Դռն­փակ ­Պա­տա­րագ եւ ­Հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն

Դռն­փակ ­Պա­տա­րագ եւ ­Հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն Ար­ցա­խի եւ Հա­յաս­տա­նի նա­հա­տակ­նե­րուն Կի­րա­կի՝ 22 ­Նո­յեմ­բերին, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:30-ին ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ Ա­ռաջ­նոր­դա­րան «­Սուրբ Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ», ­Նէոս ­Գոզ­մոս

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

­Մեր ժո­ղո­վուր­դի սի­րե­լի զա­ւակ­նե­րուն ու­շադ­րու­թեան կ’ու­զենք յանձ­նել, թէ Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի գրա­սե­նեա­կը կը շա­րու­նա­կէ գոր­ծել կա­նո­նա­ւոր ձե­ւով։ ­Մինչ այդ, ­Քո­րո­նա ժահ­րի վա­րակ­ման դէմ շա­րու­նա­կո­ւող պե­տա­կան սպա­սար­կու­թեանց...

Մարդասիրական օգնութեան հաւաքագրում Յունաստանի տարածքին

­ ­ Մարդասիրական օգնութեան հաւաքագրում Յունաստանի տարածքին Թեւ ու թի­կունք դառ­նանք Ար­ցա­խի հե­րոս ժո­ղո­վուր­դին Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի եւ ­Մա­կե­դո­նիոյ և Թ­րա­կիոյ ­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թիւն­նե­րը կու...

Ալթունեանի ցուցահանդէսը ի նպաստ Արցախին

Ուր­բաթ՝ 30 ­Հոկ­տեմ­բե­րին, բա­ցու­մը կա­տա­րուե­ցաւ հան­րա­ծա­նօթ գե­ղան­կա­րիչ եւ քան­դա­կա­գործ ­Գա­գիկ Ալ­թու­նեա­նի մար­դա­սի­րա­կան ցու­ցա­հան­դէ­սին, Ա­թէն­քի մէջ։ ­Մեծ թի­ւով կտաւ­նե­րու ցու­ցադ­րու­թեամբ, յայտ­նի ա­րո­ւես­տա­գէ­տը կը ներ­կա­յաց­նէ իր...

Յունահայութեան կատարած աշխատանքները ներկայացուեցան հայրենի լրատուական միջոցներուն կողմէ

Ան­ցեալ շաբ­թո­ւան ըն­թաց­քին, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդր. կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. ­Սեր­գօ ­Գու­յում­ճեան եր­կու հար­ցազ­րոյց տո­ւաւ «Եր­կիրն այ­սօր» հա­ղոր­դա­շա­րին եւ Ար­ցա­խի պե­տա­կան ձայ­նաս­փիւ­ռին, ներ­կա­յաց­նե­լով յու­նա­հա­յու­թեան կող­մէ...

Հ. Կ. Խաչը Ար­ցա­խի կող­քին

­Յա­ջո­ղու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Կ.Խաչի ­Ֆիք­սի «­Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պած ճա­շի վա­ճառ­քը, ­Կի­րա­կի՝ 1 ­Նո­յեմ­բե­րին, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բին մէջ։ Այս օ­րե­րուն, բո­լո­րիս պարտ­քը եւ կամքն...

Ալեքսանտրուպոլսոյ եւ Քինուրիայի բանաձեւերը ի նպաստ Արցախին

Յու­նաս­տա­նի տա­րած­քին գոր­ծող քա­ղա­քա­պե­տու­թիւն­նե­րը կը շա­րու­նա­կեն ի­րենց զօ­րակ­ցա­կան բա­նա­ձե­ւե­րով կանգ­նիլ Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դի ու հա­յոց բա­նա­կի կող­քին, որ ա­ւե­լի քան ա­միս մը խի­զա­խօ­րէն կը դի­մադ­րէ...

Յունահայութեան մասնակցութիւնը համահայկական հիմնահարցերուն

Յու­նա­հայ մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն կը յայտ­նենք, թէ 4 Օ­գոս­տոս 2020-ին ­Պէյ­րու­թի նա­ւա­հան­գիս­տի ա­հե­ղա­կոր­ծան պայ­թու­մի հե­տե­ւան­քով լի­բա­նա­նա­հա­յու­թեան վե­րա­կանգ­ման հա­մար, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կո­սի նա­խա­ձեռ­նած հա­մա­հայ­կա­կան օ­ժան­դա­կու­թեան...

Բողոքի լուռ հաւաք եւ ինքնաշարժներով երթ

­Կի­րա­կի՝ 25 ­Հոկ­տեմ­բեր 2020-ի յետ­մի­ջօ­րէին, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հ.Յ.Դ. Ե­րիտ. ­Միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. ­Թեհ­լի­րեան» խում­բին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս­պի­տակ Աշ­տա­րա­կի»ն­ առ­ջեւ տե­ղի ու­նե­ցաւ բո­ղո­քի լուռ հա­ւաք, ուր ե­րի­տա­սարդ-ե­րի­տա­սար­դու­հի­ներ,...

Բողոքի հաւաք Եւրոպական Միութեան Աթէնքի գրասենեակներուն առջեւ (նկարներ)

Բողոքի հաւաք Եւրոպական Միութեան Աթէնքի գրասենեակներուն առջեւ «Եւ­րո­պա­կան եր­կիր­նե­րը պար­տին կա­սեց­նել զի­նամ­թեր­քի վա­ճառ­քը ­Թուր­քիոյ» Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան Ա­թէն­քի գրա­սե­նեակ­նե­րուն առ­ջեւ ե­րէկ ­Հինգ­շաբ­թի 29 ­Հոկ­տեմ­բեր 2020ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5ին,...
- Advertisement -