշ­նակ­ցու­թեան մա­մու­լի մեծ ըն­տա­նի­քին մէջ, «Ա­զատ Օր»ը իր իւ­րա­յա­տուկ տեղն ու վաս­տա­կը ու­նի, ո­րով­հե­տեւ 75 տա­րիէ ի վեր, ե­ղած է ­Դաշ­նակ­ցու­թեան...

«Ազատ Օր»ը ՝75 տարեկանէն անդին

ՄԻՀՐԱՆ ՔԻՒՐՏՕՂԼԵԱՆ «Ա­զատ Օ­րը 75 տա­րի­քը բո­լո­րեց: Ան­կաս­կած, այս­քան եր­կա՜ր տա­րի­ներ օ­րի­նա­կե­լի «խեն­դու­թեամբ» մը օ­րա­թերթ պա­հե­լը եւ ա­նոր ան­խա­փան հրա­տա­րա­կու­թիւ­նը ա­պա­հո­վե­լը մե­զի պէս փոք­րա­թիւ հա­յօ­ճա­խի մը...

Ազատ Օրի 75-ամեակ

ՀՌԻՓՍԻՄԷ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ Ե­կէք մտա­ծենք այն չորս տար­բեր շրջան­նե­րուն մա­սին, որ յու­նա­հա­յու­թեան օ­րա­թերթ «Ա­զատ Օր»ը թե­ւա­կո­խեց իր 75ա­մեայ ճա­նա­պար­հին մէջ։ 1923 - 1940. ­Փոքր Ա­սիոյ ա­ղէ­տէն ետք...
- Advertisement -