Յունական մարդասիրական կազմակերպութիւններ Հայաստանի եւ Արցախի կողքին

­Պա­տե­րազ­մի ա­ռա­ջին օ­րէն սկսեալ հա­մա­տա­րած ե­ղաւ ­Յու­նաս­տա­նի հան­րա­յին կար­ծի­քի եւ ամ­բողջ ըն­կե­րու­թեան հե­տաքրք­րու­թիւնն ու զօ­րակ­ցու­թիւ­նը ­Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խին հա­մար։ Ա­թէն­քի, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի, ­Կեդ­րո­նա­կան եւ ­Հիւ­սի­սա­յին...

Հոգեհանգստեան դռնփակ արարողութիւն 7 Դեկտեմբեր 1988-ի Հայաստանի երկրաշարժի զոհերու յիշատակին

Եր­կու­շաբ­թի՝ 7 ­Դեկ­տեմ­բեր 2020-ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11։30-ին, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց թե­մի բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս պի­տի կա­տարո­ւի հո­գե­հանգս­տեան ա­րա­րո­ղու­թիւն, ­Հա­յաս­տա­նի ա­ղի­տա­լի երկ­րա­շար­ժին զո­հո­ւած հո­գի­նե­րուն յի­շա­տա­կին: Ուս­տի կը...

Հիւսիսային Յունաստա­նի հայութիւնը կ՚ընդառաջէ մարդասիրական օգնութեան

­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Հ.Գ.­Խա­չի կո­չին ըն­դա­ռա­ջե­լով, մեծ թի­ւով հայ­րե­նա­կից­ներ, ինչ­պէս նաեւ յոյն բա­րե­կամ­ներ եւ հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­ներ Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դին հա­մար կը տրա­մադ­րեն ան­մի­ջա­կան օգ­նու­թեան ի­րեր՝...

Հա­ղոր­դագ­րու­թիւն

Ար­ցա­խեան պա­տե­րազ­մի ա­ռա­ջին օ­րե­րէն մին­չեւ դպրոց­նե­րուն ար­տա­կարգ փա­կու­մը թա­գա­վա­րա­կի պատ­ճա­ռով, Հ.Կ.­Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րուն իսկ ա­ռա­ջար­կով՝ պա­տաս­խա­նա­տու եւ գի­տա­կից կե­ցո­ւած­քով ո­րե­ւէ պա­հուն...

Անդուլ թափով կը շարունակուի Արցախի եւ Հայաստանի համար մարդասիրական օգնութիւնը

Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի ու ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ ­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չի միա­ցեալ յայ­տա­տա­րու­թեան ըն­դա­ռա­ջե­լով, հե­տե­ւո­ղա­կան եւ անդուլ թա­փով կը շա­րու­նա­կո­ւի Ար­ցա­խի եւ ­Հա­յաս­տա­նի հա­մար...

Յայտարարութիւն

Սի­րե­լի ­Հայ­րե­նա­կից­ներ, Ար­ցա­խը ծանր վի­րա­ւոր է, ­Հա­յաս­տա­նը հի­ւանդ, հայ զի­նո­ւո­րը ան­դա­մա­լոյծ։ Այս բո­լո­րին ի դար­ման եւ վե­րա­կանգնումի աշ­խա­տանք կա­տա­րո­ղը պէտք է ըլ­լանք մենք, բո­լորս միա­ցեալ...

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

­Սի­րե­լի՛ հայ­րե­նա­կից­ներ, Ինչ­պէս տե­ղեակ էք նա­խա­պէս լոյս տե­սած մեր զոյգ յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րով, ըն­թաց­քի մէջ են Ար­ցա­խի եւ ­Հա­յաս­տա­նի մեր կա­րի­քա­ւոր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն հա­մար ­Յու­նաս­տա­նէն ու­ղար­կո­ւե­լիք մար­դա­սի­րա­կան օգ­նու­թեան...

­Հայ­րե­նեաց պաշտ­պա­նու­թեան հա­մար նա­հա­տա­կո­ւած հե­րոս զի­նո­ւոր­նե­րու յի­շա­տա­կի օր

­Հայ ե­կե­ղեց­ւոյ եր­կու ­Վե­հա­փառ հայ­րա­պետ­նե­րու՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ­Գա­րե­գին Բ. Ա­մե­նայն ­Հա­յոց ­Կա­թո­ղի­կո­սի եւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կո­սի հետ հա­մա­խոր­հուրդ, ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան Ար­մէն...

Յայտարարութիւն

Հ.Օ.Մ.ը կը մեկնարկէ «Թիկունք Կանգնինք Արցախահայ Ընտանիքին» անմիջական օժանդակութեան ծրագիրը: Ծրագիրը կը միտի օգնել տեղահան եղած նուազագոյնը 1000 Արցախի ընտանիքներ, հոգալով իրենց սննդեղէնը, հագուստեղէնը եւ...

Հայրենեաց պաշտպանութեան համար նահատակուած հերոսներու յիշատակի օր

­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ­Նա­խա­գահ Ն. Վ. Պրն. Ար­մէն ­Սար­գի­սեան, ­Հայ Ե­կե­ղեց­ւոյ եր­կու ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պետ­նե­րու հետ հա­մա­խոր­հուրդ, ­Կի­րա­կի՝ 22 ­Նո­յեմ­բե­րը յայ­տա­րա­րած է Ար­ցա­խեան ա­զա­տա­մար­տի ըն­թաց­քին հայ­րե­նի­քի...
- Advertisement -