Կէս լուրջ — կէս կատակ

­­Հա­մա­ցան­ցա­յին որ­սոր­դու­թիւն­ներ Այն ինչ որ չես կրնար փո­խել, սոր­վէ սի­րել... ՄԻՆՍԱՐ Ե­րի­տա­սարդ մը, իր տու­նին բա­կին մէջ պար­տէզ մը շի­նեց ու ցա­նեց՝ գոյնզ­գոյն, գե­ղե­ցիկ ու բու­րա­ւէտ ծա­ղիկ­նե­րով... Այս...

Յունաստանի արտաքին գործոց նախարարը՝ Հայոց ցեղասպանութեան 107-ամեակին մասին

­Յու­նաս­տա­նի մէջ ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան 107-ա­մեա­կի ո­գե­կո­չա­կան ե­լոյթ­նե­րուն ա­ռի­թով, ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար ­Նի­քոս ­Տեն­տիաս ըն­կե­րա­յին ցան­ցե­րու վրայ պա­հած իր է­ջին մէջ, ­Կի­րա­կի, 17 Ապ­րի­լին,...

Կոչ — Հրաւէր համայն Յունահայութեան

­­Սի­րե­լի՛ հայ­րե­նա­կից­ներ, 2022ի Ապ­րիլ ա­մի­սը կը նշա­նա­ւո­րէ հայ ազ­գին դէմ թրքա­կան պե­տու­թեան գոր­ծադ­րած ­­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 107-րդ ­տա­րե­լի­ցը։ ­­Հա­յաս­տա­նի, Ար­ցա­խի եւ Ս­փիւռ­քի մէջ ապ­րող ամ­բողջ հա­յու­թեան հա­մար ճա­կա­տագ­րա­կան...

Կէս լուրջ — կէս կատակ

­­Հա­մա­ցան­ցա­յին որ­սոր­դու­թիւն­ներ ­Կինն ու օ­ձը... ՄԻՆՍԱՐ ­­Պատ­մու­թիւ­նը, որ ձե­զի պի­տի պատ­մեմ, ծայ­րէ-ծայր ի­րա­կան է եւ կը վե­րա­բե­րի կնկան մը, որ ­­Մի­ջին ­­Դա­րուն Հնդ­կաս­տան կ­’ապ­րէր... Այդ կի­նը ու­րեմն, իր...

Կէս լուրջ — կէս կատակ

­­Հա­մա­ցան­ցա­յին որ­սոր­դու­թիւն­ներ ­Կոյր աղ­ջի­կը... ՄԻՆՍԱՐ ­­Ժա­մա­նա­կին կոյր աղջ­նակ մը կար, որ ինք­զին­քը չա­փա­զանց կ­’ա­տէր, կոյր ծնած ըլ­լա­լուն հա­մար... ­­Թէեւ ե­ղա­ծին չափ բնա­կա­նոն կեանք մը ու­նէր, ինք­զին­քին գո­ցուած էր...

Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը

Կը կա­տա­րո­ւի այն՝ ինչ կ­՚ակն­կա­լուէր. Ատր­պէյ­ճա­նը, օգ­տո­ւե­լով Ուք­րա­նիոյ հար­ցին վրայ աշ­խար­հի ու­շադ­րու­թեան կեդ­րո­նա­ցու­մէն, քայ­լեր կը կա­տա­րէ ա­ւար­տին հասց­նե­լու իր հա­կա­հայ ծրագ­րե­րը, ո­րոնց ի­րա­կա­նաց­նե­լու նո­րա­գոյն...

Ազգայինը գերադասելը համայն Հայութեան համար անյետաձգելի հրամայական

 Մաննիկ Պէօրէքճեան - Աշրեան Ներկայիս, ազգային մեր նոր ճգնաժամի պահուն, տարակոյս չկայ, թէ 44-օրեայ պատերազմէն ետք, ամէն Հայու հոգեմտային վիճակը լրջօրէն խոցուած է հազարաւոր մեր...

Կէս լուրջ — կէս կատակ

­­Հա­մա­ցան­ցա­յին որ­սոր­դու­թիւն­ներ ­Ճա­նա­պար­հոր­դը... ՄԻՆՍԱՐ ­­Մար­դուն մէ­կը, իր ձիուն ու շու­նին հետ, կը քա­լէին ճամ­բա­յէ մը: Հս­կայ ծա­ռի մը մօ­տէն անցնե­լու ժա­մա­նակ, նոյն պա­հուն ին­կած կայ­ծակ մը, ե­րեքին...

­Մաղ­թանք­ներ…

Կէս լուրջ - կէս կատակ ­­Հա­մա­ցան­ցա­յին որ­սոր­դու­թիւն­ներ ­Մաղ­թանք­ներ... ՄԻՆՍԱՐ ­­Բա­ժա­նու­մի պա­հուն՝ մայր ու աղ­ջիկ ի­րար փաթ­թո­ւած եւ մէ­կը-միւ­սին գիր­կին մէջ կոր­սո­ւած, սի­րոյ խօս­քեր կը փսփսա­յին... Աղ­ջի­կը պի­տի ճամ­բոր­դէր... ­­Զօ­րա­ւոր բայց...

Ճշ­մար­տու­թեան խա­նու­թը…

Եր­կու խօսք՝ ­Մին­սա­րի նոր շար­քին մա­սին ­Չո­րեք­շաբ­թի, 2 ­Մար­տի թի­ւով թեր­թը սկսաւ հրա­տա­րա­կել մեր աշ­խա­տա­կից ­Մին­սա­րի նոր յօ­դո­ւա­ծա­շար­քը, այս ան­գամ իր ծա­նօթ «­Կէս լուրջ, կէս...
- Advertisement -