«Արթին Գալուստեան» մանկապարտէզի անուանակոչութեան հանդիսութիւնը

­Կի­րա­կի՝ 22 ­Հոկ­տեմ­բեր 2017ին տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի Ազ­գա­յին «­Լե­ւոն եւ ­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան» վար­ժա­րա­նի ման­կա­պար­տէ­զին «Ար­թին ­Գա­լուս­տեան» ա­նո­ւա­նակոչու­թեան հան­դի­սու­թիւ­նը։ Ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թիւ­նը ե­կաւ յու­նա­հա­յու­թեան յար­գան­քի ու...

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

­Շա­բաթ՝ 28 ­Հոկ­տեմ­բեր 2017ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 9:45ին, ­Նէոս ­Գոզ­մոս-­Ֆիք­սի Ս. ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ՝ ­Նա­րեկ Քհնյ. ­Շա­հի­նեան եւ ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դիս ա­տե­նա­պետ պրն. ­Կար­պիս ­Պե­քէ­րէ­ճեան...

Արամ Ա. Վեհափառ գլխաւոր բանախօս

29-31 ­Հոկ­տեմ­բեր 2017ին գու­մա­րո­ւե­ցաւ Ա­թէն­քի 2րդ ­մի­ջազ­գա­յին հա­մա­գու­մա­րը՝ «­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի մէջ կրօ­նա­կան եւ մշա­կու­թա­յին բազ­մա­զա­նու­թիւն եւ խա­ղաղ հա­մա­կե­ցու­թիւն» վեր­նա­գի­րով։ ­Հա­մա­գու­մա­րի հրա­ւէ­րը եւ կազ­մա­կեր­պու­մը ստանձ­նած...

Արամ Ա. Կաթողիկոս Աթէնքէն վերադարձաւ Անթիլիաս

Ե­րեք­շաբ­թի՝ 31 ­Հոկ­տեմ­բեր 2017ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Մե­ծի Տանն ­Կի­լի­կիոյ Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կոս Ա­թէն­քէն վե­րա­դար­ձաւ Ան­թի­լիաս։ ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տը վեր­ջին օ­րե­րուն Ա­թէնք գտնո­ւե­ցաւ՝ ­Յու­նաս­տա­նի Ար­տա­քին ­Գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան...

Արամ Ա. Կաթողիկոս հանդիպեցաւ Ազգային Վարչութեան հետ

­­Շա­բաթ, 28 ­­Հոկ­տեմ­բեր 2017-ի կէ­սօ­րին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­­Վե­հա­փառ ­­Հայ­րա­պե­տը Իր ի­ջե­ւա­նած պան­դո­կին մէջ ըն­դու­նեց այ­ցե­լու­թիւ­նը ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Հա­յոց ­­Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ՝ ­­Գերշ Տ. ­­Գե­ղամ Արք....

Հ.Մ.Ը.Մ.ի 5րդ ­հե­ծե­լար­շա­ւը

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շր­ջա­նա­յին ­­Վար­չու­թիւ­նը կազ­մա­կեր­պեց «5րդ ­հե­ծե­լար­շա­ւը՝ նո­ւի­րո­ւած ­­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ­­Նա­հա­տակ­նե­րուն, ­­Կի­րա­կի՝ 15 ­­Հոկ­տեմ­բեր 2017ին, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11։00ին, ­­Նէա Զ­միռ­նիի ­­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ­­Յու­շար­ձա­նին հրա­պա­րա­կին առ­ջեւ: ­­Հե­ծե­լար­շա­ւը կազ­մա­կեր­պո­ւե­ցաւ՝...

2016-2017«Թագուհի Փաշայեան» մրցանակ

­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի կրթա­կան եւ դաս­տիա­րակ­չա­կան նպա­տակ­նե­րուն հա­մա­ձայն՝ Հ. Կ. ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը, այս տա­րի եւս, «­Թա­գու­հի ­Փա­շա­յեան» մրցա­նա­կը տրա­մադ­րեց ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի վար­ժա­րան­նե­րը...

Վեհափառ Հայրապետը հանդիսապետեց, Գոքինիոյ Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ մէջ (նկարներ)

«­Ժո­ղովր­դա­նո­ւէր ծա­ռա­յու­թիւ­նը ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան կեան­քին ու ա­ռա­քե­լու­թեան գե­րա­գոյն նպա­տակն է»,- Ա­թէն­քի մէջ շեշ­տեց ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տի Ա­թէնք ժա­ման­ման ա­ռի­թով...

Արամ Ա. Կաթողիկոսի հանդիպումը Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Կեդրոնական Կոմիտէին հետ

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. Կաթողիկոսի Աթէնք այցելութեան առթիւ մասնակցելու համար հելլէն պետութեան կողմէ կազմակերպուած Միջին Արեւելքի համար համագումարին, Ուրբաթ 27 Հոկտեմբեր 2017ի երեկոյեան...

Արամ Ա. Կաթողիկոսի այցելութիւնը Հ.Հ. դեսպանատուն

Ուրբաթ 27 Հոկտեմբեր 2017ի առաւօտուն, Աթէնք ժամանումէն ետք, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. Կաթողիկոս իր շքախումբով այցելեց Աթէնքի Հ.Հ. դեսպանատունը։ Դեսպանատան մուտքին դիմաւորուեցաւ Հ.Հ. արտակարգ...
- Advertisement -