ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Կարելի՞ է երբեք նժարի վրայ դնել իրաւունքը, ազգային մեր արժանապատուութիւնը եւ պատմութիւնը 2021-ի Ապրիլ ամիսը թեւակոխած ենք արդէն ու համայն հայութեան հետ միատեղ կը պատրաստուինք...

Ատր­պէյ­ճա­նի հա­կա­հայ քա­րոզ­չու­թեան ան­յա­ջող հետ­քե­րը ­Յու­նաս­տա­նի մէջ

­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան 106-րդ ­տա­րե­լի­ցին ըն­դա­ռաջ, ­Թուր­քիոյ եւ Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ ուղ­ղոր­դո­ւած հա­կա­հայ քա­րոզ­չու­թիւ­նը իր նո­րա­նոր դրսե­ւո­րում­նե­րը կ­՚ու­նե­նայ զա­նա­զան եր­կիր­նե­րու մէջ, ա­նոնց կար­գին՝ նաեւ ­Յու­նաս­տա­նէն ներս։ Այս...

Ս­պի­տակ ­Տուն. «­Պէտք է ճանչ­նանք հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը»

­Յու­նա­կան ազ­դե­ցիկ «­Քա­թի­մե­րի­նի» թեր­թի հար­ցու­մին պա­տաս­խա­նե­լով, Ս­պի­տակ ­Տու­նը կը յայտ­նէ, թէ ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու նա­խա­գահ ­Ճօ ­Պայ­տըն մտա­դիր է ճանչ­նալ ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը եւ վստա­հեց­նել, որ...

«Արցախը պատերազմէն ետք» վաւերագրական ժապաւէնի առցանց ցուցադրութիւն

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ­Կի­րա­կի՝ 28 ­Փետ­րո­ւար 2021ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 9-ին, ա­ռա­ջին առ­ցանց ցու­ցադ­րու­թիւ­նը կա­տա­րո­ւե­ցաւ «Ար­ցա­խը պա­տե­րազ­մէն ետք» վա­ւե­րագ­րա­կան ժա­պա­ւէ­նին։ ­Յոյն հան­դի­սա­տես­նե­րուն հա­մար...

­Հայ գե­րի­նե­րու հար­ցով նա­մակ­նե­րու ու­ղար­կում ­Յու­նաս­տա­նի Հ.Յ.Դ. ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բին կող­մէ

Ատր­պէյ­ճա­նի մէջ գե­րի պա­հո­ւող հա­յոր­դի­նե­րու վե­րա­դար­ձի հար­ցը ա­մէ­նէն կա­րե­ւոր եւ ա­րագ լու­ծում պա­հան­ջող խնդիր­նե­րէն մէկն է, ո­րու լուծ­ման հա­մար ջան­քեր կը գոր­ծադ­րո­ւին հա­մադ­րա­բար։ Այս...

­Նի­քէա­յի, Ք­սան­թիի եւ ­Սեր­րե­սի քա­ղա­քա­պե­տու­թիւն­նե­րու բա­նա­ձե­ւե­րը Ար­ցա­խի ի նպաստ

­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի վրայ սան­ձա­զեր­ծո­ւած պա­տե­րազ­մի սկիզ­բէն, ար­դէն մեծ թի­ւով յու­նա­կան քա­ղա­քա­պե­տու­թիւն­ներ ի­րենց բա­նա­ձե­ւե­րով կանգ­նած են Ար­ցա­խի կող­քին, դա­տա­պար­տե­լով թուրք-ա­զե­րիա­կան յար­ձա­կում­նե­րը խա­ղաղ բնակ­չու­թեան վրայ, ո­րոնք...

Հանդիպում Յունաստանի ՔԻՆԻՄԱ ԱԼԼԱՂԻՍ (KINAΛ) կուսակցութեան հետ

­Յու­նաս­տա­նի խորհր­դա­րա­նի ՔԻՆԻՄԱ ԱԼԼԱՂԻՍ-Movement for Change (KIΝΑΛ) կու­սակ­ցու­թեան ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար ­Մա­նո­լիս Խ­րիս­թո­տու­լա­քի­սի հետ հան­դի­պում մը ու­նե­ցան Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի  ըն­կեր­ներ Հ­ռիփ­սի­մէ ­Յա­րու­թիւ­նեան...

Հանդիպում Յունաստանի նախկին վարչապետ Ալեքսիս Ցիփրասին հետ

­Յու­նաս­տա­նի նախ­կին վար­չա­պետ եւ ՍԻՐԻԶԱ գլխա­ւոր ընդ­դի­մա­դիր կու­սակ­ցու­թեան նա­խա­գահ Ա­լեք­սիս ­Ցիփ­րա­սի եւ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. ­Սեր­գօ ­Գու­յում­ճեա­նի, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Հայ դատի յանձնախումբի տեղեկատուութեան արշաւը

Ար­ցա­խի դէմ ի­րա­գոր­ծո­ւած ատր­պէյ­ճա­նա­կան զօր­քե­րու լայ­նա­ծա­ւալ յար­ձա­կու­մէն ետք եւ ­Յու­նաս­տա­նի հան­րա­յին կար­ծի­քը շու­տով տե­ղեակ պա­հե­լու նպա­տա­կով, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բը մամ­լոյ յայ­տա­րա­րու­թիւն­ներ, լու­սան­կար­ներ...

­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բը դժգո­հու­թիւն կը յայտ­նէ ­Յու­նաս­տա­նի կող­մէ տա­րա­ծո­ւած յայ­տա­րա­րու­թեան հա­մար

Ատր­պէյ­ճա­նի սան­ձա­զեր­ծած Ար­ցա­խի վրայ յար­ձա­կու­մէն ետք, ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւ­նը հան­դէս ե­կաւ յայ­տա­րա­րու­թեամբ, ո­րուն մէջ կը նշո­ւէր, թէ ­Յու­նաս­տան կը հե­տե­ւի լա­րո­ւա­ծու­թեան սրու­մին եւ...
- Advertisement -