«Մալաքեան-Գասպարեան Ծաղկոց»

Հ.Գ.Խ.ի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թիւ­նը վա­յե­լող ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան ­Ծաղ­կոց» շա­բա­թօ­րեայ դպրո­ցը այժմ կը յա­ճա­խեն մօ­տա­ւո­րա­պէս 120 ա­շա­կերտ-ա­շա­կեր­տու­հի­ներ, ո­րոնք կը ստա­նան հա­յե­ցի դաս­տիա­րա­կու­թիւն,...

«­Սի­րոյ ­Սե­ղան»

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 24 ­Յու­նո­ւար 2018ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 3ին, հիւ­րըն­կա­լու­թեամբ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տուա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Տիկ­նանց ­Միու­թեան, ե­կե­ղեց­ւոյս կից գտնո­ւող «­Հա­յաս­տան» սրա­հէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ «­Սի­րոյ ­Սե­ղան»...

Երեսփոխան Ֆորցաքիս այցելեց Սրբազանին

Ե­րեք­շաբ­թի՝ 23 ­Յու­նո­ւար 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան, Ա­թէն­քի ­Քա­փո­տիսթ­րիա­քօ հա­մալ­սա­րա­նի նախ­կին նա­խա­գահ եւ ներ­կա­յիս հա­մայն ­Յու­նաս­տա­նի «­Նէա ­Տի­մոք­րա­թիա» կու­սակ­ցու­թեան ե­րես­փո­խան ­Թէո­տո­րոս ­Ֆոր­ցա­քիս այ­ցե­լու­թիւն տո­ւաւ ­Յու­Նաս­տա­նի հա­յոց...

Հանդիպում՝ Յունաստանի Հ.Յ.Դ.ի եւ Ռ.Ա.Կ.ի մարմիններուն միջեւ

Եր­կու­շաբ­թի 22 ­Յու­նուար 2018ին, նա­խօ­րօք ճշդո­ւած ժա­մադ­րու­թեամբ, Ռ.Ա.Կ.ի ­Յու­նաս­տա­նի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը այ­ցե­լեց Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէին, իր Ա­թէն­քի գրա­սե­նեա­կին մէջ։ Ն­կա­տի ու­նե­նա­լով վեր­ջերս ընտրո­ւած Ռ.Ա.Կ.ի...

Ս. Յովհաննու Կարապետի տօնը՝ Ալեքսանտրուպոլսոյ մէջ

­Կի­րա­կի՝ 21 ­Յու­նո­ւար 2018ին, Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սոյ ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դը մեծ շու­քով կազ­մա­կեր­պեց ե­կե­ղեց­ւոյ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան տօ­նը։ Ըն­դա­ռա­ջե­լով ­Խոր­հուր­դի հրա­ւէ­րին, Ուր­բաթ՝ 19 ­Յու­նո­ւա­րի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 2։30ին, Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սոյ օ­դա­կա­յա­նը...

«Օլիմփոս լեռնէն մինչեւ Արարատ»

­Մօ­տա­ւո­րա­պէս 2 ա­միս­ներ ա­ռաջ, յու­նա­հա­յու­թեան պատ­մու­թեան մէջ ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով ծնունդ ա­ռած «Օ­լիմ­փոս լեռ­նէն մին­չեւ Ա­րա­րատ» խո­րագ­րով ­Թե­սա­ղո­նի­կէի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի ձայ­նաս­փիւ­ռի կա­յա­նէն (FM 100.6) հայ­կա­կան...

Առաջնորդ Սրբազան Հօր հանդիպումները՝ Ալեքսանտրուպոլիսի մէջ

­Շա­բաթ՝ 20 ­Յու­նո­ւար 2018ին, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11ին, յու­նա­հա­յոց ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Պա­րէտ Քհնյ. ­Խա­չե­րեա­նի եւ Ս. ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­յին...

Առաջնորդ Սրբազանը այցելեց Անթիմոս Մետրապոլիտին

Շա­բաթ՝ 20 ­Յու­նո­ւար 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30ին, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մա­կալ ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Պա­րէտ Քհնյ. ­Խա­չե­րեա­նի, ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ...

Եկեղեցիներու միութեան համար աղօթքի շաբաթ՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

Ար­դէն սո­վո­րու­թիւն դար­ձած է, աշ­խար­հի չորս կող­մը, որ քրիս­տո­նեայ հո­գե­ւո­րա­կան­ներ ա­մէն տա­րի, ­Յու­նո­ւար ամ­սու 18էն 25ը նկա­տի ա­ռած են՝ կա­տա­րե­լու հա­մար ե­կե­ղե­ցի­նե­րու միու­թեան ա­ղօթ­քի...

Գաթայի կտրում

Շա­բաթ՝ 20 ­Յու­նո­ւար 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7էն սկսեալ, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. ­Թեհ­լի­րեա­ն» մաս­նա­ճիւ­ղին վար­չու­թիւ­նը գու­մա­րեց միու­թեան հեր­թա­կան եւ ­Նոր ­Տա­րո­ւան անդ­րա­նիկ...
- Advertisement -