Հ.Գ.Խ.ի Թեսաղոնիկէի «Անի» մասնաճիւղի անդամական ընդհ. ժողով

Եր­կու­շաբ­թի` 9 ­Մարտ 2020ի ե­րե­կո­յեան, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Տէր ­Զա­քա­րեան» սրա­հէն ներս գու­մա­րո­ւե­ցաւ Հ.Գ.Խ.ի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի ան­դա­մա­կան ընդհ. ժո­ղո­վը մաս­նակ­ցու­թեամբ կա­ռոյց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն, ինչ­պէս...

Կանանց միջազգային տօնի նշում՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

­Շա­բաթ՝ 7 ­Մարտ 2020ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան» ­Ծաղ­կոց շա­բա­թօ­րեայ դպրո­ցէն ներս, ներ­կա­յու­թեամբ Հ.Գ.Խ.ի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հիին, դպրո­ցի տնօ­րէ­նու­թեան եւ...

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի ընտրութեան եւ օծման 25րդ տարեդարձի առիթով Հայրապետական...

­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կոս՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տի ընտ­րու­թեան եւ օծ­ման 25րդ ­տա­րե­դար­ձին ա­ռի­թով, ­Կի­րա­կի՝ 28 ­Յու­նիս 2020ին, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց...

­Գիւտ Նշ­խա­րաց

Սր­բոյ Հօրն մե­րոյ Գ­րի­գո­րի Լու­սա­ւոր­չի տօ­նին առ­թիւ հայր Յով­սէփ Թ.Ծ.Վ.Պէ­զա­զեան՝ Ա­ռա­քե­լա­կան կա­ռա­վա­րիչ Յու­նաս­տա­նի հայ կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի ու­րա­խու­թեամբ ձեզ կը հրա­ւի­րէ...

Հայրերու օրուան նշում Աթէնքի մէջ

­Կի­րա­կի՝ 21 ­Յու­նիս 2020ին, Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ­Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ Ս. ­Պա­տա­րագ, ո­րուն հան­դի­սա­պե­տեց թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեան, որ...

Հաճելի երեկոյ մը

Հ.Կ.­Խա­չի ­Ֆա­լի­րո­յի «­Նա­յի­րի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը թա­գա­վա­րա­կի ար­գե­լա­փա­կում­նե­րու վե­րաց­ման ա­ռի­թով կը կազ­մա­կեր­պէ գա­ւաթ մը օ­ղիով ու հա­մով ծո­վա­յին ճա­շա­տե­սակ­նե­րով ուրախ ե­րե­կոյ մը, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝...

Տօն՝ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի ելն ի Վիրապէն եւ Կաթողիկէ եկեղեցւոյ Ս....

­Կի­րա­կի՝ 14 ­Յու­նիս 2020ին, Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ Ս. ­Պա­տա­րագ, ո­րուն հան­դի­սա­պե­տեց թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեան, որ...

Տարի մը յետոյ… ընկ. Յովսէփ Պարազեանի յիշատակին

­Տա­րի մը՝ ա­ռանց ընկ. ­Յով­սէփ ­Պա­րա­զեա­նին։ «Աղմ­կոտ» իր կեան­քէն ի վեր­ջոյ հե­ռա­ցաւ ան­ձայն, գա­մո­ւած հի­ւան­դա­նո­ցի ան­կո­ղի­նին վրայ, անս­պա­սե­լի ու­ղե­ղի կա­թո­ւա­ծի մը հե­տե­ւան­քով,...

Հոգեւոր կեանքը Պսակաձեւ ժահրի արգելափակման օրերուն

Ըն­թա­ցիկ տա­րո­ւան ա­ռա­ջին ա­միս­նե­րէն նո­րա­յայտ Պսակաձեւ ժահ­րի աշ­խար­հա­տա­րած հա­մա­ճա­րա­կին ստեղ­ծած ան­նա­խըն­թաց պա­րա­գա­նե­րուն մէջ, երբ հա­ւա­քա­կան մեր կեան­քին ա­կա­մայ պար­տադ­րո­ւե­ցան սահ­մա­նա­փա­կող պայ­ման­ներ, ­Յու­նաս­տա­նի...

Ան­դա­մա­կան հա­ւա­քոյթ

Պ­սա­կա­ձեւ ժահ­րի հա­մա­ճա­րա­կին պատ­ճա­ռով եր­կար ժա­մա­նակ անց­նե­լէ ետք ի­րար­մէ հե­ռու, ա­մա­ռո­ւայ ե­ղա­նա­կը յար­մար պայ­ման­նե­րը կը ստեղ­ծէ վե­րա­հան­դի­պե­լու, մեր միու­թեան գոր­ծու­նէու­թեան մա­սին տե­ղե­կա­նա­լու...
- Advertisement -