«Զաւարեան»ի Ծ­նո­ղա­կան ­Միու­թեան նոր վարչութիւն

Եր­կար տա­րի­նե­րէ ի վեր, Հ. Կ. ­Խա­չի ազ­գա­յին վար­ժա­րան­նե­րու կող­քին կը գոր­ծեն Ծ­նո­ղա­կան ­Միու­թիւն­ներ, ո­րոնք ի­րենց գոր­ծու­նէու­թեամբ՝ մե­ծա­պէս կը նպաս­տեն մեր վար­ժա­րան­նե­րու աշ­խա­տանք­նե­րուն, ա­շա­կեր­տա­կան...

«Երիտասարդ ընտանիքին Աստուածաշունչը»

Հովանաւորութեամբ Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդ Շահէ Եպս. Փանոսեանի, կազմակերպութեամբ Լիբանանի հայոց թեմի Կրօնական Ժողովին Ուրբաթ՝ 10 Նոյեմբեր 2017ին Մարաշի Հայրենակցական Միութեան սրահին մէջ տեղի...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Կ.Կոմիտէի հանդիպում՝ Հ.Հ. դեսպանին հետ

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 8 ­Նո­յեմ­բեր 2017ի ե­րե­կո­յեան, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէն տե­սակ­ցու­թիւն ու­նե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի մօտ Հ.Հ. դես­պան պրն. ­Ֆա­թէյ ­Չար­չօղ­լեա­նի հետ, դես­պա­նա­տան մէջ։ ­Հան­դիպ­ման սկիզ­բը, դես­պա­նը բա­րի...

Կոչ՝ ուղղուած Յունաստանի մէջ բնակող լիբանանահայերուն

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէն կոչ կ­՚ուղ­ղէ ­Յու­նաս­տան բնա­կող բո­լոր լի­բա­նա­նա­հա­յե­րուն՝ մաս­նակ­ցե­լու ­Լի­բա­նա­նի խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րուն, ո­րոնք պի­տի կա­յա­նան 6 ­Մա­յիս 2018ին։ ­Լի­բա­նա­նէն դուրս ապ­րող մեր...

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Կի­րա­կի՝ 29 ­Հոկ­տեմ­բեր 2017ին, յետ մի­ջօ­րէի ժա­մը 4ին, ­Յու­նա­հա­յոց ­Թե­մի Կ­րօ­նա­կան ­Ժո­ղո­վը լիա­կա­տար իր նիս­տը գու­մա­րեց «­Զա­ւա­րեան» ­Կեդ­րո­նին մէջ, նա­խա­գա­հու­թեամբ ­թե­մա­կալ ա­ռաջ­նորդ ­­Գե­ղամ Արք....

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Կեդրոնական Կոմիտէի անդամները այցելեցին Առաջնորդ Սրբազան Հօր

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 1 ­Նո­յեմ­բեր 2017 ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին, ­Յու­նաս­տա­նի ­հա­յոց թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նին մէջ ըն­դու­նեց Հ.Յ.Դ. ­Յունաստանի նո­րըն­տիր­ Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէի այ­ցե­լու­թիւ­նը։...

«Արթին Գալուստեան» մանկապարտէզի անուանակոչութեան հանդիսութիւնը

­Կի­րա­կի՝ 22 ­Հոկ­տեմ­բեր 2017ին տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի Ազ­գա­յին «­Լե­ւոն եւ ­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան» վար­ժա­րա­նի ման­կա­պար­տէ­զին «Ար­թին ­Գա­լուս­տեան» ա­նո­ւա­նակոչու­թեան հան­դի­սու­թիւ­նը։ Ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թիւ­նը ե­կաւ յու­նա­հա­յու­թեան յար­գան­քի ու...

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

­Շա­բաթ՝ 28 ­Հոկ­տեմ­բեր 2017ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 9:45ին, ­Նէոս ­Գոզ­մոս-­Ֆիք­սի Ս. ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ՝ ­Նա­րեկ Քհնյ. ­Շա­հի­նեան եւ ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դիս ա­տե­նա­պետ պրն. ­Կար­պիս ­Պե­քէ­րէ­ճեան...

Արամ Ա. Վեհափառ գլխաւոր բանախօս

29-31 ­Հոկ­տեմ­բեր 2017ին գու­մա­րո­ւե­ցաւ Ա­թէն­քի 2րդ ­մի­ջազ­գա­յին հա­մա­գու­մա­րը՝ «­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի մէջ կրօ­նա­կան եւ մշա­կու­թա­յին բազ­մա­զա­նու­թիւն եւ խա­ղաղ հա­մա­կե­ցու­թիւն» վեր­նա­գի­րով։ ­Հա­մա­գու­մա­րի հրա­ւէ­րը եւ կազ­մա­կեր­պու­մը ստանձ­նած...

Արամ Ա. Կաթողիկոս Աթէնքէն վերադարձաւ Անթիլիաս

Ե­րեք­շաբ­թի՝ 31 ­Հոկ­տեմ­բեր 2017ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Մե­ծի Տանն ­Կի­լի­կիոյ Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կոս Ա­թէն­քէն վե­րա­դար­ձաւ Ան­թի­լիաս։ ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տը վեր­ջին օ­րե­րուն Ա­թէնք գտնո­ւե­ցաւ՝ ­Յու­նաս­տա­նի Ար­տա­քին ­Գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան...
- Advertisement -