Եկեղեցական արարողութեանց արտակարգ տնօրինում

­Յու­նաս­տա­նէն ներս «­Քո­րո­նա» ժահ­րի հա­մա­ճա­րա­կին պատ­ճա­ռած ա­հա­զան­գա­յին ի­րա­վի­ճա­կի ա­ռօ­րեայ զար­գա­ցում­նե­րուն լոյ­սին տակ, հե­տե­ւե­լով՝ պե­տա­կան սպա­սար­կու­թեանց հետզ­հե­տէ խստա­ցող կան­խազ­գու­շաց­ման հրա­հանգ­նե­րուն եւ մեր ժո­ղո­վուր­դի...

Գոմթինիի հայկական համայնքը կ՚աջակցի յոյն պետութեան

­Հինգ­շաբ­թի՝ 12 ­Մարտ 2020ի կէ­սօ­րո­ւան, ­Գո­մո­թի­նիի հայ­կա­կան հա­մայն­քի պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն մը բաղ­կա­ցած ­Յու­նաս­տա­նի թե­մի ա­ռաջ­նոր­դա­կան փո­խա­նորդ ­Յով­հան­նէս վրդ. ­Սաղտ­ճեա­նէ, ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Ս­տե­փան...

­Յայ­տա­րա­րու­թիւն

Ֆիք­սի «Ա­րամ Մա­նու­կեան» ա­կում­բի վար­չու­թիւ­նը այ­սու կը տե­ղե­կաց­նէ բո­լոր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն, թէ «­Քո­րո­նա» ժահ­րի պատ­ճա­ռով եւ հե­տե­ւե­լով ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան սպա­սար­կու­թիւն­նե­րու կա­նոն­նե­րուն, յա­ջորդ եր­կու շաբ­թուան...

Յայ­տա­րա­րու­թիւն

­­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի խոր­հուր­դը այ­սու կը տե­ղե­կաց­նէ բո­լոր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն, թէ «­Քո­րո­նա» ժահ­րի պատ­ճա­ռով եւ հե­տե­ւե­լով ա­ռող­ջա­պա­հութեան սպա­սար­կու­թիւն­նե­րու կա­նոն­նե­րուն, յա­ջորդ եր­կու շաբ­թո­ւան հա­մար...

Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի ներկայացուցիչի հանդիպումները Յունաստանի մէջ

Ընկ. ­Յա­կոբ ­Տէր ­Խա­չա­տու­րեան խօ­սե­ցաւ յու­նա­հայ կա­ռոյց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու հա­ւա­քին Իր աշ­խա­տան­քա­յին...

Նախագահ Փրոքոփիս Փաւլոփուլոս ընդունեց Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի ներկայացուցիչը

Յու­նաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ պրն. Փ­րո­քո­փիս ­Փաւ­լո­փու­լոս, Ա­թէն­քի նա­խա­գա­հա­կան ա­պա­րան­քին մէջ, Ուր­բաթ՝ 6 ­Մար­տի ե­րե­կո­յեան, ըն­դու­նեց Հ.Յ.Դ. ներ­կա­յա­ցուց­չու­թեան այ­ցե­լու­թիւ­նը, գլխա­ւո­րու­թեամբ Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ...

Ընկ. Յակոբ Տէր Խաչատուրեանի հանդիպումները Աթէնքի մէջ

­Հան­դի­պում ­Յու­նաս­տա­նի մօտ Հ.Հ. դես­պա­նին հետ Աշ­խա­տան­քա­յին քա­ռօ­րեայ այ­ցե­լու­թեամբ Ա­թէնք ժա­մա­նած Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. ­Յա­կոբ ­Տէր...

Հ.Յ.Դ ­Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը Ա­թէնք ժա­մա­նեց

Այ­սօր, ­Հինգ­շաբ­թի՝ 5 ­Մար­տի ա­ռա­ւօ­տուն, աշ­խա­տան­քա­յին քա­ռօ­րեայ այ­ցե­լու­թեամբ Ա­թէնք ժա­մա­նեց Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. ­Յա­կոբ ­Տէր ­Խա­չա­տու­րեան։ Ծ­րագ­րո­ւած է, որ ան...

Նամակներ խմբագրութեան

«Ա­զատ Օր» օ­րա­թեր­թի խմբագ­րու­թեան ­­Սի­րե­լի՛ աշ­խա­տա­կից­ներ,­­Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին գրա­դա­րա­նի եւ ան­ձամբ իմ ա­նու­նից ջեր­մօ­րէն շնոր­հա­ւո­րում եմ ձեզ «Ա­զատ Օր» օ­րա­թեր­թի...

Թեսաղոնիկահայ կեանք

«­Գա­ւաթ մը սուրճ՝ բա­րի նպա­տա­կի հա­մար» եւ Հ.Գ.Խ.ի Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի գա­թա­յի կտրու­մը ­Կի­րա­կի՝ 9 ­Փետ­րո­ւար...
- Advertisement -