Փիրէայի եւ Վուլայի քաղաքապետութիւնները, ինչպէս նաեւ Յունաստանի եգիպտական համայնքը կը կանգնին...

­Մեծ թա­փով կը շա­րու­նա­կո­ւին Յու­նաս­տա­նի զա­նա­զան քա­ղա­քա­պե­տու­թիւն­նե­րու կող­մէ, յատ­կա­պէս ա­նոնց­մէ ուր հա­յա­շատ կեդ­րոն­ներ գո­յու­թիւն ու­նին, ի­րենց ան­վե­րա­պահ զօ­րակ­ցու­թիւ­նը յայտ­նել Ար­ցա­խի մարտն­չող ժո­ղո­վուր­դին եւ դա­տա­պար­տել...

Քորիտալոսի քաղաքապետը յարգանքի տուրք մատուցեց Արցախի հայութեան

Չո­րեք­շաբ­թի՝ 28 ­Հոկ­տեմ­բե­րի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Յու­նաս­տա­նի ազ­գա­յին տօ­նին ա­ռի­թով, ­Քո­րի­տա­լո­սի քա­ղա­քա­պետ ­Նի­քոս Խ­րու­սա­լաս յար­գան­քի տուրք մա­տու­ցեց «Ա­յիոս Եոր­ղիոս» հրա­պա­րա­կի վրայ կանգ­նած հայ­կա­կան խաչ­քա­րին առ­ջեւ։ ­Մաս­նակ­ցու­թիւն...

«­Հա­մազ­գա­յին»ը Ար­ցա­խի կող­քին

­Նե­ցուկ կանգ­նե­լով հա­յոց բա­նա­կին, միա­նա­լով ազ­գա­յին կո­չին՝ «­Հա­մազ­գա­յին»ի Ատ­տի­կէի «­Սօս-­Վա­նի» վար­չու­թիւ­նը, ­Միու­թեան Շրջ. վար­չու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ, կազ­մա­կեր­պեց դրա­մա­հա­ւաք՝ զե­տե­ղե­լով իր կրպա­կը ­Նէա Զ­միռ­նիի բազ­մա­մարդ կեդ­րո­նա­կան...

Հ.Կ.­Խա­չի «Լ. Եւ Ս. ­­Յա­կո­բեան» ազ­գա­յին ­վար­ժա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րը Ար­ցա­խի զի­նո­ւո­րի կող­քին

Ար­ցա­խեան գո­յա­մար­տի այս օ­րե­րուն, հա­մայն հա­յու­թի­ւը մէկ մար­դու նման ոտ­քի կանգ­նած կը պայ­քա­րի իր անժխ­տե­լի մարդ­կա­յին եւ ազ­գա­յին ի­րա­ւունք­նե­րու պաշտ­պան­ու­թեան ի խնդիր: Այս ա­ռու­մով,...

­Հաճ­նոյ հե­րո­սա­մար­տի 100-ա­մեա­կի յի­շա­տա­կում

­Կի­րա­կի՝ 25 ­Հոկ­տեմ­բեր 2020-ի ա­ռա­ւօ­տեան ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի Ս. ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ յի­շա­տա­կո­ւե­ցաւ ­Հաճ­նոյ հե­րո­սա­մար­տի 100-ա­մեա­կը, եւ յա­ւարտ ս. պա­տա­րա­գի ա­րա­րո­ղու­թեան կա­տա­րո­ւե­ցաւ հո­գե­հանգստեան հան­դի­սա­ւոր...

ԲՈՂՈՔԻ ՀԱՒԱՔ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԵՒ ԱՏՐՊԷՅՃԱՆԻ ԲՌՆՈՒԹԵԱՆ ԴԷՄ

ԲՈՂՈՔԻ ՀԱՒԱՔ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԵՒ ԱՏՐՊԷՅՃԱՆԻ ԲՌՆՈՒԹԵԱՆ ԴԷՄ Հինգշաբթի 29 Հոկտեմբեր երեկոյեան ժամը 5-ին Եւրոպական Միութեան |Աթէնքի Գրասենեակներուն առջեւ Βασιλίσσης Σοφίας 2, Σύνταγμα ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ΣΤΟ ΑΡΤΣΑΧ (Ναγκόρνο...

Յունաստանի հայութիւնը եւս 50.000 եւրօ նուիրաբերեց Արցախին

Ան­դուլ թա­փով յու­նա­հա­յու­թիւ­նը կը շա­րու­նա­կէ իր հայ­րե­նա­սի­րա­կան պարտ­քը կա­տա­րել Ար­ցա­խի մարտն­չող բա­նա­կին ու ժո­ղո­վուր­դին հա­մար հաս­տա­տո­ւած ­Հա­յաս­տան հա­մա­հայ­կա­կան հիմ­նադ­րա­մի ֆոն­տին։ Ինչ­պէս որ կը տե­ղե­կացնէ ­Հիմ­նադ­րա­մի...

Թեսաղոնիկէի «Մալաքեան­-Գասպարեան» դպրոցի բացում

Հ.Գ.Խ.ի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան» շա­բա­թօ­րեայ դպրո­ցը, ­Շա­բաթ` 17 ­Հոկ­տեմ­բեր 2020-ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30-ին, իր 2020-21 ու­սում­նա­կան-կրթա­կան տա­րեշր­ջա­նի դռնե­րը ան­գամ մը...

­­Յոյն-թրքա­կան սահ­ման­նե­րու փա­կում

Հե­տե­ւե­լով մեծ թի­ւով եւ­րո­պա­կան եր­կիր­նե­րու մայր ճամ­բա­նե­րու փակ­ման նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րը, Թ­րա­կիոյ հա­յու­թիւ­նը, Եր­կու­շաբ­թի՝ 19 ­­Հոկ­տեմ­բե­րի կա­նուխ ա­ռա­ւօ­տուն, ինք­նա­շար­ժե­րու հսկայ շա­րա­սիւն կազ­մած ուղ­ղո­ւե­ցաւ դէ­պի Էվ­րո­սի յոյն-թրքա­կան...

­­Հա­մերգ Ք­սան­թիի մէջ

­­Մեծ յա­ջո­ղու­թեամբ, ­­Կի­րա­կի՝ 18 ­­Հոկ­տեմ­բե­րին, Ք­սան­թիի կեդ­րո­նա­կան հրա­պա­րա­կին վրայ տե­ղի ու­նե­ցաւ հա­մերգ նո­ւի­րուած Ար­ցա­խի հե­րո­սա­կան ժո­ղո­վու­դին։ Ե­լոյ­թը կազ­մա­կեր­պո­ւած էր Ք­սան­թիի թա­ղա­յին խոր­հուր­դին կող­մէ, գոր­ծակ­ցու­թեամբ...
- Advertisement -