Israel et le Genocide des Armeniens

«ՆՈՐ ՅԱՌԱՋ» ­Ցե­ղաս­պա­նա­գէտ փրոֆ. Եա­յիր Օ­րո­նի «Israel et le Genocide des Armeniens» («Իս­րա­յէլ եւ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը») խո­րագ­րեալ վեր­ջին հա­տո­րը լոյս տե­սած է «Sigest» հրա­տա­րակ­չա­տու­նէն, 2017ին:...

«Վտանգուած ժողովուրդներ»

­Գեր­մա­նիոյ մէջ գոր­ծող «Վ­տան­գո­ւած ժո­ղո­վուրդ­ներ» ի­րա­ւա­պաշտ­պան կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը կը պա­հան­ջէ գեր­մա­նա­կան քա­ղաք­նե­րու մէջ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան եւ այլ քրիս­տո­նեայ փոք­րա­ման­սու­թիւն­նե­րու զո­հե­րու յի­շա­տա­կին նո­ւի­րո­ւած յու­շար­ձան­ներ կանգ­նեց­նել: «Էր­մե­նի­հա­պեր»ի փո­խանց­մամբ՝...

Եւրոպայի Հայ Դատի Գրասենեակ

Եւ­րո­պա­յի ­Հայ ­Դա­տի Գ­րա­սե­նեա­կը խո­րա­պէս մտա­հո­գո­ւած է ­Թուր­քիոյ փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րու պաշտ­պան, մտա­ւո­րա­կան Օս­ման ­Քա­ւա­լա­յի հար­ցով, որ 18 ­Հոկ­տեմ­բե­րի ա­ռա­ւօ­տեան ­Պոլ­սոյ օ­դա­կա­յա­նին մէջ ձեր­բա­կա­լո­ւած է ­Թուր­քիոյ...

Ինտիանա հանդիսացաւ Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչցող 48րդ նահանգը

Ա­րե­ւե­լեան Ա­մե­րի­կա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ ­Նո­յեմ­բեր 6ին Ին­տիա­նան հան­դի­սա­ցաւ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ճանչ­ցած ա­մե­րի­կեան 48րդ ­նա­հան­գը, երբ նա­հան­գա­պետ Է­րիք ­Հոլ­քոմ հռչա­կա­գիր մը...

15ա­մեայ աշ­խա­տան­քի ար­գա­սի­քը

ՎԱՀՐԱՄ ԷՄՄԻԵԱՆ ­Քա­թա­լո­նիոյ ան­կա­խու­թեան ձգտու­մին ու այդ ուղ­ղու­թեամբ կա­տա­րած քայ­լե­րուն հե­տե­ւան­քով՝ Եւ­րո­պա­յի մէջ ամ­րապն­դո­ւած են տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նու­թեան նկատ­մամբ զօ­րակ­ցու­թիւնն ու ազ­գա­յին ինք­նո­րոշ­ման ի­րա­ւուն­քին նկատ­մամբ վե­րա­պա­հու­թիւ­նը: Ա­հա...

Ռա­կըպ ­Զա­րա­քօ­լու

­Թուր­քիոյ յայտ­նի այ­լա­խոհ մտա­ւո­րա­կան­նե­րէն ­Ռա­կըպ ­Զա­րա­քօ­լու թրքա­կան «artigercek.com» կայ­քի իր սիւ­նա­կին մէջ կրկին անդ­րա­դար­ձած է ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան: Ու­շադ­րու­թիւն հրա­ւի­րե­լով այն փաս­տին վրայ, որ Եւ­րո­պա­կան ­Խոր­հուր­դի...

«1915թ. կանայք»

ԴՈԿՏ. ՄԱՐԻ ՌՈԶ ԱԲՈՒՍԷՖԵԱՆ ­Պա­րէտ ­Մա­րո­նեան ա­նու­նը ծա­նօթ է ոչ միայն հայ հա­սա­րա­կու­թեան, այլ մօտ 50  մի­լիոն PBS, Direct TV, Dish Network  հե­ռուս­տա­դի­տող­նե­րի, նաեւ աշ­խար­հի...

Արցախի հետ բարեկամութեան խումբերու ստեղծում

Հ.Յ.Դ. Եւ­րո­պա­յի ­Հայ ­Դա­տի Գ­րա­սե­նեա­կի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ Ուր­բաթ՝ ­Հոկ­տեմ­բեր 20ին ­Վա­լո­նիա­յի Պ­րիւ­քսէ­լի խորհր­դա­րա­նին մէջ Ար­ցա­խի հետ 16 ֆրան­սա­խօս քա­ղա­քա­գէտ­նե­րէ եւ քա­ղա­քա­ցիա­կան անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րէ կազ­մո­ւած բա­րե­կա­մու­թեան խումբ...

Բռնագրաւուած կալուածներու արխիւ պիտի կազմուի

Ա­րեւմ­տեան Ա­մե­րի­կա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բին կազ­մա­կեր­պած եւ ­Հոկ­տեմ­բեր 7ին կա­յա­ցած խորհր­դա­ժո­ղո­վի ծի­րին մէջ կա­տա­րո­ւած քննար­կում­նե­րէն մէ­կուն ըն­թաց­քին, «Ար­դա­րու­թեան ու մարդ­կա­յին ի­րա­ւանց հայ­կա­կան ի­րա­ւա­կան կեդ­րոն»ի...

Արամ Ա. Կաթողիկոս

­Հինգ­շաբ­թի՝ 19 ­Հոկ­տեմ­բե­րին, Պ­րիւք­սէ­լի մէջ գտնո­ւող Եւ­րո­պա­կան ­Խորհր­դա­րա­նի սրա­հին մէջ, ­Հայ ­Դա­տի Եւ­րո­պա­կան Գ­րա­սե­նեա­կին կող­մէ կազ­մա­կեր­պո­ւած հա­մա­գու­մա­րի բաց­ման նիս­տին իր պատ­գա­մը ուղ­ղե­լով՝ Ա­րամ Ա....
- Advertisement -