Վերջին ժամ. Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտական բանակումը առկախուած է

Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտական բանակումը առկախուած է Մեր այսօրուան տպագիր թիւով հաղորդած էինք, որ Երկուշաբթի՝ 9 Օգոստոս 2021-ին պիտի մեկնարկէր Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտական բանակումը: Սակայն, Աթէնքի շրջակայքը պատահած ահաւոր...

Կեանքէն հեռացած է Այտա Լազեան-Մահլուֆ

Բաւական մեծ ուշացումով տեղեկացանք յունահայութեան համար ծանօթ անձնաւորութեան մը՝ Այտա Լազեան-Մահլուֆի մահը, որ պատահեցաւ մօտ չորս ամիս առաջ Աթէնքի մէջ, 97 տարեկանին։ Այտա Լազեան-Մահլուֆ դուստրն...

Հոգեհանգիստ՝ Լիզպոնի 5 սրտերու 38-րդ ամեակին առիթով

­Կի­րա­կի` 25 ­Յու­լիս 2021-ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։00-ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ ս. եւ ան­մահ պա­տա­րագ։ Ս. պա­տա­րա­գը մա­տու­ցեց եւ յա­ւուր պատ­շա­ճի քա­րո­զեց՝...

­Հո­գե­հան­գիստ-ո­գե­կո­չում ­Լիզ­պո­նի հինգ տղոց յի­շա­տա­կին

­Լիզ­պո­նի հինգ տղոց ող­ջա­կիզ­ման 38-րդ ­տա­րե­լի­ցին առ­թիւ, ­­Կի­րա­կի՝ 25 ­­Յու­լիս 2021-ի ա­ռա­ւօ­տուն, ­­Նէոս ­­Գոզ­մո­սի (­­Ֆիք­սի) «Ս. ­­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն, կազ­մա­կեր­պո­ւած...

Հ.Կ.Խ.-ի «Լ.եւՍ.Յակոբեան» ազգային վարժարանի «Արթին Գալուստեան» մանկապարտէզի վկայականներու բաշխումի հանդէս

Հ.Կ.Խ.-ի « Լ. եւ Ս. ­Յա­կո­բեան»ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի «Ար­թին ­Գա­լուս­տեան» ման­կա­պար­տէ­զի վկա­յա­կան­նե­րու բաշ­խու­մի հան­դէ­սի ըն­թաց­քին ման­կա­պար­տիզ­պա­նու­հի ­Վիք­թո­րիա ­Մա­ղա­քեա­նի ուղ­ղած խօս­քը ­Գե­րաշ­նորհ Սր­բա­զան հայր, յար­գար­ժան Ազ­գա­յին վար­չու­թեան...

Դիմում Հայ Կապոյտ Խաչի «Թագուհի Փաշայեան» մրցանակի

Հա­ւա­տա­րիմ՝ ­­Հայ ­­Կա­պոյտ ­­Խա­չի կրթա­կան եւ դաս­տիա­րակ­չա­կան նպա­տակ­նե­րուն եւ հա­ւա­տա­լով, որ փայ­լուն նոր սե­րունդ մը մեծ հպար­տանք է մեր բո­լո­րին հա­մար, Հ. Կ. ­­Խա­չի...

Ամառնային հայկական շարժապատկերի երեկոյ. «Դաւիթ Բէկ»

14 ­Յու­լի­սի ե­րե­կո­յեան, «Լ. եւ Ս. ­Յա­կո­բեան» վար­ժա­րա­նի բա­կին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ «­Հա­մազ­գա­յին»ի Ատ­տի­կէի «­Սօս-­Վա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պած հայ­կա­կան ա­մառ­նա­յին շար­ժա­պատ­կե­րի ցու­ցադ­րու­թիւ­նը։ Ընտ­րո­ւա­ծը՝ «­Դա­ւիթ ­Բէկ»,...

­ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ Հ.Յ.Դ. ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ 83-րդ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԺՈՂՈ­ՎԻ

Շա­բաթ՝ 17 եւ ­Կի­րա­կի՝ 18 ­Յու­լիս 2021–ին, Ա­թէն­քի մէջ գու­մա­րո­ւե­ցաւ Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան ­Յու­նաս­տա­նի կա­ռոյ­ցի 83-րդ Շր­ջա­նա­յին ­Ժո­ղո­վը, ներ­կա­յու­թեամբ շրջան­նե­րէն ե­կած կու­սակ­ցա­կան միա­ւոր­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն եւ Հ.Յ.Դ...

Հայ Կապոյտ Խաչի Գոքինիոյ «Զաւարեան» ազգային վարժարանի 2020-21 դպրոցական տարեշրջանի տարեփակի...

2020-2021 դպրո­ցա­կան տա­րեշր­ջա­նը իր ա­ւար­տին հա­սաւ։ Ար­տա­սո­վոր տա­րի մը. թա­գա­վա­րա­կին պատ­ճա­ռով դպրոց­ը մօ­տա­ւո­րա­պէս 5 ա­մի­ս ­փակ մնա­ց։ Այ­սու­հան­դերձ, ան­խոնջ շա­րու­նա­կե­ցինք մեր աշ­խա­տանք­նե­րը, լիու­լի օգ­տա­գոր­ծե­լով...

Հ.Կ.Խ. «Զաւարեան» ազգային վարժարանի «Հայաստան Ուշագլեան» մանկապարտէզի վկայականներու բաշխման հանդէս

Հ.Կ.Խ. «­Զա­ւա­րեան» ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի «­Հա­յաս­տան Ու­շագ­լեան» ման­կա­պար­տէ­զի վկա­յա­կան­նե­րու բաշխ­ման հան­դէ­սին ըն­թաց­քին ման­կա­պար­տիզ­պա­նու­հի Ա­նի Ա­բի­կեա­նին ուղ­ղած խօս­քը ­Սի­րե­լի ծնող­ներ եւ ներ­կա­ներ, ­Բա­րի ե­կած էք Հ.Կ.Խ. «­Զա­ւա­րեան» վար­ժա­րա­նի...
- Advertisement -