Մահացած է յունահայ հասարակական գործիչ Տիգրան Քաջիկեան

Խոր կսկի­ծով տե­ղե­կա­ցանք յու­նա­հայ հա­սա­րա­կա­կան եւ կու­սակ­ցա­կան գոր­ծիչ ­Տիգ­րան ­Քա­ջի­կեա­նի մա­հուան լուրը։ ­Հան­գու­ցեա­լը ո­րոշ ժա­մա­նակ ա­ռող­ջա­կան բար­դու­թիւն­նե­րով հի­ւան­դա­նոց կը գտնո­ւէր։ Ան­դա­մակ­ցած է ­Ռամ­կա­վար Ա­զա­տա­կան...

­Ցա­ւա­լի կո­րուստ մը. ոչ եւս է ­Կա­րօ ­Քե­պապ­ճեան

­Հա­յաս­տա­նի, Ար­ցա­խի եւ Ս­փիւռ­քի ի­րա­կա­նու­թեան մէջ հան­րա­ծա­նօթ եւ գոր­ծու­նեայ ա­նուն հան­դի­սա­ցած, «­Հայ սեւ գօ­տի­նե­րու միու­թեան» (ΑΒΒΑ) հիմ­նա­դիր եւ նա­խա­գահ, հա­ւա­տա­ւոր դաշ­նակ­ցա­կան ըն­կեր, ­Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քի...

Ժամը հարիւր եւրօ…

ՄԻՆՍԱՐ ­Հա­կա­ռակ որ մու­թը շա­տոնց կո­խած էր, բայց եւ այն­պէս, ­Վար­դա­նի­կը՝ իր ման­կա­կան սե­նեա­կին մէկ ծայ­րը բա­րի-բա­րի նստած, խոր մտա­ծում­նե­րու մէջ թա­ղո­ւած էր... Իր հայ­րը, հան­րա­ծա­նօթ...

­Լոյս, գոյն, հայրենիք — Մի­նաս Ա­ւե­տի­սեան

Մարիա Մարկոսեան - Տամատեան «Իմ խիղ­ճը իմ նկար­ներն են. լաւ եմ նկա­րում, թէ վատ՝ ու­րիշ հարց է, բայց նկա­րում եմ այն ինչ ու­զում եմ եւ...

Վախճանում՝ Նշան Արք. Գարաքէհէեանի

Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նը կը գու­ժէ Ն­շան Արք. ­Գա­րա­քէ­հէեա­նի մա­հը, որ պա­տա­հե­ցաւ Եր­կու­շաբ­թի՝ 15 ­Փետ­րուար 2021-ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Կիւմ­րի, մէջ։ Ն­շան Արք. ­Գա­րա­քէ­հէեան ծնած էր Յու­նաս­տան՝ 17...

Տխրունի — Վար­դան ­Պա­լատ­լեան

Տե­րեւ մը եւս ին­կաւ յու­նա­հա­յու­թեան ծա­ռէն, ձմռան այս տա­րօ­րի­նակ օ­րե­րուն։ Ք­սան­թիի հա­մայն­քի վաս­տա­կա­ւոր ան­դամ, ազ­նո­ւա­կան, բո­լո­րէն սի­րո­ւած ընկ. ­Վար­դան ­Պա­լատ­լեա­նը, 99 տա­րե­կան հա­սա­կին մէջ,...

«Protect the land» (­Պահ­պա­նենք հո­ղը)

Յու­նա­հայ մեր ե­րի­տա­սարդ­նե­րէն` ­Յա­րութ ­Թո­րո­սեան, որ կը զբա­ղի ե­րաժշ­տու­թեամբ, 16 ­Յու­նո­ւար 2021-ին «Youtube»-ի վրայ ներ­կա­յա­ցուց իր վեր­ջին լսա­տե­սո­ղա­կան ե­րի­զը, որ հիմ­նո­ւած է «System Of...

Կէս լուրջ — կէս կատակ

Ա­մա­նո­րեայ շրջա­գա­յու­թիւն...   ՄԻՆՍԱՐ ­Մեր շրջա­նի ա­կում­բին սրա­հին մէկ ծայ­րը նստած, ըն­կե­րոջս ­Փա­նո­սին հետ ցած ձայ­նով կը խօ­սակ­ցինք... - ­Մօ­տա­ւո­րա­պէս չորս շա­բաթ­ներ ան­ցած են այդ օ­րէն, երբ վեր­ջին...

Անտոն Կազէլ (մահուան 68-ամեակին առիթով)

ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ԿՈՂՄԷ Ան­ցած են 68 տա­րի­ներ 24 ­Դեկ­տեմ­բե­րի այն օ­րէն, երբ յու­նա­հայ մա­մու­լի ու լրագ­րու­թեան անս­պառ գրի­չը յան­կար­ծա­կիօ­րէն ցամ­քե­ցաւ։ «­Նոր Օր»-ի ան­խոնջ խմբա­գիր, ա­պա «Ա­զատ...

Յունական մամուլի անդրադարձը հայ անձնաւորութիւններու մասին

­Վեր­ջին շա­բաթ­նե­րուն, յու­նա­կան «­Քա­թի­մե­րի­նի» ազ­դե­ցիկ օ­րա­թեր­թը, եր­կու տար­բեր յօ­դուած­նե­րով, անդ­րա­դար­ձաւ հա­յազ­գի անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րու։ Ա­ռա­ջին յօ­դո­ւա­ծին մէջ, յոյն-թրքա­կան տագ­նա­պի լոյ­սին տակ, թեր­թը կը ներ­կա­յաց­նէ ­Յու­նաս­տա­նի վար­չա­պետ ­Քի­րիա­քոս...
- Advertisement -