Armlands.com

ԵՌԱԳՈՅՆ.com կը յայտ­նէ, որ կը ստեղ­ծէ ման­կա­պա­տա­նե­կան ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէն կայք մը (Armlands.com, ­Հայ­կա­կան Աշ­խարհս), որ կը նե­րա­ռէ եր­կու բա­ժին՝ 4-8 եւ 9-16 տա­րե­կան­նե­րու հա­մար։ ­Կայ­քը...

Ե­րե­ւա­նեան հան­րա­կառ­քի մը մէջ

ՑՈՂԻԿ ԱՇԸԳԵԱՆ - «­Հայ­րե­նիք» Ե­րե­ւա­նի ­Կո­մի­տաս պո­ղո­տա­յէն դէ­պի Օ­փե­րա գա­ցող հան­րա­կառ­քին մէջ նստած էր Ա­նին: ­Մա­յի­սեան ի­րիկ­նա­մուտ էր. գա­րու­նը՝ դրան սե­մին: ­Հան­րա­կառ­քը այդ­քան լե­ցուն չէր...

­Հայ­կա­նուշ ­Մառք 1881-1966

14 ­Փետ­րո­ւա­րին կը նշենք ծննդեան տա­րե­դար­ձը հայ մտքի եւ գրա­կա­նու­թեան ե­րախ­տա­շատ նո­ւի­րեալ­նե­րէն ­Հայ­կա­նուշ ­Մառ­քի։ ­Պոլ­սա­հայ հո­գեմ­տա­ւոր մեծ ժա­ռան­գու­թեան մէջ իր կա­րե­ւոր ներդ­րու­մը ու­նի բա­նաս­տեղծ ու...

­Շա­ւարշ ­Նար­դու­նի 1898-1968

Ք­սա­նե­րորդ դա­րու հայ գրա­կա­նու­թեան ինք­նա­տիպ տա­ղանդ­նե­րէն է ­Շա­ւարշ ­Նար­դու­նի, ո­րուն ծննդեան 119ա­մեա­կը կը նշենք ­Փետ­րո­ւար 13ի այս օ­րը։ Ար­ձակ բա­նաս­տեղ­ծու­թիւ­նը եւ ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նը գե­ղա­րո­ւես­տա­կան բար­ձունք մը...

Ամ­մա­նի «­Վար­դա­վառ» երգչ­ա­խում­բը

ՀՐԱՆԴ ԱՃԷՄԵԱՆ ­Յոր­դա­նա­նի հայ­կա­կան փոք­րա­թիւ գա­ղու­թը վեր­ջին քա­նի մը տա­րի­նե­րուն ծա­ւա­լած է աշ­խոյժ գոր­ծու­նէու­թիւն, յատ­կա­պէս մշա­կու­թա­յին մար­զին մէջ: Ար­դա­րեւ, 2012ին Ամ­մա­նի մէջ կազ­մո­ւած է Ա.Մ.Մ.ի (Ամ­մա­նի...

Կ­լէյ­տիս ­Պէ­րէ­ճիք­լեան՝ վար­չա­պե­տը

ԱՆՈՅՇ ԹՐՈՒԱՆՑ «­Ժա­մա­նակ» Աւստ­րա­լա­հայ քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ Կ­լէյ­տիս ­Պէ­րէ­ճիք­լեա­նի ա­նու­նը հա­յու­թեան ծա­նօթ դար­ձաւ, երբ ան վեր­ջին տա­րի­նե­րուն զբա­ղե­ցուց ի­րե­րա­յա­ջորդ կա­րե­ւոր ու բարձր պաշ­տօն­ներ Աւստ­րա­լիոյ ­Նոր ­Հա­րա­ւա­յին...

­Կով­կա­սեան ըն­ձա­ռիւ­ծ

«­WWF-­Հա­յաս­տա­նի (Բ­նու­թեան ­Հա­մաշ­խար­հա­յին ­Հիմ­նարկ) եւ ­Զան­գե­զուր ­Կեն­սո­լոր­տա­յին ­Հա­մա­լի­րին կող­մէ ի­րա­կա­նա­ցո­ւող դի­տար­կու­մին ար­դիւն­քով՝ լու­սան­կա­րա­չա­կան սար­քը նկա­րած է ­Կով­կա­սեան ըն­ձա­ռիւծ մը, որ ա­մե­նայն հա­ւա­նա­կա­նու­թեամբ WWFի կող­մէ...

­Թոր­գոմ Ար­քե­պիս­կո­պոս ­Գու­շա­կեան 1874-1939

­Փետ­րո­ւար 10ի այս օ­րը, իր վախ­ճան­ման 78րդ ­տա­րե­լի­ցին ա­ռի­թով, կ­՚ո­գե­կո­չենք յի­շա­տակն ու ան­մահ ա­ւան­դը հայ հո­գե­ւո­րա­կա­նու­թեան ար­ժա­նա­ւոր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րէն ­Թոր­գոմ Ար­քե­պիս­կո­պոս ­Գու­շա­կեա­նի։ ­Հո­գե­ւո­րա­կա­նու­թիւ­նը իր ե­զա­կի տեղն...

Սօսէ Մայրիկ 1868-1953

9 ­Փետ­րո­ւա­րին կ­’ո­գե­կո­չենք մա­հո­ւան տա­րե­լի­ցը հա­յոց նո­րա­գոյն պատ­մու­թեան ե­զա­կի հա­յու­հի­նե­րէն ­Սօ­սէ ­Մայ­րի­կի, որ իր մարմ­նա­ւո­րած ֆե­տա­յա­կան կեր­պա­րով եւ յե­ղա­փո­խա­կան անձ­նա­զո­հու­թեան օ­րի­նա­կով՝ ազ­գա­յին ինք­նա­ճա­նաչ­ման ու...

8 ­Փետ­րո­ւար 1915

8 ­Փետ­րո­ւա­րի այս օ­րը, 1915 թո­ւա­կա­նին, գոր­ծադ­րու­թեան յանձ­նո­ւե­ցաւ հայ ժո­ղո­վուր­դը բնաջն­ջե­լու թրքա­կան պե­տու­թեան ցե­ղաս­պա­նա­կան ծրա­գի­րը։ Օս­մա­նեան ­Կայս­րու­թեան իթ­թի­հա­տա­կան կա­ռա­վա­րու­թեան պա­րագ­լուխ­նե­րը գաղտ­նի ժո­ղո­վի հրա­ւի­րե­ցին իշ­խող կու­սակ­ցու­թեան...
- Advertisement -