­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բը դժգո­հու­թիւն կը յայտ­նէ ­Յու­նաս­տա­նի կող­մէ տա­րա­ծո­ւած յայ­տա­րա­րու­թեան հա­մար

Ատր­պէյ­ճա­նի սան­ձա­զեր­ծած Ար­ցա­խի վրայ յար­ձա­կու­մէն ետք, ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւ­նը հան­դէս ե­կաւ յայ­տա­րա­րու­թեամբ, ո­րուն մէջ կը նշո­ւէր, թէ ­Յու­նաս­տան կը հե­տե­ւի լա­րո­ւա­ծու­թեան սրու­մին եւ...

­Բա­րե­գոր­ծու­թեան ա­նու­նին տակ, ա­մէն ինչ թոյ­լատ­րե­լի է

­Ծա­նօթ է, թէ եր­կար տա­րի­նե­րէ ի վեր, Ա­լիե­ւի վար­չա­կար­գը ըն­դու­նակ շրջա­նակ­ներ գտած է ­Յու­նաս­տա­նի քա­ղա­քա­կան եւ գոր­ծա­տի­րա­կան ի­րա­կա­նու­թեան մէջ։ ­Վեր­ջին տաս­նա­մեա­կին, ա­ւե­լի...

Երէկ Լիզպոն, այսօր Տաւուշ, վաղը Սեւր

­Ծա­նօթ բա­նաս­տեղ­ծու­թեան ո­ճով կամ բա­ռա­խաղ ը­նե­լու մի­տու­մով չէ գրո­ւած վե­րի խո­րա­գի­րը, այլ ա­ռա­ջին եր­կու կա­րե­ւոր ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն մի­ջեւ, հա­կա­ռակ 37 եր­կար տա­րի­նե­րու տար­բե­րու­թեան,...

Յունաստանի Հայ դատի յանձնախումբը՝ թուրք-ատրպէյճանական վերջին գրգռութիւններուն մասին

Վեր­ջին շրջա­նին, ­Թուր­քիոյ եւ Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ տա­րա­ծաշր­ջա­նին մէջ ծա­ւա­լած գրգռու­թիւն­նե­րու լոյ­սին տակ, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բը հրա­պա­րա­կեց մամ­լոյ հա­ղոր­դագ­րու­թիւն մը (կար­դալ...

Süddeutsche Zeitung. «Ս. Սոֆիան թուրքերը կը պառակտէ»

­Գեր­մա­նա­կան «Süddeutsche Zeitung» ազ­դե­ցիկ թեր­թը ամ­բողջ էջ մը կը տրա­մադ­րէ ­Թուր­քիոյ նա­խա­գահ Էր­տո­ղա­նի՝ «Ս. ­Սո­ֆիա» տա­ճա­րը մզկի­թի վե­րա­ծե­լու ո­րո­շու­մին մա­սին։ ­Թեր­թին կող­մէ...

Կեցցէ՛ քննադատութիւնը

­Միհ­րան ­Քիւր­տօղ­լեան Քն­նա­դա­տու­թիւն­նե­րու տա­րա­փով յատ­կանշո­ւող մեր ան­մի­ջա­կան շրջա­պա­տէն կամ ան­կէ դուրս կա­րե­լի՞ է ար­դեօք գտնել եր­կու-ե­րեք օ­րի­նակ,...

Ո՞վ հաշիւ պիտի պահանջէ նախագահ Էրտողանէն

­Շա­բա­թա­վեր­ջին, տե­ղա­կան մա­մու­լը լայ­նօ­րէն անդ­րա­դար­ձաւ ­Բիւ­զան­դա­կան քա­ղա­քակր­թու­թեան ան­կու­մին եւ ­Կոս­տանտ­նու­պոլ­սոյ գրաւ­ման ա­ռի­թով՝ ­Թուր­քիոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցած տգեղ ե­լոյթ­նե­րուն։ Այս ան­գամ, կի­զա­կէտն էր...

Մայիս 28ի դրոշմը՝ աշակերտական տարիներէս…

­Նո­րա ­Գու­յում­ճեան-­Քիւր­տօղ­լեան «­Մա­յիս 28ի բա­ցա­ռիկ է­ջին հա­մար յօ­դո­ւած մը՝ մեր սե­րուն­դի ապ­րում­ներն ու մտա­ծում­նե­րը ներ­կա­յաց­նե­լու հա­մար»: Ա­սի­կա խնդրանքն...

Անկեղծանալով…

Հ­ռիփ­սի­մէ ­Յա­րու­թիւ­նեան Որ­քան պարզ եւ դիւ­րին պի­տի ըլ­լար հա­յու­թեան հա­մար իր սե­փա­կան պատ­մու­թեան կեր­տու­մը, ե­թէ «բայց»ե­րու եր­կար շղթա­յի...

Մտածումներ՝ Մայիսեան յաղթանակներէն բխած

­Նա­նօր Էր­ջէ­նեան ­Մա­յի­սը իր գա­լուս­տով բնու­թիւ­նը կը ներ­կէ վառ գոյ­նե­րով, ա­նոր կը պար­գե­ւէ ու­րա­խու­թիւն եւ ա­զա­տու­թեան շունչ։ Բ­նու­թեան...
- Advertisement -