­Նի­քէա­յի, Ք­սան­թիի եւ ­Սեր­րե­սի քա­ղա­քա­պե­տու­թիւն­նե­րու բա­նա­ձե­ւե­րը Ար­ցա­խի ի նպաստ

­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի վրայ սան­ձա­զեր­ծո­ւած պա­տե­րազ­մի սկիզ­բէն, ար­դէն մեծ թի­ւով յու­նա­կան քա­ղա­քա­պե­տու­թիւն­ներ ի­րենց բա­նա­ձե­ւե­րով կանգ­նած են Ար­ցա­խի կող­քին, դա­տա­պար­տե­լով թուրք-ա­զե­րիա­կան յար­ձա­կում­նե­րը խա­ղաղ բնակ­չու­թեան վրայ, ո­րոնք...

Հանդիպում Յունաստանի ՔԻՆԻՄԱ ԱԼԼԱՂԻՍ (KINAΛ) կուսակցութեան հետ

­Յու­նաս­տա­նի խորհր­դա­րա­նի ՔԻՆԻՄԱ ԱԼԼԱՂԻՍ-Movement for Change (KIΝΑΛ) կու­սակ­ցու­թեան ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար ­Մա­նո­լիս Խ­րիս­թո­տու­լա­քի­սի հետ հան­դի­պում մը ու­նե­ցան Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի  ըն­կեր­ներ Հ­ռիփ­սի­մէ ­Յա­րու­թիւ­նեան...

Հանդիպում Յունաստանի նախկին վարչապետ Ալեքսիս Ցիփրասին հետ

­Յու­նաս­տա­նի նախ­կին վար­չա­պետ եւ ՍԻՐԻԶԱ գլխա­ւոր ընդ­դի­մա­դիր կու­սակ­ցու­թեան նա­խա­գահ Ա­լեք­սիս ­Ցիփ­րա­սի եւ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. ­Սեր­գօ ­Գու­յում­ճեա­նի, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Հայ դատի յանձնախումբի տեղեկատուութեան արշաւը

Ար­ցա­խի դէմ ի­րա­գոր­ծո­ւած ատր­պէյ­ճա­նա­կան զօր­քե­րու լայ­նա­ծա­ւալ յար­ձա­կու­մէն ետք եւ ­Յու­նաս­տա­նի հան­րա­յին կար­ծի­քը շու­տով տե­ղեակ պա­հե­լու նպա­տա­կով, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բը մամ­լոյ յայ­տա­րա­րու­թիւն­ներ, լու­սան­կար­ներ...

­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բը դժգո­հու­թիւն կը յայտ­նէ ­Յու­նաս­տա­նի կող­մէ տա­րա­ծո­ւած յայ­տա­րա­րու­թեան հա­մար

Ատր­պէյ­ճա­նի սան­ձա­զեր­ծած Ար­ցա­խի վրայ յար­ձա­կու­մէն ետք, ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւ­նը հան­դէս ե­կաւ յայ­տա­րա­րու­թեամբ, ո­րուն մէջ կը նշո­ւէր, թէ ­Յու­նաս­տան կը հե­տե­ւի լա­րո­ւա­ծու­թեան սրու­մին եւ...

Յունաստանի Հայ դատի յանձնախումբը՝ թուրք-ատրպէյճանական վերջին գրգռութիւններուն մասին

Վեր­ջին շրջա­նին, ­Թուր­քիոյ եւ Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ տա­րա­ծաշր­ջա­նին մէջ ծա­ւա­լած գրգռու­թիւն­նե­րու լոյ­սին տակ, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բը հրա­պա­րա­կեց մամ­լոյ հա­ղոր­դագ­րու­թիւն մը (կար­դալ...

Հ.Յ.Դ. Հայ դատի մասնակցութիւնը Պոնտական ցեղասպանութեան յիշատակի ելոյթներուն

Ա­մէն տա­րի՝ 19 ­Մա­յի­սին, ­Պոն­տո­սի յոյ­նե­րը կը յար­գեն յի­շա­տա­կը ա­ւե­լի քան 350.000 յոյ­նե­րու ցե­ղաս­պա­նու­թեան, որ ի­րա­գոր­ծո­ւե­ցաւ Օս­մա­նեան ­Թուր­քիոյ կող­մէ։Այս տա­րի եւս, Հ.Յ.Դ....

Յունահայութիւնը առցանց նշեց Հայոց ցեղասպանութեան 105ամեակը

Ուր­բաթ՝ 24 Ապ­րիլ 2020ին, յու­նա­հա­յու­թիւ­նը առ­ցանց կա­տա­րեց ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան 105ա­մեա­կի նշու­մը։ Այս ան­գամ, Պ­սա­կա­ձեւ ժահ­րի հա­մա­ճա­րա­կին պատ­ճա­ռով կի­րար­կո­ւած ար­գի­լում­նե­րու լոյ­սին տակ, Հ.Յ.Դ....

Հելլէն մամուլի լայն անդրադարձը

­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան 105ա­մեա­կի նա­խօ­րեա­կին, Հ.Յ.Դ. ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բը մամ­լոյ յայ­տա­րա­րու­թիւն­ներ յղած էր հա­մա­ցան­ցա­յին, հե­ռա­տե­սի­լա­յին եւ ձայ­նաս­փիւ­ռա­յին մա­մու­լի բո­լոր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն, հա­ղոր­դե­լով առ­ցանց սփռու­մին...

Διαδικτυακή Εκδήλωση για την 105η Επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων από...

24 Απριλίου 1915. Ημερομηνία που έχει γραφτεί με τα μελανότερα γράμματα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Σήμερα, 105 χρόνια από το έγκλημα...
- Advertisement -