Յուշերէս կտորիկ մը — Երուսաղէմի հայոց պատրիարքութեան մասին (2)

ՄԻՀՐԱՆ ՔԻՒՐՏՕՂԼԵԱՆ Ա­ւե­լի քան ե­րե­սուն տա­րի­ներ ան­ցած ըլ­լա­լուն՝ ճշգրիտ թուա­կա­նը չեմ յի­շեր: Ե­ղի­շէ պատ­րիար­քի յա­ռա­ջա­ցեալ տա­րի­քի օ­րե­րուն էր: ­Սա­ղի­մա­հայ կեան­քը խռո­վու­թեան մատ­նո­ւած էր՝ տեղ­ւոյն դաշ­նակ­ցա­կան­նե­րուն...

Ակնարկով մը — Երուսաղէմի հայոց պատրիարքութեան մասին (1)

ՄԻՀՐԱՆ ՔԻՒՐՏՕՂԼԵԱՆ ­Նո­րերս, լրա­հո­սի նիւթ դար­ձաւ Ե­րու­սա­ղէ­մի հա­յոց պատ­րիար­քու­թեան կա­պո­ւած գայ­թակ­ղու­թիւն մը, որ ոչ ա­ռա­ջինն է եւ ոչ ալ վեր­ջի­նը պի­տի ըլ­լայ: ­Պար­զա­պէս հան­րու­թիւ­նը կ­’ի­մա­նայ...

Ս­թա­փե­լու օ­րահ­րա­մա­նը…

ՄԻՀՐԱՆ ՔԻՒՐՏՕՂԼԵԱՆ Սկ­սինք դրո­ւա­գով մը յու­նա­կան պատ­մու­թե­նէն: Ս­պա­րա­պե­տը յաղ­թա­կան պա­տե­րազ­մէն վե­րա­դար­ձին՝ շքա­խում­բո­վը կը ներ­կա­յա­նայ իր թա­գա­ւո­րին ու՝ «յաղ­թե­ցինք թշնա­միին եւ ա­նոնց եր­կի­րը գրա­ւե­ցինք» կը ծա­նու­ցէ պար­ծան­քով: Ար­քան...

Այ­սօ­րը եւ ­Մա­յիս 28

ՄԻՀՐԱՆ ՔԻՒՐՏՕՂԼԵԱՆ 1918 ­Մա­յիս 28-ի ան­կա­խու­թեան հռչա­կումն ու ազ­գա­յին ան­կախ պե­տա­կա­նու­թեան կեր­տու­մը այ­սօ­րո­ւան պրիս­մա­կէն քննար­կես կամ այդ թո­ւա­կա­նէն նա­յիս հայ կեան­քի պար­զած ներ­կայ պատ­կե­րին, միեւ­նոյնն...

Մ­տա­ծում­ներ՝ 28 ­Մա­յիս 2021-ի մա­սին

ՆԱՆՕՐ ԷՐՋԷՆԵԱՆ ­Մա­յիս 2020-էն ար­դէն ­Մա­յիս 2021-ը շատ ա­րագ ան­ցաւ եւ սար­սա­փե­լի հետ­քեր ձգեց իր ե­տին։ Այս տա­րի, մա­յի­սեան յաղ­թա­նակ­նե­րու ո­գե­կո­չու­մը հա­կա­սա­կան զգա­ցում­նե­րով լե­ցուն է։...

Մեր յարուցեալ ազգի Նոր Գողգոթայէն դէպի յարութիւն

ՄԱՆՆԻԿ ՊԷՕՐԷՔՃԵԱՆ – ԱՇՐԵԱՆ ­Յի­սուս Ք­րիս­տո­սի խա­չե­լու­թեան ու ա­պա Ս. ­Յա­րու­թեան տօ­նին ա­ռի­թով, ա­մէն ­Հայ ­Հա­յաս­տա­նի թէ Ար­ցա­խի մէջ եւ Ս­փիւռ­քի տա­րած­քին, վեր­ջին ա­միս­նե­րու ի­րա­դար­ձու­թին­նե­րէն...

Ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թեանց ըմբռ­նու­մով

ՄԻՀՐԱՆ ՔԻՒՐՏՕՂԼԵԱՆ ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան մի­ջազ­գա­յին ճա­նա­չու­մը ա­ռա­ջին քայլն է այն դժո­ւար մագլ­ցու­մին, որ հայ դա­տի պա­հան­ջա­տի­րա­կան բազ­մա­հուն պայ­քարն է եւ որ բնա­կա­նա­բար կը պա­հան­ջէ հա­մազ­գա­յին...

Վարդանանց պատգամը՝ հայրենասիրութեան ուղենիշ

ԳԵՂԱՄ ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆ Ա­ռաջ­նորդ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մին ­Հա­յոց ­Պատ­մու­թեան մէջ ար­ձա­նագ­րո­ւած բազ­մա­թիւ դէպ­քե­րուն մէջ նշա­նա­կա­լից դէպ­քեր կան, ի մաս­նա­ւո­րի Ք.Ե. 4-րդ­ եւ 5-րդ ­հա­յոց հո­գիի եւ...

ԽՕՍՔ ԾՆՆԴԵԱՆ

Ե­ղի­ցին կամք քո որ­պէս յեր­կինս եւ յերկ­րի   «­Փառք ի բար­ձունս Աս­տու­ծոյ եւ յեր­կիր խա­ղա­ղու­թիւն ի մար­դիկ հա­ճու­թիւն« (­Ղու­կաս 2:14) ­Մարդ­կա­յին ան­կեալ բնու­թեան փրկու­թեան եւ վե­րա­կանգ­ման հա­մար մար­գա­րէ­նե­րուն...

­Զու­գա­հե­ռի մը մտո­րում­նե­րով…

ՄԻՀՐԱՆ ՔԻՒՐՏՕՂԼԵԱՆ Այն­քան շատ բան ը­սո­ւե­ցաւ ու գրո­ւե­ցաւ, այն­քան վեր­լու­ծում­ներ կը շա­րու­նա­կո­ւին տա­կա­ւին ­Ղա­րա­բա­ղեան երկ­րորդ պա­տե­րազ­մին մեր կրած խայ­տա­ռակ պար­տու­թեան մա­սին, որ մարդ կը դժո­ւա­րա­նայ...
- Advertisement -