Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան 132-ա­մեակ

132 տա­րի­նե­րու ան­դուլ պայ­քար՝ ­Հա­յու­թեան ար­դար դա­տի ի­րա­կա­նաց­ման հա­մար, ­Հա­յաս­տա­նի ու Ար­ցա­խի վե­րա­կերտ­ման հա­մար։ ­Պի­տի շա­րու­նա­կենք մեր եր­թը՝ ե­րի­տա­սարդ ծլար­ձա­կում­նե­րով մշտա­նո­րոգ, միշտ կեն­սու­նակ եւ ու­ժեղ, ամ­բող­ջա­կան հայ­րե­նի­քի վառ կամ­քով։

Ս­թաւ­րօ-­Խա­չիկ Ա­պա­րեա­նի յի­շա­տա­կին

Շ. ԷԼՄԱՍԵԱՆ «...­Պի­տի մնայ լոկ ա­նոր այն մեծ մխի­թա­րանք, ­Թէ իր կեան­քը իր սա­նե­րուն մէջ կ­՚ապ­րի դեռ» ­Սի­րե­լի Ս­թաւ­րօ. ­Մա­յի­սեան ա­րե­ւոտ պայ­ծառ օր մըն էր. եր­կին­քը յան­կարծ...

Հաւատքը

­Մա­րիա ­Մար­կո­սեան-­Տա­մա­տեան ­Մայ­րի­կիս ե­փած «թիւր­լուն» կե­րա՞ծ էք, իսկ հօ­րա­քիս շի­նած «սու պո­րէ՞­կը», մօ­րաքս ալ ա­ղո­ւոր փո­խինձ ու խա­ւիծ, ­Հա­րի­սա կը շի­նէ, հա­պա մեծ մայ­րի­կիս կամ...

Ընկ. Շաղիկ Մարուխեանի անակնկալ մահը Երեւանի մէջ

Այսօր ա­ռա­ւօ­տուն, Ե­րե­ւա­նէն հա­սան ծանր լու­րե­րը ընկ. ­­Շա­ղիկ ­­Մա­րու­խեա­նի ա­նակն­կալ մա­հո­ւան մա­սին։ Ըն­կե­րու­հին դուստր էր Հ.Յ.Դ. հա­ւա­տա­ւոր ղե­կա­վար Հ­րայր ­­Մա­րու­խեա­նի։ ­­Բա­ւա­կան տա­րի­ներ ան աշ­խա­տե­ցաւ...

Գ­րի­գոր Էր­ջէ­նեա­նի յի­շա­տա­կին

Ինչ­քան դժո­ւար է հա­մո­զո­ւիլ որ քա­ռա­սուն օ­րեր ա­ռաջ ա­նակնկալ ու վա­ղա­ժամ կորսն­ցու­ցինք մեր ­Դաշ­նակ­ցա­կան Ըն­կե­րը, մեր հա­րա­զա­տը՝ Գ­րի­գոր Էր­ջէ­նեա­նը, նոյն­քան եւ ա­ւե­լի դժո­ւար է...

«­Մայր ­Հայ­րե­նիք»ը՝ Greece Film Festival Awards 2022ի «­Լա­ւա­գոյն ընտ­րա­նի» եւ յաղ­թող

­Մա­րիա ­Մար­կո­եան-­Տա­մա­տեան Ա­մե­րի­կա­հայ լրագ­րող ­Վիկ ­Գե­րա­միի «ՄԱՅՐ ՀԱՅՐԵՆԻՔ» փաս­տա­վա­ւե­րագ­րա­կան ժա­պա­ւէ­նի մրցա­նակ­նե­րի յաղ­թար­շա­ւը շա­րու­նակ­ւում է։ Ար­ցա­խի 44-օ­րեայ պա­տե­րազ­մի, Ադր­բե­ջա­նի կող­մից ռազ­մա­կան յան­ցա­գոր­ծու­թեան վա­ւե­րագ­րու­թիւ­նը՝ աշ­խար­հի կի­նօ­փա­ռա­տօն­նե­րում շա­րու­նա­կում...

Կաննի համաշխարհային կինօփառատօնի յաղթող է ճանաչուել «Մայր Հայրենիք» ժապաւէնը

­Կան­նի հա­մաշ­խար­հա­յին կի­նօ­փա­ռա­տօ­նի «­Յի­շէք ա­պա­գան» խո­րագ­րի ներ­քոյ՝ «ԼԱՒԱԳՈՅՆ ՎԱՒԵՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ» ա­նո­ւա­նա­կար­գում Յու­լիս ամ­սո­ւայ յաղ­թող է ճա­նա­չո­ւել (2022թ.) ա­մե­րի­կա­հայ լրագ­րող ­Վիկ ­Գե­րա­միի «­Մայր ­Հայ­րե­նիք» փաս­տա­վա­ւե­րագրա­կան ֆիլ­մը։ ­Մա­րիա...

Վ­կա­յու­թիւն մը՝ Գ­րի­գոր Էր­ջէ­նեա­նի յի­շա­տա­կին (­Բո­լո­րիս սի­րե­ցեալ ­Գո­գոն)

ՄԻՀՐԱՆ ՔԻՒՐՏՕՂԼԵԱՆ ­Հինգ­շաբ­թի, 11 Օ­գոս­տոս 2022-ին, ծանր սրտով ու «­Վէր­քե­րով լի»ով հո­ղին յանձ­նո­ւե­ցաւ անշն­չա­ցած մար­մի­նը սի­րե­ցեալն ­Գո­գո­յին, ո­րուն վա­ղա­հաս ու անս­պա­սե­լի շի­ջու­մը ցնցած էր ոչ...

Յունահայ Արթին Հաճիքէօսէյեանի ակադեմական նոր նուաճումը

Ա­կա­դե­մա­կան նոր տա­րեշր­ջա­նէն սկսեալ, յու­նա­հայ հայ­րե­նա­կից Ար­թին ­Հա­ճի­քէօ­սէ­յեան նշա­նա­կո­ւած է որ­պէս փո­խա­նորդ դա­սա­խօս Ա­թէն­քի ­Բազ­մա­րո­ւես­տից բարձ­րա­գոյն վար­ժա­րա­նի մե­տա­ղա­գի­տու­թեան բա­ժան­մուն­քէն ներս։ Ար­թին ծնած է ­Գո­քի­նիա եւ...

Տխրունի — Ս­թաւ­րոս-­Խա­չիկ Ա­պա­րեան

Որ­քան դժո­ւար է թեր­թի է­ջե­րէն անդ­րա­դառ­նալ ան­դարձ մեկ­նող­նե­րու մա­սին, ո­րոնք ի­րենց կեան­քի բե­ղուն շրջա­նը տա­կա­ւին չա­ւար­տած, կեան­քը ամ­բող­ջու­թեամբ չվա­յե­լած, յան­կար­ծա­կիօ­րէն եւ ա­ռանց ո­րե­ւէ նա­խան­շա­նի...
- Advertisement -