Ա­րիւ­նա­տո­ւու­թիւն

­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ Հ.Կ.­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան ­­­Կի­րա­կի՝ 29 Մարտ 2020ին Ֆիքսի...

Յայտարարութիւն

Սիրելի հայրենակիցներ,Սիրելի ընկերուհիներ, Համաշխարհային առողջապահական տագնապ կ՚ապրի մարդկութիւնը COVID-19 «Քորոնա» ժահրի պատճառած հիւանդութեան հետեւանքներով: Պետութիւնները արտակարգ միջոցառումներու դիմած են...

Երգչուհի Սիրան Չալըքեան անմահացուց հայ երգը՝ Աթէնքի մէջ

­Կան պա­հեր, երբ բա­ռե­րը ի վի­ճա­կի չեն ար­տա­յայ­տե­լու մարդ­կա­յին զգա­ցում­նե­րու պա­տու­մը հայ­կա­կան մե­ղե­դի­նե­րու դիւ­թիչ ներ­կա­յա­ցու­մի մը ըն­թաց­քին։ Այս­պի­սի պա­հեր ապ­րե­ցան բո­լոր ա­նոնք,...

Հ.Կ.Խաչի ազգային վարժարանները կ՚անցնին հեռակայ դասընթացքներու դրութեան

«­Քո­րո­նա» ժահ­րի տա­րած­ման պատ­ճա­ռով ­Յու­նաս­տա­նի վար­ժա­րան­նե­րու դա­սըն­թացք­նե­րու ընդ­հա­տու­մէն ետք եւ հե­տե­ւե­լով կրթու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան ուղ­ղու­թիւն­նե­րուն, Հ.Կ.­Խա­չի «­Ճէ­նա­զեան», «­Զա­ւա­րեան» եւ «Ս. ­Յա­կո­բեան» ազ­գա­յին վար­ժա­րան­նե­րու...

Ա­րիւ­նա­տո­ւու­թիւն

­Հա­յոց ­ցե­ղաս­պա­նու­թեան ո­գե­կոչ­ման ձեռ­նարկ­նե­րու ծի­րէն ներս ­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ Հ.Կ.­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան ­­­Կի­րա­կի՝ 29...

Յայտարարութիւն Նախազգուշութեան բարձրագոյն մակարդակ որդեգրել ամէնուրեք

Ար­տա­կարգ դրու­թիւ­նը ո­րու մատ­նո­ւած է ամ­բողջ աշ­խար­հը՝ «­Քո­րո­նա» ժահ­րի ստեղ­ծած ի­րա­վի­ճա­կին պատ­ճա­ռով, հե­ռան­կա­րա­յին լուրջ հե­տե­ւանք­ներ կը նա­խա­տե­սէ եր­կիր­նե­րու ըն­կե­րու­թիւն­նե­րուն եւ տնտե­սու­թիւն­նե­րուն վրայ։...

­Մեր բա­ժա­նորդ­նե­րու ու­շադ­րու­թեան

Ն­կա­տի ու­նե­նա­լով պե­տու­թեան կող­մէ կի­րար­կո­ւած ա­ռող­ջա­պա­հա­կան կա­նոն­նե­րու գոր­ծադ­րու­թիւ­նը, ինչ­պէս նաեւ հա­ւա­նա­կան յա­ւե­լեալ սեղ­մում­ներ, ո­րոնք կրնան ի զօ­րու դառ­նալ եւ դժո­ւա­րու­թեան մատ­նել «Ա­զատ...

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Հ.Կ.Խաչի Շրջանային վարչութեան տարեկան «Սիրոյ Պազար»ի յետաձգման պատճառով, պա­զարին հա­մար յատ­կա­պէս պատ­րաս­տո­ւած սառած ապ­րանք­նե­րը կը ծախուին բոլոր փափաքողներուն:Հետաքրքրուողները կրնան կապ պահել...

Եկեղեցական արարողութեանց արտակարգ տնօրինում

­Յու­նաս­տա­նէն ներս «­Քո­րո­նա» ժահ­րի հա­մա­ճա­րա­կին պատ­ճա­ռած ա­հա­զան­գա­յին ի­րա­վի­ճա­կի ա­ռօ­րեայ զար­գա­ցում­նե­րուն լոյ­սին տակ, հե­տե­ւե­լով՝ պե­տա­կան սպա­սար­կու­թեանց հետզ­հե­տէ խստա­ցող կան­խազ­գու­շաց­ման հրա­հանգ­նե­րուն եւ մեր ժո­ղո­վուր­դի...

Գոմթինիի հայկական համայնքը կ՚աջակցի յոյն պետութեան

­Հինգ­շաբ­թի՝ 12 ­Մարտ 2020ի կէ­սօ­րո­ւան, ­Գո­մո­թի­նիի հայ­կա­կան հա­մայն­քի պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն մը բաղ­կա­ցած ­Յու­նաս­տա­նի թե­մի ա­ռաջ­նոր­դա­կան փո­խա­նորդ ­Յով­հան­նէս վրդ. ­Սաղտ­ճեա­նէ, ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Ս­տե­փան...
- Advertisement -