Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութեան հայկական բաժանմունքի «ԽՕՍՔ ԱՌ» մրցանակը

ԴԻՄՈՒՄԻ ԿՈՉ «ԽՕՍՔ ԱՌ» մրցա­նա­կը աշ­խար­հաս­փիւռ հա­յա­խօս­նե­րուն ա­ռի­թը կ­՚ըն­ծա­յէ հա­յե­րէ­նով ար­ծար­ծե­լու այն հիմ­նա­հար­ցե­րը, ո­րոնց դէմ յան­դի­ման կը...

Եկեղեցական արարողութիւնները կը վերսկսին

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին, այ­սու կը յայտ­նենք, թէ հա­մա­ճա­րա­կի նախզ­գու­շա­կան սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րու հետզ­տե­տէ մեղ­մաց­ման պե­տա­կան սպա­սար­կու­թեանց ո­րո­շում­նե­րուն հե­տե­ւե­լով, ­Թե­միս բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս...

Ուսումնական Խորհուրդի յայտարարութիւն

10 ­Մար­տէն սկսեալ, երբ կա­ռա­վա­րու­թեան ո­րո­շու­մով, բո­լոր վար­ժա­րան­ներն ու ման­կա­պար­տէզ­նե­րը ընդ­հա­տե­ցին ի­րենց դա­սա­ւան­դու­թիւն­նե­րը, տու­նը մնա­լու եւ ըն­կե­րա­յին-ֆի­զի­քա­կան հե­ռա­ւո­րու­թիւն պա­հե­լու կոչ ուղ­ղե­լով ա­շա­կեր­տու­թեան,...

­Յայ­տա­րա­րու­թիւն

Յար­գե­լի հայ­րե­նա­կից­ներ, Ս.թ. Մա­յի­սի 7ից Յու­նաս­տա­նում Հ.Հ. դես­պա­նու­թիւ­նը վերսկ­սում է քա­ղա­քա­ցի­նե­րի հիւ­պա­տո­սա­կան ըն­դու­նե­լու­թիւ­նը: Հա­շո­ւի առ­նե­լով Յու­նաս­տա­նում կո­րո­նա­վի­րու­սի (COVID-19) տա­րած­ման հետ...

Համազգայինի արխիւներու թուայնացում

Արհեստագիտութեան զարգացումը լաւագոյն հնարաւորութիւնը կ'ընծայէ մեզի, որպէսզի բծախնդիր ու կանոնաւորուած ձեւով կազմակերպենք Համազգայինի Յունաստանի շրջանի արխիւները։

* ­Մեր «ԱԶԱՏ ՕՐ»ը… (թիւ 4)

ՄԻՆՍԱՐ Ան­ցեալ­ներս պա­տահ­մամբ ­Գաբ­րիէ­լին հան­դի­պե­ցայ… Գաբ­րիէ­լը «Ա­զատ Օր»ի ցրո­ւիչ է… ­Մեր եր­կա­րա­մեայ բա­րե­կա­մու­թե­նէն օգ­տո­ւե­լով հար­ցու­ցի… -Ինչ­պէ՞ս ես ­Գաբ­րիէլ, գոր­ծե­րը...

Մեր ընթերցողներու ուշադրութեան

­Պե­տու­թեան կող­մէ շրջա­գա­յու­թեան աս­տի­ճա­նա­կանար­տօ­նու­թեան մա­սին յայ­տա­րա­րու­թե­նէ ետք, Եր­կու­շաբ­թի՝ 4 ­Մա­յի­սէն սկսեալ, «Ա­զատ Օր» պի­տիվերսկ­սի տպա­գիր հրա­տա­րա­կու­թիւ­նը եւցրո­ւու­մը մեր բա­ժա­նորդ­նե­րու բնա­կա­րան­նե­րը...

*­Մեր «Ա­զատ Օր»ը… (թիւ 3)

ՄԻՆՍԱՐ Այս ան­գա­մո­ւան գրածդ հաւ­նե­ցայ… Շ­նոր­հա­կալ եմ ըն­կեր ­Փա­նոս… կրցա՞ր հասկ­նալ… Այս...

Եպիսկոպոսական պատարագ եւ բարեխօսական կարգ Հայոց ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակին

­Յու­նաս­տա­նի մէջ գոր­ծող ­Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան, ­Կա­թո­ղի­կէ եւ Ա­ւե­տա­րա­նա­կան ­Յա­րա­նո­ւա­նու­թիւն­նե­րու կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, Ուր­բաթ՝ 24 Ապ­րիլ 2020ի ա­ռա­ւօ­տուն, Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ...

Քսանթիի յոյն մետրոպոլիտի զօրակցական նամակը շրջանի հայութեան

­Յոյն ուղ­ղա­փառ ե­կե­ղեց­ւոյ Ք­սան­թիի մետ­րո­պո­լիտ ­Փան­տէ­լէի­մոն, ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան 105րդ ­տա­րե­լի­ցին ա­ռի­թով, նա­մակ մը ու­ղար­կեց շրջա­նի հայ հա­մայն­քին, ո­րուն մէջ կը մատ­նան­շէ թրքա­կան...
- Advertisement -