Հայաստանի «Առաջին Լրատուական»ի հարցազրոյցը «Ազատ Օր»ի հետ

Հինգշաբթի՝ 2 Ապրիլի առաւօտուն, Հայաստանի «Առաջին Լրատուական»ը հարցազրոյց մը ունեցաւ «Ազատ Օր»ի խմբագրութեան հետ, որուն ընթացքին խօսակցութիւնը ընթացաւ Յունաստանի եւ մասնաւորաբար՝...

Արիւնատուութիւն Գոքինիոյ մէջ

­­Հա­յոց ­ցե­ղաս­պա­նու­թեան 105ամեակի ոգեկոչման առիթով Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ Հ.Կ.­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան ­­­Կի­րա­կի՝ 12 ...

Հայ Կապոյտ Խաչի արիւնատուութիւնը Ֆիքսի մէջ

­Վեր­ջին շա­բաթ­նե­րուն, «­Քո­րո­նա» ժահ­րի հա­մաշ­խար­հա­յին տագ­նա­պի հե­տե­ւան­քով, ­Յու­նաս­տա­նի հի­ւան­դա­նոց­նե­րէն ներս ա­րեան պա­հես­տի զգա­լի նո­ւա­զում ար­ձա­նագ­րո­ւած է։ ­Կա­մա­ւոր ա­րիւ­նա­տու­ներ կա­րե­լիու­թիւ­նը չու­նին այ­ցե­լե­լու պե­տա­կան...

Յայտարարութիւն

Սիրելի հայրենակիցներ,Սիրելի ընկերուհիներ, Համաշխարհային առողջապահական տագնապ կ՚ապրի մարդկութիւնը COVID-19 «Քորոնա» ժահրի պատճառած հիւանդութեան հետեւանքներով: Պետութիւնները արտակարգ միջոցառումներու դիմած են...

Երգչուհի Սիրան Չալըքեան անմահացուց հայ երգը՝ Աթէնքի մէջ

­Կան պա­հեր, երբ բա­ռե­րը ի վի­ճա­կի չեն ար­տա­յայ­տե­լու մարդ­կա­յին զգա­ցում­նե­րու պա­տու­մը հայ­կա­կան մե­ղե­դի­նե­րու դիւ­թիչ ներ­կա­յա­ցու­մի մը ըն­թաց­քին։ Այս­պի­սի պա­հեր ապ­րե­ցան բո­լոր ա­նոնք,...

Հ.Կ.Խաչի ազգային վարժարանները կ՚անցնին հեռակայ դասընթացքներու դրութեան

«­Քո­րո­նա» ժահ­րի տա­րած­ման պատ­ճա­ռով ­Յու­նաս­տա­նի վար­ժա­րան­նե­րու դա­սըն­թացք­նե­րու ընդ­հա­տու­մէն ետք եւ հե­տե­ւե­լով կրթու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան ուղ­ղու­թիւն­նե­րուն, Հ.Կ.­Խա­չի «­Ճէ­նա­զեան», «­Զա­ւա­րեան» եւ «Ս. ­Յա­կո­բեան» ազ­գա­յին վար­ժա­րան­նե­րու...

Յայտարարութիւն Նախազգուշութեան բարձրագոյն մակարդակ որդեգրել ամէնուրեք

Ար­տա­կարգ դրու­թիւ­նը ո­րու մատ­նո­ւած է ամ­բողջ աշ­խար­հը՝ «­Քո­րո­նա» ժահ­րի ստեղ­ծած ի­րա­վի­ճա­կին պատ­ճա­ռով, հե­ռան­կա­րա­յին լուրջ հե­տե­ւանք­ներ կը նա­խա­տե­սէ եր­կիր­նե­րու ըն­կե­րու­թիւն­նե­րուն եւ տնտե­սու­թիւն­նե­րուն վրայ։...

­Մեր բա­ժա­նորդ­նե­րու ու­շադ­րու­թեան

Ն­կա­տի ու­նե­նա­լով պե­տու­թեան կող­մէ կի­րար­կո­ւած ա­ռող­ջա­պա­հա­կան կա­նոն­նե­րու գոր­ծադ­րու­թիւ­նը, ինչ­պէս նաեւ հա­ւա­նա­կան յա­ւե­լեալ սեղ­մում­ներ, ո­րոնք կրնան ի զօ­րու դառ­նալ եւ դժո­ւա­րու­թեան մատ­նել «Ա­զատ...

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Հ.Կ.Խաչի Շրջանային վարչութեան տարեկան «Սիրոյ Պազար»ի յետաձգման պատճառով, պա­զարին հա­մար յատ­կա­պէս պատ­րաս­տո­ւած սառած ապ­րանք­նե­րը կը ծախուին բոլոր փափաքողներուն:Հետաքրքրուողները կրնան կապ պահել...

Եկեղեցական արարողութեանց արտակարգ տնօրինում

­Յու­նաս­տա­նէն ներս «­Քո­րո­նա» ժահ­րի հա­մա­ճա­րա­կին պատ­ճա­ռած ա­հա­զան­գա­յին ի­րա­վի­ճա­կի ա­ռօ­րեայ զար­գա­ցում­նե­րուն լոյ­սին տակ, հե­տե­ւե­լով՝ պե­տա­կան սպա­սար­կու­թեանց հետզ­հե­տէ խստա­ցող կան­խազ­գու­շաց­ման հրա­հանգ­նե­րուն եւ մեր ժո­ղո­վուր­դի...
- Advertisement -