Տխրունի — Յակոբ Ճէլալեան

­Քա­ռա­սուն օ­րեր ա­ռաջ, իր աչ­քե­րը յա­ւի­տե­նա­պէս փա­կեց յու­նա­հայ գա­ղու­թի մտա­ւո­րա­կան հոյ­լի իւ­րա­յա­տուկ դէմք մը՝ ­Յա­կոբ ­Ճէ­լա­լեան։ ­Բա­զում տա­ղանդ­նե­րով օժ­տո­ւած, հայ գի­րին ու մշա­կոյ­թին հան­դէպ «ան­դի­մադ­րե­լի»...

Տիգ­րան Մկրտ­չեան իր հա­ւա­տար­մա­գ­րե­րը յանձ­նեց ­Յու­նաս­տա­նի ­նա­խա­գա­հին

­Յու­նաս­տա­նի մէջ Հ.Հ. ար­տա­կարգ եւ լիա­զօր դես­պան ­Տիգ­րան Մկրտ­չեան, 19 ­Յու­նո­ւար 2022-ին, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ ­Քա­թե­րի­նա ­Սա­քե­լա­րո­փու­լո­ւին յանձ­նեց իր հա­ւա­տար­մա­գ­րե­րը: ­Պաշ­տօ­նա­կան ա­րա­րո­ղու­թեան, ո­րուն ներ­կայ էր...

Ս. Ստեփանոս նախասարկաւագի տօնախմբութիւն Թեսաղոնիկէի մէջ

Կիրակի՝ 26 Դեկտեմբեր 2021-ի առաւօտեան, Թեսաղոնիկէի «Ս. Աստուածածին» եկեղեցւոյ մէջ մատուցուեցաւ ս.եւ անմահ պատարագ, նուիրուած՝ Ս.Ստեփանոս նախասարկաւագին եւ առաջին մարտիրոսին։ Ս. եւ անմահ պատարագը...

«Սփիւռքի Տարի» հռչակուած հայրապետական պատգամի ընթերցում՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

Ինչպէս ծանօթ է, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան արժանընտիր եւ սրբազնագոյն գահակալ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս, հայրապետական պատգամով մը 2022 տարին կոչած է «Սփիւռքի Տարի»։...

Նոր տարուան եւ Ս. Ծննդեան նշումները Թեսաղոնիկէի մէջ

ԱՄԱՆՈՐԵԱՅ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳ ­Կի­րա­կի՝ 2 ­Յու­նո­ւար 2022-ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ 2022-ի Ա­մա­նո­րեայ ս. ­Պա­տա­րա­գը, որ կա­տա­րեց շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս ծ....

Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հօր այ­ցե­լու­թիւ­նը «Ա­զատ Օր»-ի խմբագ­րա­տուն

Եր­կու­շաբ­թի՝ 3 ­­Յու­նո­ւար 2022-ի կէ­սօ­րին, յու­նա­հա­յոց թե­մա­կալ ա­ռաջ­նորդ ­­Գե­ղամ արք. ­­Խա­չե­րեան եւ ա­ռաջ­նոր­դա­կան փո­խա­նորդ ­­Յով­հան­նէս ծ.վրդ. ­­Սաղ­տը­ճեան այ­ցե­լու­թիւն կա­տա­րե­ցին «Ա­զատ Օր»-ի խմբագ­րա­տու­նը։ ­­Նոր տա­րո­ւան եւ...

«Ազատ Օր»ի մաղթանքներ

Նոր տարուան եւ Ս. Ծնունդի առիթով «Ազատ Օր»ի պաշտօնէութիւնը իր ջերմագին մաղթանքները կը փոխանցէ թերթիս բաժանորդներուն, աշխատակիցներուն, գործակիցներուն եւ հայ մամուլի պաշտօնակիցներուն: Կը մաղթենք, որ...

Հ.Յ.Դ. ­Կեդ­րո­նա­կան կո­մի­տէի մաղ­թան­քը

­Նոր ­Տա­րին կը դի­մա­ւո­րենք ներ­կայ քա­ղա­քա­կան կա­ցու­թե­նէն բխող մտա­հո­գիչ ու հայ մար­դու միտ­քը ան­դա­դար զբա­ղեց­նող ի­րա­վի­ճակ­նե­րով, որ ա­մէն օր փոր­ձի կ­՚են­թար­կեն մեր ազգն ու...

Ա­մա­վեր­ջի հան­դէս եւ վկա­յա­կա­նաց բաշ­խում

Հ.Գ.Խ.-ի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թիւ­նը վա­յե­լող ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան» ­Ծաղ­կոց շա­բա­թօ­րեայ դպրո­ցի մեծ ըն­տա­նի­քը, իր տնօ­րէ­նու­թեամբ, ու­սուց­չա­կան կազ­մով, ա­շա­կերտ­նե­րով եւ ծնող­նե­րով 2019-20 եւ...

­Հա­ղոր­դագ­րու­թիւն

­Նոր ­Տա­րո­ւան ու Ս. Ծնն­դեան տօ­նե­րու նա­խօ­րեա­կին, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­Գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Ս. Արք. ­Խա­չե­րեան, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 22 ­Դեկ­տեմ­բեր 2021-ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11:00-ին,...
- Advertisement -