Հայ Կապոյտ Խաչի «Զաւարեան» ազգ. վարժարանի Զ. աւարտական դասարանի վկայականներու...

Հ.Կ.Խ.ի ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նին դպրո­ցա­կան տա­րե­փակ ­Նա­խակր­թա­րա­նի ա­ւար­տա­կան դա­սա­րա­նի հրա­ժեշ­տի ե­րե­կո­յին ըն­թաց­քին Տ­նօ­րէ­նու­թեան խօս­քը, ուղ­ղո­ւած ա­շա­կերտ­նե­րուն եւ ծնող­նե­րուն:

Հ.Կ.Խաչի «Լ. եւ Ս. Յակոբեան» ազգ. վարժարանի հայերէնի երկու ուսուցչուհիներ կը...

«­Լե­զո­ւի ա­շա­կեր­տա­կեդ­րոն ու­սու­ցում եւ ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի փո­խան­ցում վկա­յո­ւած առ­ցանց խտա­ցած դա­սըն­թացք, 13 ­Յու­լիս – 28 Օ­գոս­տոս 2020 եւ վկա­յա­կա­նի լրա­ցում 2020-2021 տա­րո­ւան...

Առաջնորդ Սրբազան մասնակցեցաւ միջ եկեղեցական առցանց հանդիպումի

Հինգ­շաբ­թի, 2 ­Յու­լիս 2020ին ­Յու­նաս­տա­նի Ե­կե­ղեց­ւոյ ­Միջ Օր­թո­տոքս ­Կեդ­րո­նը (Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος) կազ­մա­կեր­պեց զրոյց մը` «Ե­կե­ղե­ցա­կան եւ կրթա­կան հա­մայնք­նե­րը...

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ — ԿՈՉ

­Սի­րե­լի ծխա­կան­ներ եւ յար­գե­լի հայ­րե­նա­կից­ներ, ­Նէոս ­Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի «­Սուրբ ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դը ձեր ու­շադ­րու­թեան կ­՚ու­զէ յանձ­նել, թէ անց­նող տա­սը...

ՏՕՆ ԱՅԼԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՆ ՎԱՐԴԱՎԱՌ

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին, այ­սու կը հա­ղոր­դենք, թէ ­Կի­րա­կի՝ 19 ­Յու­լիս 2020ին Ա­թէն­քի, ­Գո­քի­նիոյ ու ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի մեր ե­կե­ղե­ցինե­րուն մէջ պի­տի...

Կ­՚ու­զո­ւին

­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի ազ­գա­յին վար­ժա­րան­նե­րուն հա­մար՝ *Վ­կա­յեալ օգ­նա­կան ման­կա­պար­տիզ­պա­նու­հի, կի­սա­ժամ աշ­խա­տան­քի կար­գով, 2020-2021 դպրո­ցա­կան տա­րեշր­ջա­նին հա­մար: ­*Մաք­րող, լիա­ժամ աշ­խա­տան­քի կար­գով, 2020-2021...

Հայ Կապոյտ Խաչի «Լեւոն եւ Սոֆիա Յակոբեան» ազգ. վարժարան

­­Հայ ­­Կա­պոյտ ­­Խա­չի «­­Լե­ւոն եւ ­­Սո­ֆիա ­­Յա­կո­բեան» |ազգ. ­վար­ժա­րա­նի Զ. ա­ւար­տա­կան դա­սա­րա­նի վկա­յա­կան­նե­րու բաշխ­ման հան­դի­սու­թիւն

Ընկերային երեկոյ

­Թուականի փոփոխութիւն Գոքինիոյ գաղութէն ներս տխուր պատահարներու պատճառաւ ծրագրուած Ընկերային երեկոն կը յետաձգուի մէկ շաբաթով։ Հետեւաբար ընկերային երեկոն պիտի կազմակերպուի Չորեքշաբթի Յուլիս 22ին Չո­րեք­շաբ­թի 22 ­Յու­լիս, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 9էն սկսեալ ե­կէք բո­լորս միա­սին հան­դի­պինք եւ հա­ճե­լի...

Յայտարարութիւն՝ Գոքինիոյ «Զաւարեան» կեդրոնի վերանորոգման աշխատանքներուն մասին

Այ­սու կը ծա­նու­ցա­նենք, թէ ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի շէն­քին մէջ տե­ղի կ­՚ու­նե­նան վե­րա­նո­րոգ­ման անհ­րա­ժեշտ աշ­խա­տանք­ներ։ Այս աշ­խա­տանք­նե­րու ի­րա­գործ­ման հա­մար կազ­մո­ւած է վե­րա­նո­րոգ­ման յա­տուկ...

«Համազգային»ի վկայագրերը ստացան հայերէն լեզուի դասընթացքներու շրջանաւարտները

2018ի մէջ «­Հա­մազ­գա­յին»ի ­Յու­նաս­տա­նի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը ծրագ­րեց ու գոր­ծադ­րու­թեան դրաւ «4րդ ­սե­րուն­դէն՝ 5րդ» ընդ­հա­նուր բնա­բա­նով՝ հա­յե­րէն լե­զո­ւի ու­սուց­ման ծրա­գիր մը։  ­Յա­ւակ­նոտ բայց անհ­րա­ժեշտ...
- Advertisement -