­Մահ` հա­յա­սէր ­Վե­րա ­Նի­քո­լաի­տո­ւի

­Հինգ­շաբ­թի՝ 30 ­Յու­լի­սին, իր աչ­քե­րը փա­կեց ­Նի­քէա­յի նախ­կին քա­ղա­քա­պետ եւ հել­լէն խորհր­դա­րա­նի նախ­կին ե­րես­փո­խան ­Վե­րա ­Նի­քո­լաի­տու, եր­կա­րա­տեւ հի­ւան­դու­թե­նէ յե­տոյ։ Ծ­նած էր 1945ին եւ...

Հ.Յ.Դ. Երիտ. Միութեան կազմակերպութեամբ Թեսաղոնիկէի հայութիւնը իր բողոքի ձայնը բարձրացուց Ատրպէյճանի...

Եր­կու­շաբ­թի՝ 27 ­Յու­լիս 2020ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ, քա­ղա­քի կեդ­րո­նը գտնո­ւող հայ­կա­կան ­Խաչ­քա­րին դի­մաց, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. ­Թեհ­լի­րեան»...

Հոգեհանգիստ-ոգեկոչում Լիզպոնի հինգ տղոց յիշատակին

Լիզ­պո­նի հինգ տղոց ող­ջա­կիզ­ման 37րդ ­տա­րե­լի­ցին առ­թիւ, ­Կի­րա­կի՝ 26 ­Յու­լիս 2020ի ա­ռա­ւօ­տուն, ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի (­Ֆիք­սի) «Ս. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հո­գե­հանգս­տեան...

Տխրունի. Յարութիւն Ժամկոչեան

­Տե­րե­ւա­թա­փը խլեց սի­րե­լի եւ ծա­նօթ հայ­րե­նա­կից մը եւս, եղբ. ­Յա­րու­թիւն ­Ժամ­կո­չեա­նը։ Ան Հ.Մ.Ը.Մ.ի ճամ­բով իր հետ­քը ձգեց ­Գո­քի­նիոյ հայ գա­ղու­թին վրայ, տա­րի­ներ...

Կը զօրակցինք Լիբանանահայութեան

Մօ­տէն հե­տե­ւե­լով ­Լի­բա­նա­նա­հա­յու­թեան ապ­րած ա­հա­ւոր ճգնա­ժա­մին եւ գի­տակ­ցե­լով ­Լի­բա­նա­նի մէջ տի­րող ճնշո­ւած ի­րա­վի­ճա­կին, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէն եւ գա­ղու­թի Ազ­գա­յին ու...

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Թր­քա­կան պե­տու­թեան ո­րո­շու­մը՝ մզկի­թի վե­րա­ծե­լու ­Կոնս­տանդ­նու­պոլ­սոյ «Ա­յիա ­Սո­ֆիա» թան­գա­րան-ե­կե­ղե­ցին ընդվ­զում յա­ռա­ջա­ցու­ցած է ­Յոյն Ուղ­ղա­փառ ե­կե­ղեց­ւոյ եւ ընդ­հան­րա­պէս քրիս­տո­նեայ աշ­խար­հին։ Ն­կա­տի ու­նե­նա­լով թէ...

­Բո­ղո­քի ցոյց Ա­թէն­քի մէջ Ատր­պէյ­ճա­նի դես­պա­նա­տան առ­ջեւ (նկարներ)

­Բո­ղո­քի ցոյց Ա­թէն­քի մէջ Ատր­պէյ­ճա­նի դես­պա­նա­տան առ­ջեւ ­Յու­նա­հա­յու­թիւ­նը իր ձայ­նը բարձ­րա­ցուց ա­զե­րիա­կան յար­ձա­կո­ղա­կա­նու­թեան դէմ ­Հայ-ատր­պէյ­ճա­նա­կան սահ­մա­նին վրայ՝...

Հ.Կ.Խ.ի «Արթին Գալուստեան» Մանկապարտէզի վկայականներու բաշխում

­Սի­րե­լի ծնող­ներ եւ ներ­կա­ներ,Դպ­րո­ցա­կան տա­րեշր­ջան մը եւս իր ա­ւար­տին կը հաս­նի։ ­Տար­բեր եւ իւ­րա­յա­տուկ տա­րի մըն էր շատ ա­նակն­կալ­նե­րով ու մար­տահրա­ւէր­նե­րով։ ­Բո­լորս...

Հայ Կապոյտ Խաչի «Զաւարեան» ազգ. վարժարանի Զ. աւարտական դասարանի վկայականներու...

Հ.Կ.Խ.ի ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նին դպրո­ցա­կան տա­րե­փակ ­Նա­խակր­թա­րա­նի ա­ւար­տա­կան դա­սա­րա­նի հրա­ժեշ­տի ե­րե­կո­յին ըն­թաց­քին Տ­նօ­րէ­նու­թեան խօս­քը, ուղ­ղո­ւած ա­շա­կերտ­նե­րուն եւ ծնող­նե­րուն:

Հ.Կ.Խաչի «Լ. եւ Ս. Յակոբեան» ազգ. վարժարանի հայերէնի երկու ուսուցչուհիներ կը...

«­Լե­զո­ւի ա­շա­կեր­տա­կեդ­րոն ու­սու­ցում եւ ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի փո­խան­ցում վկա­յո­ւած առ­ցանց խտա­ցած դա­սըն­թացք, 13 ­Յու­լիս – 28 Օ­գոս­տոս 2020 եւ վկա­յա­կա­նի լրա­ցում 2020-2021 տա­րո­ւան...
- Advertisement -