­­Յոյն-թրքա­կան սահ­ման­նե­րու փա­կում

Հե­տե­ւե­լով մեծ թի­ւով եւ­րո­պա­կան եր­կիր­նե­րու մայր ճամ­բա­նե­րու փակ­ման նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րը, Թ­րա­կիոյ հա­յու­թիւ­նը, Եր­կու­շաբ­թի՝ 19 ­­Հոկ­տեմ­բե­րի կա­նուխ ա­ռա­ւօ­տուն, ինք­նա­շար­ժե­րու հսկայ շա­րա­սիւն կազ­մած ուղ­ղո­ւե­ցաւ դէ­պի Էվ­րո­սի յոյն-թրքա­կան...

­­Հա­մերգ Ք­սան­թիի մէջ

­­Մեծ յա­ջո­ղու­թեամբ, ­­Կի­րա­կի՝ 18 ­­Հոկ­տեմ­բե­րին, Ք­սան­թիի կեդ­րո­նա­կան հրա­պա­րա­կին վրայ տե­ղի ու­նե­ցաւ հա­մերգ նո­ւի­րուած Ար­ցա­խի հե­րո­սա­կան ժո­ղո­վու­դին։ Ե­լոյ­թը կազ­մա­կեր­պո­ւած էր Ք­սան­թիի թա­ղա­յին խոր­հուր­դին կող­մէ, գոր­ծակ­ցու­թեամբ...

Թեսաղոնիկահայ երիտասարդները իրենց զօրակցութիւնը կը յայտնեն հայրենիքի եւ Արցախի բանակին

­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հ.Յ.Դ. Ե­րիտ. ­Միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. ­Թեհ­լի­րեան» խում­բին, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 14 ­Հոկ­տեմ­բեր 2020-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8։00-էն սկսեալ, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Հա­յաս­տան» սրա­հէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ հա­ւաք, ուր...

Բողոքի քայլարշաւ եւ ցոյց դէպի թրքական դեսպանատուն (նկարներ)

Բողոքի քայլարշաւ եւ ցոյց դէպի թրքական դեսպանատուն  Ա­թէն­քի հա­յու­թիւ­նը խուռ­նե­րամ շար­քե­րով պա­հան­ջեց Ար­ցա­խի մի­ջազ­գա­յին ճա­նա­չու­մը Ա­ւե­լի քան 2000 հո­գի, ըն­դա­ռա­ջե­լով Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թեան կո­չին, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 14...

Յունաստանէն ցարդ 200.000 եւրօ ուղարկուեցաւ Արցախին համար

Հա­յաս­տան հա­մա­հայ­կա­կան հիմ­նադ­րա­մի ­Յու­նաս­տա­նի վար­չու­թիւ­նը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ Ար­ցա­խի ճա­կա­տին վրայ մարտն­չող հայ զի­նո­ւո­րի օգ­տին կա­տա­րո­ւող հա­մա­հայ­կա­կան հան­գա­նա­կու­թեան ծի­րէն ներս, ­Յու­նաս­տա­նի մէջ ապ­րող մեր...

Ժողովրդային զօրակցական հաւաք Իրաքլիոյի մէջ

­Չո­րեք­շաբ­թի ե­րե­կո­յեան, Ա­թէն­քի ժո­ղովրդա­յին ցոյ­ցին զու­գա­հեռ, Կ­րե­տէ կղզիին մէջ ապ­րող հա­յու­թիւ­նը միաս­նա­բար հա­ւա­քո­ւե­լով Ի­րաք­լիո­յի կեդ­րո­նա­կան հրա­պա­րա­կին վրայ, իր զօ­րակ­ցու­թեան ձայ­նը լսե­լի դար­ձուց Ար­ցա­խի մէջ...

­Թե­սա­ղո­նի­կա­հա­յու­թիւ­նը ան­գամ մը եւս նե­ցուկ կանգ­նե­ցաւ ­Հայ­րե­նի­քի պաշտ­պա­նու­թեան ու ­Հա­յոց բա­նա­կին

­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դա­տի յանձ­նա­խում­բին, ­Կի­րա­կի՝ 11 ­Հոկ­տեմ­բեր 2020-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 15։00-18։00, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս­պի­տակ Աշ­տա­րակ»ին առ­ջեւ տե­ղի ու­նե­ցաւ բո­ղո­քի հա­ւաք՝ ընդ­դէմ թուրք-ա­զե­րիա­կան շա­րու­նա­կա­կան յար­ձակ­ման,...

Գաւալայի քաղաքապետութիւնը կը դատապարտէ ազերիական յարձակումները

­Քա­ղա­քա­պե­տու­թիւն մը եւս կ­՚ա­ւել­նայ Ար­ցա­խի կող­քին կանգ­նած ­Յու­նաս­տա­նի հա­յա­հոծ շրջան­նե­րու քա­ղա­քա­պե­տու­թիւն­նե­րու շար­քին։ ­Գա­ւա­լա­յի քա­ղա­քա­պե­տա­կան խոր­հուր­դը իր 12 ­Հոկ­տեմ­բե­րի նիս­տի ըն­թաց­քին, մե­ծա­մաս­նու­թեամբ քո­ւեար­կեց ստո­րեւ ներ­կա­յա­ցո­ւած բա­նա­ձե­ւը,...

Գոքինիոյ Հ.Մ.Ը.Մ.ը կը դատապարտէ Ատրպէյճանի յարձակումը Արցախի վրայ

­Դա­տա­պար­տե­լով թուր­քա­զե­րիա­կան յար­ձա­կում­նե­րը Ար­ցա­խի ճա­կա­տին, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ­Գո­քի­նիոյ մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը յղա­ցու­մը ու­նե­ցաւ յա­տուկ մե­ծա­դիր պաս­տառ­ներ բարձ­րաց­նե­լու մաս­նա­ճիւ­ղի մար­զա­կան խում­բե­րու պաշ­տօ­նա­կան մրցում­նե­րուն ըն­թաց­քին, տե­ղեակ պա­հե­լու հա­մար...

Քոս կղզիի հայութիւնը կը նուիրաբերէ հայ զինուորին

Քոս կղզիի փոք­րա­թիւ հա­յու­թիւ­նը, Ար­ցա­խի վրայ Ատրպէյ­ճա­նի կող­մէ սան­ձա­զեր­ծո­ւած պա­տե­րազ­մին դէմ ոտ­քի կանգ­նե­լով, կազ­մա­կեր­պեց նո­ւի­րա­հա­ւաք հայ զի­նո­ւոի­րի եւ Ար­ցա­խի հա­յու­թեան կա­րիք­նե­րուն հա­մար։ Այս­պէս, նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կղզիի...
- Advertisement -