Հոգեհանգիստ՝ Լիզպոնի 5 սրտերու 38-րդ ամեակին առիթով

­Կի­րա­կի` 25 ­Յու­լիս 2021-ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։00-ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ ս. եւ ան­մահ պա­տա­րագ։ Ս. պա­տա­րա­գը մա­տու­ցեց եւ յա­ւուր պատ­շա­ճի քա­րո­զեց՝...

Տօն վերափոխման Սուրբ Աստուածածնի

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին այ­սու կը հա­ղոր­դենք, թէ ­Կի­րա­կի` 15 Օ­գոս­տոս 2021-ին, ­Թե­միս մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս պի­տի կա­տա­րո­ւի ­Սուրբ ­Մա­րիամ Աս­տուա­ծա­մօր վե­րա­փոխ­ման տա­ղա­ւար...

­Հո­գե­հան­գիստ-ո­գե­կո­չում ­Լիզ­պո­նի հինգ տղոց յի­շա­տա­կին

­Լիզ­պո­նի հինգ տղոց ող­ջա­կիզ­ման 38-րդ ­տա­րե­լի­ցին առ­թիւ, ­­Կի­րա­կի՝ 25 ­­Յու­լիս 2021-ի ա­ռա­ւօ­տուն, ­­Նէոս ­­Գոզ­մո­սի (­­Ֆիք­սի) «Ս. ­­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն, կազ­մա­կեր­պո­ւած...

Հ.Կ.Խ.-ի «Լ.եւՍ.Յակոբեան» ազգային վարժարանի «Արթին Գալուստեան» մանկապարտէզի վկայականներու բաշխումի հանդէս

Հ.Կ.Խ.-ի « Լ. եւ Ս. ­Յա­կո­բեան»ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի «Ար­թին ­Գա­լուս­տեան» ման­կա­պար­տէ­զի վկա­յա­կան­նե­րու բաշ­խու­մի հան­դէ­սի ըն­թաց­քին ման­կա­պար­տիզ­պա­նու­հի ­Վիք­թո­րիա ­Մա­ղա­քեա­նի ուղ­ղած խօս­քը ­Գե­րաշ­նորհ Սր­բա­զան հայր, յար­գար­ժան Ազ­գա­յին վար­չու­թեան...

Հոգեհանգիստ-Ոգեկոչում Լիզպոնի հինգ տղոց յիշատակին

­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թեան ­Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան ­Կի­րա­կի՝ 25 ­Յու­լիս 2021-ին ­ ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի (­Ֆիք­սի) «Ս. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ՝ ­սուրբ եւ ան­մահ պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին: Սկիզբ պատարագի՝ ժա­մը 10-ին: ­Կը հրա­ւի­րենք բո­լոր հայ­րե­նա­կից­նե­րը...

Դիմում Հայ Կապոյտ Խաչի «Թագուհի Փաշայեան» մրցանակի

Հա­ւա­տա­րիմ՝ ­­Հայ ­­Կա­պոյտ ­­Խա­չի կրթա­կան եւ դաս­տիա­րակ­չա­կան նպա­տակ­նե­րուն եւ հա­ւա­տա­լով, որ փայ­լուն նոր սե­րունդ մը մեծ հպար­տանք է մեր բո­լո­րին հա­մար, Հ. Կ. ­­Խա­չի...

Ամառնային հայկական շարժապատկերի երեկոյ. «Դաւիթ Բէկ»

14 ­Յու­լի­սի ե­րե­կո­յեան, «Լ. եւ Ս. ­Յա­կո­բեան» վար­ժա­րա­նի բա­կին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ «­Հա­մազ­գա­յին»ի Ատ­տի­կէի «­Սօս-­Վա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պած հայ­կա­կան ա­մառ­նա­յին շար­ժա­պատ­կե­րի ցու­ցադ­րու­թիւ­նը։ Ընտ­րո­ւա­ծը՝ «­Դա­ւիթ ­Բէկ»,...

­Միջ­մաս­նա­ճիւ­ղա­յին 18-րդ­ ընդ­հա­նուր բա­նա­կում

­Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Յու­նաս­տա­նի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Յու­նաս­տա­նի Շր­ջա­նա­յին Ս­կաու­տա­կան խոր­հուր­դին ­ Տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ 9-էն 13 Օ­գոս­տոս 2021-ին Այ. Անտ­րէա­յի բա­նա­կա­վայ­րէն ներս: ­Մաս­նակ­ցու­թեան հա­մար դի­մել տեղ­ւոյն սկաու­տա­կան խոր­հուրդ­նե­րուն, Շր­ջա­նա­յին Ս­կաու­տա­կան խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պե­տու­հի...

Հ.Յ.Դ ­Յու­նաս­տա­նի ­Պա­տա­նե­կան միու­թեան բա­նա­կու­մը

­Վեր­ջա­պէս այս տա­րի ­Բա­նա­կում... ­Բո­լորս ան­համ­բեր կը սպա­սենք մաս­նակ­ցե­լու եւ միաս­նա­բար հա­ճե­լի փոր­ձա­ռու­թիւն­ներ ապ­րե­լու, տա­սը օ­րե­րու ըն­թաց­քին։ Այս տա­րի Հ. Յ. Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Պա­տա­նե­կան միու­թեան 40-րդ...

­ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ Հ.Յ.Դ. ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ 83-րդ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԺՈՂՈ­ՎԻ

Շա­բաթ՝ 17 եւ ­Կի­րա­կի՝ 18 ­Յու­լիս 2021–ին, Ա­թէն­քի մէջ գու­մա­րո­ւե­ցաւ Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան ­Յու­նաս­տա­նի կա­ռոյ­ցի 83-րդ Շր­ջա­նա­յին ­Ժո­ղո­վը, ներ­կա­յու­թեամբ շրջան­նե­րէն ե­կած կու­սակ­ցա­կան միա­ւոր­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն եւ Հ.Յ.Դ...
- Advertisement -