­Հո­գե­հան­գիստ-ո­գե­կո­չում ­Լիզ­պո­նի հինգ տղոց յի­շա­տա­կին

­Լիզ­պո­նի հինգ տղոց ող­ջա­կիզ­ման 38-րդ ­տա­րե­լի­ցին առ­թիւ, ­­Կի­րա­կի՝ 25 ­­Յու­լիս 2021-ի ա­ռա­ւօ­տուն, ­­Նէոս ­­Գոզ­մո­սի (­­Ֆիք­սի) «Ս. ­­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն, կազ­մա­կեր­պո­ւած...

Հ.Կ.Խ.-ի «Լ.եւՍ.Յակոբեան» ազգային վարժարանի «Արթին Գալուստեան» մանկապարտէզի վկայականներու բաշխումի հանդէս

Հ.Կ.Խ.-ի « Լ. եւ Ս. ­Յա­կո­բեան»ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի «Ար­թին ­Գա­լուս­տեան» ման­կա­պար­տէ­զի վկա­յա­կան­նե­րու բաշ­խու­մի հան­դէ­սի ըն­թաց­քին ման­կա­պար­տիզ­պա­նու­հի ­Վիք­թո­րիա ­Մա­ղա­քեա­նի ուղ­ղած խօս­քը ­Գե­րաշ­նորհ Սր­բա­զան հայր, յար­գար­ժան Ազ­գա­յին վար­չու­թեան...

Ամառնային հայկական շարժապատկերի երեկոյ. «Դաւիթ Բէկ»

14 ­Յու­լի­սի ե­րե­կո­յեան, «Լ. եւ Ս. ­Յա­կո­բեան» վար­ժա­րա­նի բա­կին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ «­Հա­մազ­գա­յին»ի Ատ­տի­կէի «­Սօս-­Վա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պած հայ­կա­կան ա­մառ­նա­յին շար­ժա­պատ­կե­րի ցու­ցադ­րու­թիւ­նը։ Ընտ­րո­ւա­ծը՝ «­Դա­ւիթ ­Բէկ»,...

­ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ Հ.Յ.Դ. ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ 83-րդ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԺՈՂՈ­ՎԻ

Շա­բաթ՝ 17 եւ ­Կի­րա­կի՝ 18 ­Յու­լիս 2021–ին, Ա­թէն­քի մէջ գու­մա­րո­ւե­ցաւ Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան ­Յու­նաս­տա­նի կա­ռոյ­ցի 83-րդ Շր­ջա­նա­յին ­Ժո­ղո­վը, ներ­կա­յու­թեամբ շրջան­նե­րէն ե­կած կու­սակ­ցա­կան միա­ւոր­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն եւ Հ.Յ.Դ...

Հայ Կապոյտ Խաչի Գոքինիոյ «Զաւարեան» ազգային վարժարանի 2020-21 դպրոցական տարեշրջանի տարեփակի...

2020-2021 դպրո­ցա­կան տա­րեշր­ջա­նը իր ա­ւար­տին հա­սաւ։ Ար­տա­սո­վոր տա­րի մը. թա­գա­վա­րա­կին պատ­ճա­ռով դպրոց­ը մօ­տա­ւո­րա­պէս 5 ա­մի­ս ­փակ մնա­ց։ Այ­սու­հան­դերձ, ան­խոնջ շա­րու­նա­կե­ցինք մեր աշ­խա­տանք­նե­րը, լիու­լի օգ­տա­գոր­ծե­լով...

Հ.Կ.Խ. «Զաւարեան» ազգային վարժարանի «Հայաստան Ուշագլեան» մանկապարտէզի վկայականներու բաշխման հանդէս

Հ.Կ.Խ. «­Զա­ւա­րեան» ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի «­Հա­յաս­տան Ու­շագ­լեան» ման­կա­պար­տէ­զի վկա­յա­կան­նե­րու բաշխ­ման հան­դէ­սին ըն­թաց­քին ման­կա­պար­տիզ­պա­նու­հի Ա­նի Ա­բի­կեա­նին ուղ­ղած խօս­քը ­Սի­րե­լի ծնող­ներ եւ ներ­կա­ներ, ­Բա­րի ե­կած էք Հ.Կ.Խ. «­Զա­ւա­րեան» վար­ժա­րա­նի...

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի հան­դի­պու­մը յոյն ե­րես­փո­խա­նին հետ

Ե­րեք­շաբ­թի՝ 6 ­Յու­լի­սին Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի գրա­սե­նեա­կը այ­ցե­լեց եւ յանձ­նա­խում­բի պա­տո­ւի­րա­կու­թեան հետ տե­սակ­ցու­թիւն ու­նե­ցաւ «­Փան­տիօ» հա­մալ­սա­րա­նի մի­ջազ­գա­յին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու դա­սա­խօս եւ յու­նա­կան խորհր­դա­րա­նի...

­Հա­մազ­գա­յի­նի ծո­վա­յին պտոյ­տը՝ վանք այ­ցե­լու­թեամբ

Յու­նի­սի վեր­ջին ­Կի­րա­կին, տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Հա­մազ­գա­յի­նի Ատ­տի­կէի «­Սօս-­Վա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պած ծո­վա­յին պտոյ­տը դէ­պի ­Փա­լէա Է­փի­տաւ­րօ։ ­Հա­մա­վա­րա­կի դէմ պե­տա­կան սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րու նո­ւա­զու­մը հնա­րա­ւո­րու­թիւն ստեղ­ծեց ի­րա­գոր­ծե­լու...

­Յու­նաս­տա­նի Հ.Մ.Ը.Մ.-ի 73-րդ ­Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան ժո­ղո­վը

­Թա­գա­վա­րա­կի պատ­ճա­ռով գա­ղու­թա­յին գոր­ծու­նէու­թեան կա­սեց­ման եր­կար ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նէ մը ետք, ­Յու­նաս­տա­նի Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ըն­տա­նի­քը գու­մա­րեց 73-րդ Շր­ջա­նա­յին ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան ժո­ղո­վը, ­Միու­թեան գոր­ծու­նէու­թեան նոր թափ եւ սկիզբ մը...

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի ընտրութեան եւ օծման տարեդարձի Հայրապետական մաղթանք

­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կոս՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տի ընտ­րու­թեան եւ օծ­ման 26-րդ ­տա­րե­դար­ձին ա­ռի­թով, ­Կի­րա­կի 27 ­Յու­նիս 2021-ին, ­Յու­նաս­տա­նի ­Թե­մի բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս...
- Advertisement -