Համերգ՝ Հայկ Եազըճեանի մասնակցութեամբ «Սալենտոյէն՝ Երեւան»

­Սի­րո­ւած, հան­րա­ծա­նօթ ե­րա­ժիշտ ­Հայկ Եա­զը­ճեա­նի մաս­նակ­ցու­թեամբ, ­Կի­րա­կի՝ 20 ­Սեպ­տեմ­բեր 2020ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 9:00ին, հա­մերգ մը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ «Απ’ το Σαλέντο στο Γερεβάν» խո­րագրով,...

Ս­կաու­տա­կան վե­րա­մուտ

Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Յու­նաս­տա­նի Շր­ջա­նա­յին Ս­կաու­տա­կան խոր­հուր­դը եւ խմբա­պե­տու­թիւ­նը կը տե­ղե­կաց­նեն մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ա­կան քոյ­րե­րուն եւ եղ­բայր­նե­րուն, թէ ա­մա­ռո­ւան դա­դա­րէն ետք սկաու­տա­կան շարժ­ման աշ­խա­տանք­նե­րը կը...

Յու­նա­հայ սոփ­րա­նօ ­Սի­րան ­Չա­լը­քեան պի­տի մաս­նակ­ցի Մ. ­Քալ­լա­սին նո­ւի­րո­ւած հա­մեր­գին

­Թե­սա­ղո­նի­կէի հա­մեր­գաս­րա­հի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 16 ­Սեպ­տեմ­բե­րի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 9-ին, սրա­հի նա­խա­մու­տե­րէն մէ­կուն առ­ջեւ, տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ օ­փե­րա­յի բա­ցա­ռիկ հա­մերգ մը, նո­ւի­րո­ւած աշ­խար­հահռ­չակ երգ­չու­հի ­Մա­րիա...

Առաջնորդ Սրբազան հօր խօսքը դպրոցական վերամուտին առիթով

«Քորոնա»ով հան­դերձ կառ­չած մնանք էա­կա­նին Աս­տու­ծոյ օրհ­նու­թեամբ եւ օգ­նա­կա­նու­թեամբ, դար­ձեալ վե­րա­մու­տի սե­մին` երբ ա­մառ­նա­յին ե­ղա­նա­կի թե­լադ­րած հանգս­տեան պայ­ման­նե­րէն կը վե­րա­դառ­նանք ան­հա­տա­կան կեան­քի ու աս­պա­րէ­զի բնա­կա­նոն կռշոյ­թին,...

Առաջնորդ Սրբազանը հիւսիսային Յունաստան

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ ՎԱՆՔ ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 26 Օ­գոս­տոս 2020-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6.00-ին, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Ս. արք. ­Խա­չե­րեան, ըն­դա­ռա­ջե­լով ­Թե­սա­ղո­նի­կէ «Վ­լա­թա­տոն» վան­քի վա­նա­հօր՝ ­Նի­քի­ֆո­րոս ե­պիս­կո­պո­սի հրա­ւէ­րին,...

Յունաստանի պետական համալսարաններու մուտքի՝ հայորդիներու յաջողութիւններ (Գ. մաս)

Բարսեղեան Վիգէն, Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Խաչատուրեան Նայիրի, Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ΕΚΠΑ Փափազեան Թորոս, Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής...

Յունաստանի համալսարաններու մուտքի՝ հայորդիներու յաջողութիւններ (Բ. մաս)

Ա­ւե­տի­սեան ­Թէ­րէ­զա, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ­Գա­րա­մա­նեան Ս­տե­փան, Τμήμα Ηλεκτρολόγων-Ηλεκτρονικών μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ս. Աստուածածնայ Վերափոխման տօնը Քսանթիի մէջ

Ընդ­հան­րա­պէս թա­գա­վա­րա­կի ստեղ­ծած կա­ցու­թեան պատ­ճա­ռով, մեր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն ա­ռող­ջու­թեան նկատ­մամբ ու­նե­ցած նա­խան­ձախնդ­րու­թե­նէն մեկ­նե­լով, այս տա­րի Ս. Աս­տո­ւա­ծած­նայ ­Վե­րա­փոխ­ման եւ ուխ­տի օ­րո­ւան տօ­նը...

Դիմում Հայ Կապոյտ Խաչի «Թագուհի Փաշայեան» մրցանակի

Հա­ւա­տա­րիմ՝ ­­Հայ ­­Կա­պոյտ ­­Խա­չի կրթա­կան եւ դաս­տիա­րակ­չա­կան նպա­տակ­նե­րուն եւ հա­ւա­տա­լով, որ փայ­լուն նոր սե­րունդ մը մեծ հպար­տանք է մեր բո­լո­րին հա­մար, Հ....

Օգ­նենք ­Լի­բա­նա­նի հա­յու­թեան

­Ծայ­րա­յեղ ծանր կը շա­րու­նա­կէ մնալ ­Լի­բա­նա­նի մէջ հա­յու­թեան ապ­րած ճգնա­ժա­մը, ­Պէյ­րու­թի ա­հա­ւոր պայ­թու­մէն մօտ ե­րեք շա­բաթ ետք։ ­Լի­բա­նա­նի հայ հա­մայն­քի կա­րիք­նե­րուն հաս­նե­լու...
- Advertisement -