Հ­րա­պա­րա­կա­յին ե­լոյթ

­ «­Յոյն եւ հայ ժո­ղո­վուրդ­ներ. Եր­կու դա­րա­ւոր մշա­կոյթ­ներ» Փի­րէա­յի յոյն-ֆրան­սա­կան «Jeanne D՚Arc» կրթա­րա­նը կը կազ­մա­կեր­պէ ե­րե­կոյ նո­ւի­րո­ւած հայ եւ յոյն ժո­ղո­վուրդ­նե­րու մշա­կոյ­թին ու պատ­մու­թեան, որ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 19...

Ամանորեայ գաթայի կտրում Գալամաթայի ­մէջ

­Շա­բաթ 1 ­Փետ­րո­ւար 2020ի ե­րե­կո­յեան, ­Գա­լա­մա­թա­յի Ս. ­Նի­կո­ղա­յոս ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ կա­տա­րո­ւե­ցաւ ամ­սա­կան դրու­թեամբ Ս. պա­տա­րա­գը։ Ներ­կայ էին Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ եւ ան­դամ­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ...

Երիտասարդներու զարգացման մրցում Թեսաղոնիկէի մէջ

­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ «­Հա­մազ­գա­յին» հայ կրթա­կան եւ մշա­կու­թա­յին միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան, ­Շա­բաթ՝ 25 ­Յու­նո­ւար 2020ի ե­րե­կո­յեան մին­չեւ ուշ գի­շեր, «­Տէր-­Զա­քա­րեան» սրա­հէն ներս տե­ղի...

Հայրապետական պատգամի ընթերցում Թեսաղոնիկէի մէջ

Ինչ­պէս ծա­նօթ է, Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կոս, ­Հայ­րա­պե­տա­կան պատ­գա­մով մը 2020 տա­րին ձօ­նած է յա­տուկ խնամ­քի կա­րօտ հա­յոր­դի­նե­րու տա­րի։ ­Յու­նա­հա­յոց թե­մի Կ­րօ­նա­կան ժո­ղո­վի գոր­ծադ­րու­թեամբ, ­Կի­րա­կի՝ 26...

Հ.Գ.Խ.ի Թեսաղոնիկէի «Անի» մասնաճիւղի գաթայի հաւաք

­Հինգ­շաբ­թի՝ 16 ­Յու­նո­ւար 2020ի ե­րե­կո­յեան, Հ.Գ. Խ.ի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան ըն­կե­րու­հի­նե­րը 2020 տա­րո­ւան ի­րենց գա­թան կտրե­լով՝ բիւր բա­րե­մաղ­թանք­ներ ու շնոր­հա­ւո­րու­թիւն­ներ կա­տա­րե­ցին զի­րար։ ­Գա­թա­յի...

Բժշկական, տեղեկատուական կարեւոր ելոյթ մը Հ.Կ. Խաչին կողմէ (նկարներ)

­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չը, հա­ւա­տա­րիմ մնա­լով Հ.Օ.Մ.ի մար­դա­սի­րա­կան եւ խնա­մա­տա­րա­կան ա­ռա­քե­լու­թեան, ա­ռի­թը չի փախց­ներ մեր ժո­ղո­վուր­դը մնա­յուն կեր­պով տե­ղե­կաց­նե­լու բժշկա­կան կա­րե­ւոր հար­ցե­րու շուրջ։ Ա­նոնց­մէ մէ­կը...

Կոմիտասեան ոգին՝ «Յակոբ Փափազեան» երգչախումբի ելոյթին — (նկարներ)

­Մա­րիա ­Մար­կո­սեան-­Տա­մա­տեան ­Հայ­կա­կան ե­րաժշ­տու­թիւ­նը աշ­խար­հը ճանչ­ցաւ ­Կո­մի­տա­սով։ ­Կո­մի­տա­սի շնոր­հիւ հա­յը պահ­պա­նեց իր մշա­կոյ­թը, ազ­գա­յին-ա­ւան­դա­կան եր­գամ­տա­ծո­ղու­թեան ա­ռանձ­նա­յատ­կու­թիւն­նե­րը, նկա­րա­գի­րը, ազ­գա­յին ինք­նու­թիւ­նը։ ­Կո­մի­տա՛­սը բա­ցա­յայ­տեց հայ ժո­ղովր­դի ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան ձիրքն ու...

Լուրեր Ազգային Առաջնորդարանէն

Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նը կը հա­ղոր­դէ, թէ Ե­րեք­շաբ­թի՝ 21 ­Յու­նո­ւար 2020ին, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեան, Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեան, ա­տե­նադ­պիր ­Թագ­ւոր ­Յո­վա­կի­մեան...

Այցելութիւն՝ Մակեդոնիոյ եւ Թրակիոյ փոխնախարարին

Եր­կու­շաբ­թի՝ 20 ­Յու­նո­ւար 2020ի կէ­սօ­րո­ւան, նա­խա­պէս առ­նո­ւած ժա­մադ­րու­թեամբ, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս վրդ. ­Փա­շա­յեան, Հ.Յ.Դ. ­Կեդ­րո­նա­կան կո­մի­տէի ան­դամ ընկ. ­Կա­րա­պետ ­Նա­տեան, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին»...

Հայ լեզուի եւ մշակոյթի ամառնային խտացեալ դասընթացք

Օ­գոս­տոս 2020 Վե­նե­տի­կի Պո-Ա­րաքս Մ­շա­կու­թա­յին Ըն­կե­րակ­ցու­թեան, Վե­նե­տի­կի “STUDIUM MARCIANUM” Հաս­տա­տու­թեան հետ գոր­ծակ­ցա­բար, կազ­մա­կեր­պած Հայ Լե­զո­ւի եւ Մ­շա­կոյ­թի ա­մառ­նա­յին խտա­ցեալ դա­սըն­թաց­քը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Օ­գոս­տոս 3-19: Քն­նու­թիւն­նե­րը`...
- Advertisement -