«Հայաստանի հետ մեր բարեկամական կապերը աւանդական եղած են»

Ուր­բաթ՝ 3 ­Յու­լի­սի թի­ւով, անդ­րա­դար­ձած էինք ­Յու­նաս­տա­նի խոհր­դա­րա­նի ­Պաշտ­պա­նու­թեան եւ Ար­տա­քին հար­ցե­րու մնա­յուն ­Յանձ­նա­ժո­ղո­վին կող­մէ ­Հա­յաս­տա­նի եւ Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան մի­ջեւ գոր­ծըն­կե­րու­թեան...

Յունաստանի խորհրդարանի Պաշտպանութեան եւ Արտաքին հարցերու մնայուն յանձնաժողովը վաւերացուց Հայաստանի եւ...

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 1 ­Յու­լիս 2020ի ե­րե­կո­յեան, հել­լէն խորհր­դա­րա­նի ­Ծե­րա­կոյ­տի սրա­հէն ներս, ­Յու­նաս­տա­նի խորհրդա­րա­նի Ազ­գա­յին ­Պաշտ­պա­նու­թեան եւ Ար­տա­քին ­Հար­ցե­րու մնա­յուն յանձնա­ժո­ղո­վը յա­տուկ նիս­տի մը...

Միացեալ Նահանգներ կ՚ողջունեն Միցոթաքիս Էրտողան հեռախօսակապը

­Միա­ցեալ նա­հանգ­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւ­նը իր գո­հու­նա­կու­թիւ­նը յայտ­նեց՝ Ա­թէն­քի եւ Ան­գա­րա­յի մի­ջեւ հա­ղոր­դակ­ցու­թեան խո­ղո­վակ­նե­րը բաց պա­հե­լու ջան­քե­րուն հա­մար, ան­ցեալ Ուր­բաթ տե­ղի ու­նե­ցած...

Յունաստան Թուրքիոյ գրգռութիւններու հարցը կը ներկայացնէ Եւրոպական Միութեան գագաթնաժողովին

­Թուր­քիոյ կող­մէ ­Յու­նաս­տա­նի վրայ վեր­ջին ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին ծա­ւա­լած գրգռու­թիւն­նե­րը ա­հա­զանգ հնչե­ցու­ցած են Ա­թէն­քի մէջ։ ­Յու­նա­կան կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը դի­մած է դի­ւա­նա­գի­տա­կան լուրջ քայ­լե­րու, սան­ձե­լու հա­մար...

1 Յունիսին՝ կը վերաբացուին նախակրթարանները եւ մանկապարտէզները

­Յու­նաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան ո­րո­շու­մով, Պ­սա­կա­ձեւ ժահ­րի հա­մա­վա­րա­կի պատ­ճա­ռով ա­ւե­լի քան եր­կու ա­միս­նե­րու ստի­պո­ղա­կան փա­կու­մէն ետք, Եր­կու­շաբ­թի՝ 1 ­Յու­նի­սէն սկսեալ, պի­տի վե­րա­բա­ցո­ւին ­Յու­նաս­տա­նի նա­խակր­թա­րան­նե­րը...

4 Մայիսէն՝ Յունաստան աստիճանաբար դուրս պիտի գայ մեկուսացումէն

­Վար­չա­պետ Ք. ­Մի­ցո­թա­քիս, Ե­րեք­շաբ­թի օր ­Յու­նաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րուն ուղ­ղո­ւած իր ու­ղեր­ձին մէջ յայտ­նեց, որ ­Յու­նաս­տան կա­րո­ղա­ցաւ դի­մագ­րա­ւել Պ­սա­կա­ձեւ ժահ­րի վտան­գը նո­ւա­զա­գոյն վնաս­նե­րով եւ...

Յունաստանի համեմատութիւնը եւրոպական այլ երկիրներու հետ

Եր­կու­շաբ­թի՝ 6 Ապ­րի­լին, լրագ­րող­նե­րուն հետ զե­կու­ցա­կան հան­դի­պու­մին ըն­թաց­քին, կա­ռա­վա­րու­թեան բան­բեր Ս­թե­լիոս ­Փե­ցաս ներ­կա­յա­ցուց «­Քո­րո­նա» ժահ­րին հետ առն­չո­ւած վի­ճա­կագ­րա­կան տո­ւեալ­ներ եւ տախ­տակ­ներ։ Ա­նոնց...

Ցաւակցական նամակ Մանոլիս Ղլեզոսի մահուան առիթով

Յոյն ծա­նօթ քա­ղա­քա­կան անձ­նա­ւո­րու­թեան եւ յայտ­նի հե­րոս Մա­նո­լիս Ղ­լե­զո­սի մա­հո­ւան ա­ռի­թով, Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բը նա­մակ ղրկեց հան­գու­ցեա­լի ըն­տա­նի­քին, ո­րուն մէջ...

Յունաստանի մէջ Հ.Հ. դեսպանութիւնը կը ցաւակցի Մանոլիս Ղլեզոսի մահուան համար

30 ­Մար­տին իր աչ­քե­րը փա­կեց յոյն ժո­ղո­վուր­դի հե­րո­սա­կան դէմ­քե­րէն՝ ­Մա­նո­լիս Ղ­լե­զոս, որ Բ. ­Հա­մաշ­խար­հա­յին պա­տե­րազ­մին, նա­ցիա­կան ­Գեր­մա­նիոյ կող­մէ ­Յու­նաս­տա­նի գրաւ­ման ա­ռա­ջին օ­րե­րուն...

Սեղմումները կը շարունակուին Յունաստանի մէջ

­Նա­խա­րար­նե­րու հա­սա­րա­կաց ո­րո­շու­մին հի­ման վրայ, խա­նութ­նե­րը պի­տի շա­րու­նա­կեն փակ մնալ մին­չեւ 7 Ապ­րիլ։ ­Միա­ժա­մա­նակ, դպրոց­նե­րը փակ պի­տի մնան մին­չեւ 27 Ապ­րիլ, երբ...
- Advertisement -