Ոգեկոչական առցանց ձեռնարկ

Հայոց Ցեղասպանութեան 106-ամեակ Ոգեկոչական առցանց ձեռնարկ Շաբաթ՝ 24 Ապրիլ 2021, ժամը 21։00 Մասնակցութիւն կը բերեն յոյն պետական ներկայացուցիչներ - Յունաստանի խորհրդարանի ու կառավարութեան ներկայացուցիչներ - Ատիկէի, Թեսաղոնիկէի եւ Թրակիոյ մարզպետներ Ողջոյնի...

Հայոց Ցեղասպանութեան 106-ամեակ

Հայոց Ցեղասպանութեան 106-ամեակ Շաբաթ՝ 24 Ապրիլ 2021 Դափնեպսակի զետեղում Սինտաղմայի հրապարակի Անծանօթ Զինուորի յուշադամբանին առջեւ Յունաստանի Հանրապետութեան նախագահ տիկին Քաթերինա Սաքելարոփուլուի կողմէ: Գոհաբանական արարողութիւն եւ դափնեպսակներու զետեղում Շաբաթ՝ 24 Ապրիլ 2021, ժամը...

­­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան 106-ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած Հ.­Կ.­­Խա­չի ա­րիւ­նա­տո­ւու­թեան ար­շա­ւը իր ա­ւար­տին հա­սաւ

Հ.Կ. ­­­Խա­չի ա­րիւ­նա­տո­ւու­թեան Բ. փու­լը տե­ղի ու­նե­ցաւ ե­րէկ, ­­­Կի­րա­կի՝ 4 Ապ­րիլ 2021-ին, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:00էն մին­չեւ կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 14:00, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բին մէջ։ ­­­Հա­կա­ռակ...

­Յայ­տա­րա­րու­թիւն

«­Հա­մազ­գա­յին»ի պա­րա­խում­բի վար­չու­թիւ­նը եր­կար տա­րի­նե­րէ ի վեր իր տա­րազ­նե­րը ա­պա­հով, անվ­նաս եւ խնա­մո­ւած վայ­րի մէջ պա­հե­լու շարք մը խնդիր­ներ դի­մագ­րա­ւած է։ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­պոյտ...

Հա­կա­ռակ պե­տու­թեան կող­մէ ո­րոշ սեղ­մում­նե­րու մեղ­մաց­ման, վա­րա­կում­նե­րու շա­րու­նա­կա­կան բարձր ցու­ցա­նի­շե­րը կը շա­րու­նա­կեն լուրջ մտա­հո­գու­թիւն­ներ ստեղ­ծել։ Ն­կա­տի ու­նե­նա­լով ներ­կայ կա­ցու­թիւ­նը, «Ա­զատ Օր» ո­րո­շեց շաբ­թո­ւան մը...

Յունահայ գաղութի կեանքը թագավարակի օրերուն (Բ. մաս եւ վերջ)

­Յու­նա­հայ գա­ղու­թի ի­րա­կա­նու­թեան մէջ, Հ.Օ.Մ.-ի եր­կու միա­ւոր­նե­րը՝ ­Յու­նաս­տա­նի Հ.Կ.խա­չը եւ ­Մա­կե­դո­նիոյ ու Թ­րա­կիոյ Հ.Գ.­Խա­չը կը հան­դի­սա­նան մեր հա­ւա­քա­կան կեան­քի բաբա­խուն սիր­տը։ Եր­կու միա­ւոր­նե­րու գոր­ծու­նէու­թիւ­նը...

Հայ Կապոյտ Խաչի արիւնատուութեան արշաւի Ա. փուլը՝ Գոքինիոյ մէջ

­Հ.Կ.­­­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թիւ­նը ­Կի­րա­կի՝ 21 ­­­Մարտ 2021-ին, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:00էն մին­չեւ կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 14:00, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նին մէջ ի­րա­գոր­ծեց իր յայ­տա­րա­րած ա­րիւ­նա­տո­ւու­թեան ար­շա­ւի ա­ռա­ջին...

­Յու­նա­հայ գա­ղու­թի կեան­քը թա­գա­վա­րա­կի օ­րե­րուն (Ա. մաս)

Տա­րիէ մը ի վեր, թա­գա­վա­րա­կի տա­րա­ծու­մը Յու­նաս­տա­նի մէջ խո­րա­պէս ցնցեց մար­դոց կեան­քը եւ հիմ­նո­վին փո­խեց յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու ու ըն­կե­րա­յին գոր­ծու­նէու­թեան ձեւաչափը։ Այս ի­րա­կա­նու­թեան տակ, մեր...

­Հ­րա­ւէր-կոչ հայ ծնող­քին

­Հ­րա­ւէր-կոչ հայ ծնող­քի Յար­գե­լի ծնողք, Ա­հա­ւա­սիկ պա­հը ե­կաւ որ ձեր զա­ւա­կը իր թե­ւե­րը պի­տի բա­նայ դէ­պի ու­սու­մի եւ գի­տու­թեան աշ­խար­հը եւ դպրո­ցին մէջ պի­տի սոր­վի ըլ­լալ...

«Հ.Օ.Մ.ի կրթա­թո­շակ»

Հ.Օ.Մ.ը գի­տակ­ցե­լով, թէ ազ­գա­պահ­պան­ման ներ­կայ օ­րե­րուն կա­րե­ւոր է նոր սե­րուն­դի բարձր կրթու­թիւն ստա­նա­լը, որ­պէս­զի ի­րենց մտա­ւո­րա­կան եւ գի­տա­կան ամ­բողջ պա­շա­րը օր մը ի սպաս...
- Advertisement -