Ցեղասպանութիւններուն նուիրուած բովանդակալից ու ազդեցիկ հրապարակային ելոյթ Փիրէայի «Jeanne D՚Arc» կրթարանէն...

­Պոն­տո­սի յոյ­նե­րու եւ հա­յե­րու ցե­ղաս­պա­նու­թեան պատ­մա­կան յու­շին նո­ւի­րո­ւած էր «­Յոյն եւ հայ ժո­ղո­վուրդ­ներ. Եր­կու դա­րա­ւոր մշա­կոյթ­ներ» նիւ­թով հրա­պա­րա­կա­յին ե­լոյ­թը, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ...

ՅՈՒՆԱՀԱՅՈՑ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹԵԱՆ ԿԱՌՈՅՑ

Առաջնորդ Յունահայոց թեմի, Նախագահ Ազգային վարչութեան եւ Ազգային իշխանութեան ենթակայ բոլոր մարմիններուն Տ. ԳԵՂԱՄ ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

«Հ.Օ.Մ.ի կրթա­թո­շակ»

Հ.Օ.Մ.ը գի­տակ­ցե­լով, թէ ազ­գա­պահ­պան­ման ներ­կայ օ­րե­րուն կա­րե­ւոր է նոր սե­րուն­դի բարձր կրթու­թիւն ստա­նա­լը, որ­պէս­զի ի­րենց մտա­ւո­րա­կան եւ գի­տա­կան ամ­բողջ պա­շա­րը օր մը...

Թումանեան 150. Մշակոյթը տօն է մեր ակումբներէններս

ՄԱՐԻԱ ՄԱՐԿՈՍԵԱՆ-ՏԱՄԱՏԵԱՆ «Ես միշտ ձեզ հետ եմ, ձեր մէջ եմ…» Յ. ­Թու­մա­նեան Ան մեզ...

Հայոց ցեղասպանութեան նիւթով՝ աշակերտական յատուկ դաստիարակչական ելոյթ

­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան 105րդ ­տա­րե­լի­ցին եւ հրէա­կան ­Ողջակիզման 75րդ ­տա­րե­լի­ցին ա­ռի­թով, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բը եւ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թիւ­նը, ըն­դա­ռա­ջե­լով ի­րենց...

Նէոս Գոզմոս (Ֆիքս)ի «Ս. Կարապետ» եկեղեցւոյ ընտանիքը այցելեց Առաջնորդ Սրբազանին

Սր­բոց ­Ղե­ւոն­դեանց ­Քա­հա­նա­յից տօ­նին ա­ռի­թով, ­Նէոս ­Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի «Ս. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ­ Նա­րեկ Քհնյ. ­Շա­հի­նեան, ­Թա­ղա­կա­նու­թեան ա­տե­նա­պետ ­Վար­դան ­Պա­պի­կեան եւ նախ­կին ա­տե­նա­պետ...

­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Մա­սիս» պա­րա­խում­բի ե­լոյ­թը Ք­սան­թիի մէջ

Ք­սան­թիի ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դը նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը ու­նե­ցաւ դի­մե­լու տեղ­ւոյն քա­ղա­քա­պե­տու­թեան, որ­պէս­զի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Հա­մազ­գա­յին»ի «­Մա­սիս» պա­րա­խում­բը ե­լոյթ մը ու­նե­նայ քա­ղա­քի շարք մը ձեռ­նարկ­նե­րու ծի­րէն ներս...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Երիտասարդական միութիւնը նշեց իր «Օր»ը — (նկարներ)

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­միու­թիւ­նը նշեց իր «Օր»ը ­Մեր ե­րի­տա­սարդ­նե­րը եւ պա­տա­նի­նե­րը դաշ­նակ­ցա­կա­նօ­րէն վե­րա­նո­րո­գե­ցին ի­րենց ուխ­տը հայ ժո­ղո­վուր­դի ար­դար Դա­տի հե­տապնդ­ման ու­ղիին վրայ ­Շա­բաթ՝ 8 ­Փետ­րո­ւար 2020ին, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թիւ­նը՝...

Հ­րա­պա­րա­կա­յին ե­լոյթ

­ «­Յոյն եւ հայ ժո­ղո­վուրդ­ներ. Եր­կու դա­րա­ւոր մշա­կոյթ­ներ» Փի­րէա­յի յոյն-ֆրան­սա­կան «Jeanne D՚Arc» կրթա­րա­նը կը կազ­մա­կեր­պէ ե­րե­կոյ նո­ւի­րո­ւած հայ եւ յոյն ժո­ղո­վուրդ­նե­րու մշա­կոյ­թին ու պատ­մու­թեան, որ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 19...

Ամանորեայ գաթայի կտրում Գալամաթայի ­մէջ

­Շա­բաթ 1 ­Փետ­րո­ւար 2020ի ե­րե­կո­յեան, ­Գա­լա­մա­թա­յի Ս. ­Նի­կո­ղա­յոս ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ կա­տա­րո­ւե­ցաւ ամ­սա­կան դրու­թեամբ Ս. պա­տա­րա­գը։ Ներ­կայ էին Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ եւ ան­դամ­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ...
- Advertisement -