Հ.Կ. Խաչը կը զօրակցի լիբանանահայութեան

Ծա­նօթ է ար­դէն, թէ ­Լի­բա­նա­նի տնտե­սա­կան տագ­նապն ու քա­ղա­քա­կան ան­կա­յուն ի­րա­վի­ճա­կը մե­ծա­պէս ազ­դե­ցին ­Լի­բա­նա­նա­հա­յու­թեան բնա­կա­նոն կեան­քին վրայ: Այս հար­ցով, ­Հայ Օգ­նու­թեան ­Միու­թեան ­Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թիւ­նը...

Ս. Յովհաննու Կարապետի տօնախմբութիւնը Ալեքսանտրուպոլսոյ մէջ

Այս տա­րի եւս, մեծ շու­քով նշո­ւե­ցաւ Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սոյ «Ս. ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ տօ­նախմ­բու­թիւ­նը։ Ուր­բաթ՝ 17 ­Յու­նո­ւար 2020ին, ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­ղօրհ­նէք ձե­ռամբ Ար­տա­ւազդ վրդ....

Թրակիոյ միօրեայ վարժարաններու հանդէսներ

­Տա­րի­նե­րը կ­՚անց­նին, թո­ւա­կան­նե­րը կը փո­խո­ւին սա­կայն քաղցր եւ գե­ղե­ցիկ սո­վո­րու­թիւն­ներն ու ա­ւան­դու­թիւն­նե­րը ոչ թէ միայն չեն մոռ­ցո­ւիր, այլ տա­րի­նե­րու փո­փո­խու­թեան ըն­թաց­քին ա­նոնք կը դառ­նան...

Հ. Կ. Խաչի Ֆիքսի «Ռուբինա» մասնաճիւղի նոր տարուան հաւաքոյթը

Ա­մէն տա­րե­մու­տի, բո­լոր միու­թիւն­ներն ու ի­րենց մաս­նա­ճիւ­ղե­րը կը հրա­ւի­րեն ի­րենց «ըն­տա­նի­քի» ան­դամ­նե­րը նոր տա­րո­ւան գա­թան կտրե­լու եւ բաշ­խե­լու: Այս ձեռ­նար­կը ա­մէն մէկ ան­հա­տի եւ...

Ամանորեայ գաթայի հաւաքոյթներ Թեսաղոնիկէի մէջ

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 15 ­Յու­նո­ւար 2020ի ե­րե­կո­յեան, «­Հա­մազ­գա­յին» հայ կրթա­կան եւ մշա­կու­թա­յին միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան ան­դամ­նե­րը ի­րենց ­Նոր ­Տա­րո­ւան հեր­թա­կան ժո­ղո­վը գու­մա­րե­ցին ե­կե­ղեց­ւոյ...

«Ս. Յակոբ» եկեղեցւոյ Գաթայի կտրում

Չորեքշաբթի 15 Յունուար 2020ի երեկոյեան ժամը 6ին, Գոքինիոյ Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ Թաղային խորհուրդի ու Տիկնանց մարմնոյ կազմակերպութեամբ կատարուեցաւ նոր տարուան գաթայի կտրումը եկեղեցւոյ սրահին...

Սէրրէսի համայնքի հաւաքոյթ

Կի­րա­կի՝ 12 ­Յու­նո­ւար 2020ի ե­րե­կո­յեան, ­Սէր­րէ­սի հայ հա­մայն­քը, ի­րենց կեդ­րո­նէն ներս, հա­ւա­քաբար դի­մա­ւո­րեց 2020 ­Նոր ­Տա­րին եւ Ս. Ծնն­դեան ու Աս­տո­ւա­ծա­յայտ­նու­թեան զոյգ տօ­նե­րը, սի­րոյ...

Հանդիպում Յունաստանի վարչապետին հետ

Եր­կու­շաբ­թի՝ 20 ­Յու­նո­ւար 2020ին, Ա­թէն­քի ­Մաք­սի­մո­սի ա­պա­րան­քի վար­չա­պե­տա­րա­նէն ներս, ­Յու­նաս­տա­նի վար­չա­պետ ­Քի­րիա­քոս ­Մի­ցո­թա­քիս, ըն­դու­նեց ­Յու­նա­հա­յոց ­Թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նի, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի...

Հայ Կապոյտ Խաչի թէյասեղանը

­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թիւ­նը նոր տա­րո­ւան իր գոր­ծու­նէու­թիւ­նը սկսաւ ըն­կե­րա­յին հան­դի­պում-թէ­յա­սե­ղա­նի մը կազ­մա­կեր­պու­մով, Եր­կու­շաբ­թի՝ 13 ­Յու­նո­ւար 2020ի ե­րե­կո­յեան ժա­մե­րուն: ­Սոյն թէ­յա­սե­ղա­նի ըն­թաց­քին, Հ. Կ....

Ալին Տեմիրճեան՝ Հ.Կ.Խ.ի նախակրթարաններու աշակերտներուն հետ

11 ­Դեկ­տե­բեր 2019ին Հ.Կ.Խ.ի «­Զա­ւա­րեան» եւ «­Լե­ւոն եւ ­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան» վար­ժա­րան­նե­րու տնօ­րէ­նու­թեանց կար­գադ­րու­թեամբ, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նին մէջ զոյգ վար­ժա­րան­նե­րու Դ. Ե. եւ Զ. դա­սա­րան­նե­րու...
- Advertisement -