Հայերու դիմադրութիւնը անոնց հայրենասիրութեան մէջ կը գտնուի. Պոնտական թերթի անդրադարձը

Ար­ցա­խի վրայ Ատր­պէյ­ճա­նի եւ ­Թուր­քիոյ կող­մէ սան­ձա­զեր­ծուած պա­տե­րազ­մի սկիզ­բէն, ­Յու­նաս­տա­նի մէջ գոր­ծող պոն­տա­կան միու­թիւն­նե­րը եւ լոյս տես­նող մա­մու­լը կանգ­նած են հա­յու­թեան կող­քին։ Ա­նոնց­մէ մէկն է...

­Նի­քէա­յի, Ք­սան­թիի եւ ­Սեր­րե­սի քա­ղա­քա­պե­տու­թիւն­նե­րու բա­նա­ձե­ւե­րը Ար­ցա­խի ի նպաստ

­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի վրայ սան­ձա­զեր­ծո­ւած պա­տե­րազ­մի սկիզ­բէն, ար­դէն մեծ թի­ւով յու­նա­կան քա­ղա­քա­պե­տու­թիւն­ներ ի­րենց բա­նա­ձե­ւե­րով կանգ­նած են Ար­ցա­խի կող­քին, դա­տա­պար­տե­լով թուրք-ա­զե­րիա­կան յար­ձա­կում­նե­րը խա­ղաղ բնակ­չու­թեան վրայ, ո­րոնք...

­Պի­տի ապ­րի՛նք

ՔԵՐՈԲ ԷՔԻԶԵԱՆ «­Կը սա­սա­նի եր­կիրն հիմ­քէն դա­րա­ւոր, կը սա­սա­նի կա­մարն ան­գամ երկ­նա­յին, մինչ ռում­բե­րու բո­ցե­րուն տակ կանգ­նած, կը կան­չենք քեզ այ­սօր, ­Հա­յաս­տա՛ն։» ­Տե­սա­րան ա­ռա­ջին։ 1999-ի ­Սեպ­տեմ­բերն է։ ­Հա­յաս­տա­նի...

­Յայ­տա­րա­րու­թիւն

Կը հա­ւա­տանք մեր ամ­բող­ջա­կան նե­րու­ժին Պայ­քա­րը կը շա­րու­նա­կենք մին­չեւ վերջ­նա­կան յաղ­թա­նակ   27 ­Սեպ­տեմ­բե­րէն ի վեր Ատր­պէյ­ճա­նի սան­ձա­զեր­ծած դա­ժան յար­ձա­կու­մը Ար­ցա­խի եւ ­Հա­յաս­տա­նի դէմ, ան­նա­խա­դէպ ճգնա­ժա­մի մը առ­ջեւ բե­րաւ...

­Զար­թի´ր,­ որ­դեա՛կ

­Պա­րէտ քհնյ. ­Խա­չե­րեան ­Զար­թի´ր,­ որ­դեա՛կ, աշ­խար­հի չորս ծա­գե­րուն, պա­տե­րազ­մի փողն հնչեց։ ­Քու հայ­րե­նիքդ՝ ­Հա­յաս­տան աշ­խարհն ու ան­բա­ժան Ար­ցա­խը, ի­րենց ճա­կա­տա­գի­րը ճշդո­րո­շող պա­տե­րազ­մը կը մղեն։ Մեր թշնա­մին...

Դե­րե­նիկ ­Մա­րու­խեան

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 14 ­Հոկ­տեմ­բեր 2020-ին, հո­ղին յանձ­նո­ւե­ցաւ վա­ղա­մե­րիկ ընկ. ­Դե­րե­նիկ ­Մա­րու­խեան։ Ազ­գա­յին եւ գա­ղա­փա­րա­կան իւ­րա­յա­տուկ ըն­տա­նեկան մթնո­լոր­տի մը մէջ ծնած ու սնած մեր ըն­կե­րը, իր...

ԳՈՅԺ

ԳՈՅԺ Հ.Յ.Դ. ­Հա­յաս­տա­նի ­Գե­րա­գոյն մար­մի­նը խոր ցա­ւով կը գու­ժէ դաշ­նակ­ցա­կան ըն­կեր­ներ, Հ.Յ.Դ. կա­մա­ւո­րա­կան 2-րդ ­վաշ­տի հրա­մա­նա­տար ՄՀԵՐ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱ­Նի, նոյն վաշ­տի ա­զա­տա­մար­տիկ­ներ ԳԷՈՐԳ ՀԱՃԵԱ­Նի եւ ՔՐԻՍՏԱՓՈՐ...

Հանդիպում Յունաստանի ՔԻՆԻՄԱ ԱԼԼԱՂԻՍ (KINAΛ) կուսակցութեան հետ

­Յու­նաս­տա­նի խորհր­դա­րա­նի ՔԻՆԻՄԱ ԱԼԼԱՂԻՍ-Movement for Change (KIΝΑΛ) կու­սակ­ցու­թեան ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար ­Մա­նո­լիս Խ­րիս­թո­տու­լա­քի­սի հետ հան­դի­պում մը ու­նե­ցան Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի  ըն­կեր­ներ Հ­ռիփ­սի­մէ ­Յա­րու­թիւ­նեան...

Հանդիպում Յունաստանի նախկին վարչապետ Ալեքսիս Ցիփրասին հետ

­Յու­նաս­տա­նի նախ­կին վար­չա­պետ եւ ՍԻՐԻԶԱ գլխա­ւոր ընդ­դի­մա­դիր կու­սակ­ցու­թեան նա­խա­գահ Ա­լեք­սիս ­Ցիփ­րա­սի եւ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. ­Սեր­գօ ­Գու­յում­ճեա­նի, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Հայ դատի յանձնախումբի տեղեկատուութեան արշաւը

Ար­ցա­խի դէմ ի­րա­գոր­ծո­ւած ատր­պէյ­ճա­նա­կան զօր­քե­րու լայ­նա­ծա­ւալ յար­ձա­կու­մէն ետք եւ ­Յու­նաս­տա­նի հան­րա­յին կար­ծի­քը շու­տով տե­ղեակ պա­հե­լու նպա­տա­կով, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բը մամ­լոյ յայ­տա­րա­րու­թիւն­ներ, լու­սան­կար­ներ...
- Advertisement -